Annons
Annons

Återföra periodiseringsfond

Återföra periodiseringsfond
I mitt aktiebolag har en del av bolagets resultat satts av till periodiseringsfond. Bolaget vill återföra endast en del av fonden. Är det möjligt eller måste hela fonden återföras på en gång?
Bolaget kan återföra en del av periodiseringsfonden. Hela fonden måste dock vara återförd senast det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då avsättningen gjordes. Finns det flera periodiseringsfonder ska den äldsta – eller delar av den äldsta – fonden alltid återföras först.
Avgångsvederlag
En av företagets anställda slutade hos oss i november 2017. Det avgångsvederlag vi kommit överens om kommer att betalas ut i februari 2018. Ska vi dra skatt enligt den särskilda skattetabellen för engångsbelopp på avgångsvederlaget?
Nej. Eftersom ersättningen betalas ut först året efter det att anställningen avslutats, ska skatteavdrag göras enligt reglerna för så kallade sidoinkomster. Företaget ska därför dra 30 procent i skatt på det aktuella beloppet.
Ränta läggs till avräkningskontot
Jag har en fordran på mitt helägda fåmansbolag som löper med ränta. Istället för att ta ut pengarna ur bolaget låter jag pengarna stå kvar på avräkningskontot. Ska jag beskattas för ränteintäkten trots att jag inte erhåller några pengar från bolaget?
Ja, enligt kontantprincipen anses pengarna tillgängliga för lyftning (disponibla) när räntan enligt avtalet ska betalas ut. Har ingen förfallodag avtalats anses räntan tillgänglig för lyftning när bolaget bokför den upplupna räntekostnaden, det vill säga vid räkenskapsårets utgång. Att pengarna förs över till ditt avräkningskonto saknar betydelse. Bolaget ska dessutom göra skatteavdrag.
Vinstutdelning på extra bolagsstämma
Ett fåmansföretag jag är delägare i har vid en extra bolagsstämma beslutat att göra en vinstutdelning nu i slutet av året. Ska bolagsstämmoprotokollet skickas in till Bolagsverket?
Nej. Från den 1 januari 2017 behöver du inte skicka in protokollet till Bolagsverket när du anmäler vinstutdelning efter en extra bolagsstämma. En företrädare ska istället skriva under anmälan med en försäkran om att beslutet är fattat med rätt förutsättningar. En sådan anmälan kan lämnas elektroniskt på verksamt.se.
Rätt skatteavdrag på slutlön
Vi kommer att betala ut slutlön till en anställd som avslutar sin anställning i november. Vilken skattetabell ska vi använda vid beräkning av preliminärskatteavdraget?
Kommer slutlönen att betalas ut efter det att anställningen har upphört men under samma år, det vill säga i detta fall i december, ska skatteavdrag göras enligt tabellen för engångsskatt. Om utbetalningen görs året efter, det vill säga under 2019, ska skatteavdrag göras med 30 procent enligt reglerna för sidoinkomst.
Förbrukat aktiekapital i nytt bolag
Jag startade ett aktiebolag i somras med ett aktiekapital på 50 000 kr. Bolaget har ännu inte haft några inkomster. För att kunna betala lön till två anställda har bolaget tagit upp ett lån på 250 000 kr. Nu är pengarna snart slut, kvar finns bara aktiekapitalet. Kan hälften av dessa 50 000 kr användas för att betala löner utan att bolaget måste upprätta en kontrollbalansräkning?
Nej. Redan när kostnaderna översteg 25 000 kr skulle bolaget ha upprättat en kontrollbalansräkning eftersom det egna kapitalet då understeg halva aktiekapitalet. Lånefinansiering kräver att bolaget genererar inkomster eller att du som aktieägare gör ett aktieägartillskott som täcker kostnader som överstiger 25 000 kr. Det innebär att du för närvarande har ett personligt ansvar, tillsammans med bolaget, för att bolaget betalar sina skulder.
Avbryta provanställning
En tjej vi har provanställd har fått erbjudande om fast jobb på ett annat företag. Hon vill därför säga upp sig. Hur lång uppsägningstid har hon? Om företaget vill säga upp en provanställd. Hur lång är uppsägningstiden då?
Det finns inget krav på uppsägningstid när en anställd själv vill avbryta sin provanställning. När arbetsgivaren vill avbryta en provanställning måste den anställde underrättas minst 14 dagar i förväg. En framförhållning på minst två veckor gäller både när anställningen ska upphöra i förtid och när prövotiden löper ut och anställningen inte ska övergå i en tillsvidareanställning. Är den anställde ansluten till en fackförening ska den också varslas.
Bilda bolag före eller efter årsskiftet?
Nu när bolagsskatten kommer att sänkas nästa år undrar jag om det är bäst att bilda ett aktiebolag före eller efter årsskiftet? Om jag bilder det före årsskiftet får bolaget inte den låga bolagsskatten det första året och bildar jag det efter årsskiftet får jag vänta ett år på att beräkna ett gränsbelopp för lågbeskattad utdelning.
Det går att få både och. Om du nybildar ett aktiebolag och skriver på stiftelseurkunden i december anses bolaget bildat under 2018, vilket innebär att du får beräkna gränsbelopp för 2019. Om du väntar med att skicka in registreringsanmälan till Bolagsverket till i januari kommer registreringen att ske i början av 2019. Registreringsdagen är räkenskapsårets första dag. Det innebär att bolaget får den lägre bolagsskatten redan första året.
Julbord för personal med familj
Företaget ska bjuda personalen på julbord. I år tänkte vi kombinera det med övernattning på ett hotell samt att även bjuda med make eller sambo. Vilka skattekonsekvenser medför det för företaget och personalen?
Att bli bjuden på julbord av sin arbetsgivare räknas som en skattefri förmån för den anställde. Företaget får avdrag enligt reglerna för representation, men endast för två personalfester per år.

Även familjemedlemmar och pensionerade medarbetare kan bjudas på julbord. Hålls festen på annan plats än den anställdes tjänsteställe kan företaget med full avdragsrätt även betala resa och hotell för en övernattning i anslutning till festen. Men det får inte vara fråga om någon rekreationsresa.

Även du som är ensam anställd i ditt aktiebolag kan bjuda anhöriga och pensionerade medarbetare på julbord.
Vittna i domstol
En av företagets anställda har blivit kallad av tingsrätten att vittna i ett brottmål. Den anställde har begärt ledigt den dagen. Hur ska vi som arbetsgivare hantera frågan om ledighet?
Av rättegångsbalken framgår att alla medborgare är skyldiga att vittna i domstol. Det innebär att företaget måste bevilja ledigheten. Löneavdrag görs på samma sätt som vid vanlig tjänstledighet. Den anställde har sedan rätt att som vittne få ersättning från allmänna medel för förlorad lön. Det begär han hos tingsrätten i samband med vittnesmålet.