Annons

Ökade levnadskostnader vid feriearbete

Ökade levnadskostnader vid feriearbete
Min son studerar i Lund och har nu under sommaren arbetat två månader på sin gamla hemort Uppsala. Han har bott hos mig under dessa två månader. Vad krävs för bevis för att sonen ska få göra avdrag enligt reglerna för tillfällig anställning?
Enligt Skatteverket ska feriearbetande ungdomar inte bedömas på annat sätt än andra anställda. Det innebär att din son redan genom att ha tagit en anställning som kräver övernattning på arbetsorten får presumeras ha haft ökade levnadskostnader. Den omständigheten att din son bott i föräldrahemmet utgör inget skäl för Skatteverket att vägra avdrag.

En förutsättning för avdrag enligt reglerna för tillfällig anställning är att sonen verkligen är bosatt på studieorten Lund och disponerat en bostad där även under den tid det tillfälliga arbetet pågick.

I nästa års inkomstdeklaration får sonen göra avdrag för logi med belopp motsvarande den faktiska utgiften eller enligt schablon med 115 kr per natt. Samt för kost och småutgifter med 115 kr per dag, men bara för den första månaden av den tillfälliga anställningen.
Uthyrning av sommarstuga
Under sommaren har jag för första gången hyrt ut min sommarstuga till privatpersoner. Den totala hyresinkomst jag fått uppgår till 45 000 kr. Ska jag redovisa uthyrningen av sommarstugan på något särskilt sätt i nästa års inkomstdeklaration?
Du får vid beräkningen av den skattepliktiga hyresinkomsten göra ett schablonavdrag på 40 000 kr med tillägg för 20 procent av hyran. I ditt fall kommer de två schablonavdragen att uppgå till totalt 49 000 kr. Det blir därför ingen skattepliktig hyresinkomst. Något underskott som du får dra av uppkommer inte. Skattefri hyra ska inte redovisas i inkomstdeklarationen.
Underskott vid förändrat ägande
Jag äger ett fåmansföretag till 55 procent och mina tre barn äger 15 procent vardera. Bolaget hade ett underskott på 300 000 kr vid årets ingång. Ett av barnen ska nu ta över hela bolaget och kommer således att äga 100 procent. Det bestämmande inflytandet kommer alltså att ändras. Medför det att beloppsspärren blir aktuell och att underskottet kommer att reduceras till 200 procent av vad sonen betalat för sina aktier?
Nej, en fysisk person och dennes närstående räknas som en enda person vid tillämpning av beloppsspärren. Det kommer alltså inte att ske någon ägarförändring i lagens mening trots att det bestämmande inflytandet övergår från dig till ett av barnen.
Flyttkostnad
Är det bara vid nyanställning som en arbetsgivare kan betala den anställdes flyttkostnader utan förmånsbeskattning?
Nej, det avgörande för skattefriheten är att personen flyttar till en ny bostadsort på grund av byte av verksamhetsort. Skattefriheten är alltså inte kopplad till byte av arbetsgivare. Vid flyttning inom en koncern kan antingen den nye arbetsgivaren eller den tidigare arbetsgivaren stå för flyttkostnaden.
Räntefördelning
Jag har ett positivt underlag för räntefördelning (kapitalunderlag) på 150 000 kr i min enskilda firma. Jag är även delägare i ett handelsbolag. Där har jag ett negativt kapitalunderlag på 40 000 kr. Ska räntefördelning i inkomstdeklarationen göras för varje verksamhet för sig?
Ja, räntefördelning ska göras för varje verksamhet för sig. Det finns en minimigräns som säger att för räntefördelning krävs ett underlag på minst 50 000 kr. Det gäller både för positiv och negativ räntefördelning. Men vid beräkning av minimigränsen ska samtliga kapitalunderlag läggas ihop. Eftersom summan av de två underlagen i ditt fall uppgår till 110 000 kr ska du göra två räntefördelningar. Dels positiv räntefördelning med ett underlag på 150 000 kr och dels negativ räntefördelning med ett underlag på 40 000 kr (trots att det negativa underlaget i sig understiger 50 000 kr).
Ökade levnadskostnader vid feriearbete
Min son studerar i Lund och har nu under sommaren arbetat två månader på sin gamla hemort Uppsala. Han har bott hos mig under dessa två månader. Vad krävs för bevis för att sonen ska få göra avdrag enligt reglerna för tillfällig anställning?
Enligt Skatteverket ska feriearbetande ungdomar inte bedömas på annat sätt än andra anställda. Det innebär att din son redan genom att ha tagit en anställning som kräver övernattning på arbetsorten får presumeras ha haft ökade levnadskostnader. Den omständigheten att din son bott i föräldrahemmet utgör inget skäl för Skatteverket att vägra avdrag.
En förutsättning för avdrag enligt reglerna för tillfällig anställning är att sonen verkligen är bosatt på studieorten Lund och disponerat en bostad där även under den tid det tillfälliga arbetet pågick.

I nästa års inkomstdeklaration får sonen göra avdrag för logi med belopp motsvarande den faktiska utgiften eller enligt schablon med 115 kr per natt. Samt för kost och småutgifter med 115 kr per dag, men bara för den första månaden av den tillfälliga anställningen.
Uthyrning av sommarstuga
Under sommaren har jag för första gången hyrt ut min sommarstuga till privatpersoner. Den totala hyresinkomst jag fått uppgår till 45 000 kr. Ska jag redovisa uthyrningen av sommarstugan på något särskilt sätt i nästa års inkomstdeklaration?
Du får vid beräkningen av den skattepliktiga hyresinkomsten göra ett schablonavdrag på 40 000 kr med tillägg för 20 procent av hyran. I ditt fall kommer de två schablonavdragen att uppgå till totalt 49 000 kr. Det blir därför ingen skattepliktig hyresinkomst. Något underskott som du får dra av uppkommer inte. Skattefri hyra ska inte redovisas i inkomstdeklarationen.
Allmän visstidsanställning
Jag har under några somrar anställt tre personer i mitt företag som arbetar från juni till slutet av augusti. Jag har tecknat avtal om allmän visstidsanställning med dem varje gång. Nu har jag fått veta att den här anställningsformen gäller i max två år. Är det två år från det första anställningstillfället som räknas?
Nej, det är en sammanlagd anställningstid om två år som avses. Om den anställde har haft en eller flera allmänna visstidsanställningar i ditt företag och dessa har varat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
Ersättning till konkursförvaltare
Vad händer om mitt aktiebolag går i konkurs och bolagets tillgångar inte räcker till konkursförvaltarens arvode? Blir jag då som aktieägare tvungen att betala arvodet?
Konkursförvaltarens arvode och andra konkurskostnader ska betalas av konkursboet. Dessa kostnader betalas innan övriga fordringsägare får betalt.

Om bolagets pengar inte räcker till konkurskostnaderna ska den som lämnat in ansökan om konkurs betala dessa kostnader, dock högst 4 550 kr (10 procent av prisbasbeloppet).

Resterande del betalas av staten. Har bolaget försatts i konkurs på egen begäran eller av staten, betalar staten hela konkurskostnaden om konkursboets tillgångar inte räcker.
Semesterlön för sparad semester
En av våra anställda har tagit ut semesterdagar som denne sparade för fyra år sedan. När dagarna sparades hade den anställde andra arbetsuppgifter och betydligt lägre lön. Hur beräknas semesterlönen för de sparade dagarna?
Semesterlön för sparade dagar beräknas på exakt samma sätt som semesterlön för årets semesterdagar. Någon korrigering för ändrad lönenivå ska inte göras.
Annons
Annons
Månadens Mest Lästa