Annons

Frånvaroavdrag innevarande månad

Frånvaroavdrag innevarande månad
En anställd har blivit sjukskriven en månad framåt. Kan arbetsgivaren dra frånvaron även för innevarande månad, det vill säga inte i efterskott som är vanligt. Har arbetsgivaren rätt att ändra avvikelseperioden hur som helst?
Ja, det finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att betala ut för mycket lön om det är känt att den anställde är frånvarande. Finns möjlighet ska alltid lönen vara så korrekt som möjligt vilket innebär att arbetsgivaren bör dra frånvaro innevarande månad om man känner till den vid lönekörningen. Finns kollektivavtal kan den fackliga organisationen informeras.
Avräkning av semesterlönegrundande dagar
Föräldraledighet är semesterlönegrundande i 120 dagar men vad gäller för en anställd som väljer att vara föräldraledig del av dag, till exempel två timmar per dag de första 120 dagarna. Ska man summera ihop dessa timmar eller räknas två timmar som en dag (ett tillfälle)?
Det åtgår en hel dag av de dagar som är semesterlönegrundande oavsett frånvarons omfattning. Så är man föräldraledig två timmar en dag åtgår en av de 120 dagarna.
Är tjänstepension obligatoriskt?
Måste arbetsgivaren teckna tjänstepension för sina anställda? Det var inget som togs upp vid anställningen men frågan har ställts vid senare tillfälle. Företaget har däremot tecknat Fora-försäkring. Det finns inget kollektivavtal.
Företaget behöver inte betala någon tjänstepension, det är frivilligt såvida det inte framgår av kollektivavtal som företaget är bundet av.
Övertidsersättning i tid eller pengar
Ett företag med cirka 40 anställda tjänstemän undrar om arbetsgivaren har rätt att bestämma huruvida övertiden ska tas ut i pengar eller i tid. En del anställda har väldigt många övertidstimmar och det vore bra om de tog ut en del i ledig tid.
Normalt gäller att övertid ersätts i kontanter men att man kan erbjuda den anställde att istället få kompensation i ledighet. Det är alltså något som den anställde får välja. Är företaget inte bundet av kollektivavtal är det dock i princip inget som hindrar att arbetsgivaren har egna regler för övertid, till exempel om det över huvud taget ska ges övertidsersättning eller om ersättningen enbart ges i ledighet. Arbetstidslagen reglerar endast vad som räknas som övertid, inte ersättningen, så finns inte kollektivavtal kan alltså arbetsgivaren diktera villkoren.
Innestående komptimmar vid slutlön
Om en anställd har samlat på sig en massa komptimmar och inte hinner ta ut dessa innan han slutar, måste arbetsgivaren betala denna tid i pengar? Samma fråga gällande flextid?
Normalt är att innestående komptimmar och flextid ersätts kontant i samband med en slutlön. Detta om inget annat är avtalat.
Dra skuld för förskottssemester
En av de anställda har begärt tjänstledighet under minst tre år. När hon började fick hon förskottssemester. Under tjänstledigheten kommer hon att arbeta vissa timmar med timlön. Kan vi reglera hennes förskottssemester i samband med slutlönen i januari?
Nej. Om hon har fått tjänstledighet beviljad innebär det att anställningen består och då får inte förskottssemesterskulden dras. Någon slutlön ska alltså inte betalas ut. Skulle anställningen däremot avslutas (på den anställdes begäran) kan skulden dras mot den semesterersättning som ska utbetalas i samband med slutlön.
Semesterdagar i pengar
Har försökt läsa mig till om en arbetsgivare kan betala ut intjänad semester i pengar och det enda jag hittar är att det går vid två tillfällen: dels när en anställning upphör, dels om en arbetsgivare och arbetstagare är överens kan dagar överstigande 20 dagar betalas ut. Men om en arbetstagare vill ha ut hela sin intjänade semester i pengar går det?
Nej. Intjänad betald semester kan inte betalas ut kontant annat än i samband med ledighet eller när den anställde slutar. Minst 20 semesterdagar måste tas ut i ledighet varje år. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att så sker. Överskjutande dagar får sparas för uttag senare år. Det finns alltså ingen möjlighet att betala ut dagarna enbart i pengar. Skulle den anställde till exempel ha förhandlat sig till en sjätte vecka (alltså fem extra dagar utöver lag) kan man dock bli överens om att denna sjätte vecka betalas ut enbart kontant. Enligt lag ska sparade semesterdagar tas ut senast det femte året efter att de sparades. Även här är det arbetsgivarens skyldighet att se till att de tas ut i ledighet senast det femte året efter sparandet. Inte heller här finns det en möjlighet för sådana sparade dagar att enbart få den utbetalda i kontanter. Kollektivavtal kan ha andra regler för sparande av semesterdagar.
Avdrag för personalköp
Finns det något hinder i lagar och regler om att dra av gjorda personalinköp på den anställdes lön? I det aktuella fallet handlar det om anställda som köpt varor från arbetsgivarens lager. Arbetsgivaren har sedan dragit av kostnaden från nettolönen vid utbetalning, Finns det något som hindrar att man går tillväga på detta sätt?
Nej i princip inte. Det bör dock framgå i samband med att personalköpen görs att avdrag för köpbeloppet görs på kommande lön. Man bör ha någon slags kvittens vid köpet där detta står inskrivet. Även om man inte har detta torde det vara underförstått att avdrag görs på lönen för inköpet, men för att undvika diskussioner är det alltså bäst att ha en skrivning om detta.
Bilförmån vid sjukdom
En av mina kunder har brutit foten. Hon är sjukskriven och har suttit i rullstol och inte kunnat köra bilen. Hennes son har använt bilen för företagets leveranser. Ska hon beskattas för bilförmån även för den tid hon inte kunnat köra bilen?
Ja, det ska vara fullt förmånsvärde trots bruten fot.

Skatteverkets skriver i sina allmänna råd, SKV A 2014:26, att förmånsvärdet bör justeras nedåt om ett absolut hinder för den anställde att använda bilen finns under en lång och sammanhängande tidsperiod och bilen då inte kan användas av någon närstående eller för familjens räkning. Hindret bör finnas under mer än tre hela kalendermånader i följd, oavsett om perioden infaller under samma år eller över ett årsskifte. Exempel på sådant hinder är sjukhusvistelse och återkallelse av körkort.

Förmånsvärdet för året bör då reduceras med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har funnits utöver tre månader, det vill säga maximalt nio månader för ett beskattningsår.
Annons
Annons
Månadens Mest Lästa