Fakturornas belopp var mycket betydande i relation till rörelsens omsättning och redovisade resultat och beloppen i sig var också mycket betydande. Därför ansågs bokföringsbrottet vara grovt. Företagaren dömdes till sex månaders fängelse och näringsförbud under tre år.

Företaget var verksamt i byggbranschen och målet rör 14 fakturor från två olika leverantörer. De flesta av fakturorna avsåg enligt informationen i fakturorna uthyrning av personal, levererade byggtjänster eller utfört byggarbete under en eller flera månader. I något fall angavs inte alls vad fakturan avsåg och det saknades angiven period. I fakturorna saknades alltså uppgifter om sådant som var arbetena hade utförts, vilket eller vilka byggprojekt de avsåg, antalet fakturerade timmar och timpris. En faktura avsåg enligt texten byggmaterial men saknade uppgift om vilket material som avsågs och till vilket eller vilka byggen materialet hänförde sig. I några fakturor angavs att fakturering skett enligt avtal, men avtalen fanns inte tillgängliga. Fakturorna uppfyllde därför inte bokföringslagens krav i 5 kap. 7 § på innehållet i verifikationer. Bokföringsnämnden har i BFNAR 2013:2 Bokföring punkt 5.5 med tillhörande kommentarer förtydligat vad det kravet innebär. Där anges att uppgiften om vad affärshändelsen avser ska göra det möjligt att identifiera affärshändelsen och förstå dess innebörd.

Högsta domstolen bedömde att bristerna var av så allvarligt slag att verifikationerna inte alls medgav en bedömning av bakomliggande affärshändelser. Det innebar i sin tur att det saknades underlag för knappt 2 miljoner kronor i företaget som under samma period omsatt ca 7,4 miljoner kronor. Det ansågs medföra att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunde bedömas. Enligt Högsta domstolen var beloppet mycket betydande i relation till rörelsens omsättning och redovisade resultat. Beloppet var även i sig mycket betydande. Bokföringsbrottet bedömdes därför vara ett grovt bokföringsbrott.

En förutsättning för att det ska anses vara bokföringsbrott är att åsidosättandet av bokföringsskyldigheten medför att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen (det så kallade huvudsaksrekvisitet). Huvudsaksrekvisitet medför att det straffbara området inte omfattar samtliga fall där bokföringen avviker från de krav som följer av bokföringslagen. Att straffansvar för bokföringsbrott inte föreligger innebär naturligtvis inte att det därför är tillåtet för företaget att avvika från de krav som följer av bokföringslagen.

Domen visar att det är viktigt att fakturor tydligt visar vilka affärshändelser som avses. Tyvärr är det vanligt att specifikationer på fakturor och hänvisningar till underliggande avtal och överenskommelser är bristfälliga. Se till att de fakturor som din kund upprättar är tydliga och att de leverantörsfakturor som du bokför innehåller alla uppgifter som de ska! Om uppgifter saknas ska du komplettera med de uppgifter som saknas så att fakturan innehåller alla de uppgifter som en verifikation ska innehålla.