Ni som känner mig kanske undrar hur jag kan tycka att det är spännande med ny skattelagstiftning. Jag brukar vara ganska tydlig med min förkärlek till redovisning framför skatt. Men de ändringar som har gjorts för företagen nu påverkar redovisningen.

I vår webbtidning tidningenkonsulten.se har jag tidigare skrivit artikeln Ändrade skatteregler påverkar redovisningen. Den handlar om hur de ändrade skattesatserna redan nu påverkar redovisningen av uppskjuten skatt. Jag skrev i artikeln att jag inte kunde se någon större påverkan på redovisningen för företag som tillämpar K2. Jag har efter den artikelns tillkomst diskuterat hur företag som tillämpar K2 kan hantera redovisningen av det nya primäravdrag som införs för en del fastigheter.

En tanke med K2 är att redovisningen ska kunna ligga nära beskattningen. Vad gäller fastigheter i K2 hanteras det bland annat genom alternativregeln för avskrivning:

”Nyttjandeperioden för byggnad, tillbyggnad och aktiverad ombyggnad får bestämmas till vad som följer av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader.”

Det nya primäravdraget står det inget om i nämnt allmänt råd. Det innebär att de företag som har möjlighet att nyttja primäravdraget och vill göra det i beskattningen inte kan få en total överenskommelse med det bokförda värdet. Nu kanske Bokföringsnämnden kommer att ändra i K2 med anledning av detta. Men än så länge är inget gjort.

Utredning av bokföringslagen

Under en längre tid har vi försökt få till stånd en utredning av bokföringslagen. Reglerna är helt enkelt föråldrade i förhållande till den moderna teknik som kommer fram. När lagen skrevs fanns till exempel inte elektroniska fakturor, digitala kvitton eller appar för kvittohantering i den omfattning som det gör idag. Och utvecklingen fortsätter vare sig lagstiftaren vill det eller inte.

Idag har vi hamnat i ett läge som kräver att vi sparar papperskvitton i en allt för stor omfattning. I de flesta fall är inte ens myndigheterna intresserade av dem vid en granskning. Varför ska vi ha så föråldrade lagregler?

Det finns även annat i bokföringslagen som inte är bra. Vi har som sagt försökt få till stånd en lagändring under en längre tid. Det har känts som att vi har jobbat i en ganska brant uppförsbacke. Men dagen innan midsommarafton kallade plötsligt Justitiedepartementet till möte om diskussion kring utredning av bokföringslagen. Mötet var, trots tidpunkten, välbesökt och det framfördes många synpunkter och idéer från olika organisationer och myndigheter om vad en utredning skulle kunna innehålla.

Förhoppningsvis kommer en utredning äntligen till skott!

Digital inlämning av årsredovisning

Något som redan är igång men inte riktigt utfallit som politikerna tänkt sig är inlämning av årsredovisning digitalt istället för på papper. Funktionen har funnits för aktiebolag som upprättar årsredovisning enligt K2 sedan mars. Antalet inlämnade årsredovisningar understiger däremot långt de förväntningar som fanns.

Med anledning av det relativt lilla antal årsredovisningar som lämnats in digitalt kallade Näringsdepartementet till möte för en öppen diskussion om hur processen kan påskyndas. Jag tycker det var ett mycket bra möte.

En självklar anledning till att processen inte kommit igång är att programvaruföretagen inte har levererat lösningar i den omfattning som var önskvärd. En anledning till det är att de inte har haft tillräckligt affärsmässiga drivkrafter för att leverera. Samma sak riskerar att gälla för alla konsulter som ska bidra med inlämningen av årsredovisningar.

Olika förslag diskuterades. Ett var att göra den digitala inlämningen obligatorisk. Vi menar att det inte är rätt väg att gå innan det finns tillräckligt många och bra tekniska lösningar för att klara av det. Man får ändå säga att statssekreteraren var tydlig med att det kommer att bli ett obligatorium förr eller senare.

I skrivande stund är det politiska läget minst sagt oklart. Det gör att det är svårt att bedöma vad som kommer att hända med såväl beslut om utredning av bokföringslag som politikernas styrning vad gäller det vidare arbetet med digital inlämning av årsredovisning. Vill du veta mer om detta kan du anmäla dig till Srf konsulternas Nyhetsdagar som drar igång i november. Där uppdaterar vi dig på det senaste om vad som hänt och vad som är på gång.

Slut på sommaren – nu ser vi fram mot höst och vinter!!