Annons

Återbetalning av ersättning för såld fastighet

Återbetalning av ersättning för såld fastighet
En fastighet såldes för tre år sedan. Nu har det beslutats att säljaren ska betala tillbaka 200 000 kronor på grund av dolda fel på fastigheten, som säljaren ansvarat för. Hur påverkar detta köparen och säljarens beskattning?
Belopp som säljaren betalar till köparen i form av nedsättning av priset, eller ersättning för skada, ska minska säljarens kapitalvinst och köparens anskaffningsutgift. Säljaren ska därför begära omprövning av beskattningen för det år som kapitalvinsten redovisades. Är det inte möjligt att ändra beslutet genom omprövning eftersom det har gått mer än sex år sedan kapitalvinsten beslutades bör det vara möjligt att få beslutet ändrat genom resning (RÅ 1988 not. 832).
Avslut av anställning
Jag har en kund där en medarbetare gick på föräldraledighet hösten 2018 och skulle vara hemma ett år enligt avtal med arbetsgivaren. Efter misslyckade försök att få kontakt med medarbetaren har hen fortfarande inte hört av sig till arbetsgivaren.

Fråga 1:  Vilka regler gäller för uppsägning?

Fråga 2: Har medarbetaren rätt till betalt i en månad under uppsägningstiden?

Fråga 3: Hur behandlar man intjänad semester under föräldraledigheten? Har medarbetaren rätt till denna trots att man inte kunnat komma i kontakt med hen?
Jag tycker att man kan anse att personen har frånträtt sin anställning. Jag skulle skicka ett skriftligt meddelande till personen under senast kända adress med information om att företaget anser att hennes anställning har upphört på hennes egen begäran i och med att hon vare sig har förlängt sin föräldraledighet eller hört av sig eller kommit tillbaka i tjänst. Ni kan också skriva att ni har försökt att nå henne utan resultat. Jag anser alltså att det är personen själv som har sagt upp sig. Det ska givetvis inte betalas ut någon lön under en uppsägningstid om man skulle anse att arbetsgivaren skulle ha avslutat anställningen, vilket inte är fallet. Om det finns intjänad semester under tid då föräldraledigheten har varit semesterlönegrundande ska denna utbetalas. Skriv i meddelandet att hon får höra av sig och meddela till vilket bankkonto beloppet ska sättas in. Skulle personen i samband med detta ångra sig och hävda att hon vill ha sin anställning kvar så får man ”vända på steken” och säga upp henne av personliga skäl. Anledningen är att hon uteblivit från anställningen utan giltigt skäl. Detta är egentligen avskedsgrundande, det vill säga det är en allvarlig misskötsel från den anställdes sida.
Avdrag för tjänstledighet
Om en anställd går hem på ledighet en måndag och är hemma tio vardagar så görs ju ett löneavdrag för helgen mellan de två veckorna. Hur gör man för helgen som kommer efter sista fredagen? Drar man även av ledighet för den helgen?
Det finns ju inga lagregler för löneberäkning så man får gå på praxis eller vad som eventuellt är reglerat i kollektivavtal. Jag skulle vilja säga att man drar av även för sista helgen, alltså fram till första arbetsdagen efter ledigheten. I vissa kollektivavtal finns däremot vissa begränsningar, till exempel att tjänstledighet inte får avslutas på en söndag och i andra avtal får en tjänstledighet inte avslutas varken på en lördag eller söndag. Detta styr också hur löneavdraget ska göras. Arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal kan däremot själva bestämma till vilken dag frånvaroavdraget ska göras.
Utbetalning av semester­ersättning
Kan man i ett anställningsavtal specificera att semesterersättning betalas ut löpande för de timanställda som är tillsvidareanställda? De anställda tar ut 20 semesterdagar om året men dagarna läggs ut som obetalda eftersom semesterlönen betalas ut löpande.
Nej, det är inte möjligt. Det enda semesterlagen tillåter är att avtala om att någon semesterledighet inte ska läggas ut om anställningen är högst tre månader. Om anställningen är längre än tre månader innebär det att semesterersättning inte får betalas ut löpande. Den ska i stället betalas ut i samband med semesterledighet.
Bruttolöneavdrag och semesterlön
Hur hanteras det semester- och pensionsgrundande beloppet vid bruttolöneväxling för förmånsbil?
Det är endast kontant lön som ligger till grund för beräkning av semesterlönen. Det innebär att det är lönen efter bruttolöneavdraget som ska ligga till grund för semesterberäkningen. För den allmänna pensionen (PGI) räknas dock skattepliktiga förmåner med.

För tjänstepensionen ITP 1 är det den kontanta utbetalda bruttolönen som räknas. Det innebär att en bilförmån med bruttolöneavdrag gör att avsättningen till pension också blir lägre. Detta kan kompenseras genom att man kommer överens med arbetsgivaren om att en extra premie motsvarande den premie som uteblir på grund av bruttolöneavdraget betalas. Man kan även komma överens om att arbetsgivaren rapporterar den högre lönen, alltså före bruttolöneavdraget, till pensionsbolaget.
Semestertillägg vid korttidspermittering
Undrar om de anställda som omfattats av korttidspermittering ska ha 0,8 procent av sin vanliga lön eller om vi ska räkna ner den med hjälp av ett genomsnitt som vi hade gjort om personen exempelvis hade ändrat sysselsättningsgrad?
Semesterlönen/tillägget ska vara oförändrat, alltså beräknat på den ordinarie lönen.
Avdrag för förskottssemester
Stämmer det att om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist under rådande pandemi så behöver man inte betala tillbaka förskottssemestern som man redan nyttjat?
Om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist så har inte arbetsgivaren rätt att dra av semesterlön som har betalats ut i förskott; det framgår av semesterlagen 29 a § pkt 3. Så till viss del stämmer hans yrkande fast delvis av fel anledning.
Anställningsform för arbete vid behov
Vilken anställningsform ska man avtala om för en anställd som arbetar vid behov?
I lagen om anställningsskydd (LAS) finns ingen särskild anställningsform för tillfälliga anställningar vid behov. Man får i sådana fall därför avtala om ”allmän visstidsanställning”. Denna anställningsform kan avtalas i upp till 24 månader sammanlagt under en femårsperiod, därefter övergår den till en tillsvidareanställning. Tänk på att man ska ange antalet timmar per vecka som anställningen omfattar. Är detta inte möjligt får man skriva ett avtal för varje period eller arbetspass som personen är inne och arbetar. Har företaget tecknat kollektivavtal kan det finnas andra former i avtalet för tidsbegränsade anställningar, till exempel vid behov eller arbetstopp. 
Semester för timanställda
Vi har en timanställd som varit hos oss i nu mer än tre månader. Personen arbetar sällan, bara enstaka dagar, hur blir det då med semesterintjänandet? Räknar man bara arbetsdagarna eller hela perioden?
För personer med varierad sysselsättningsgrad ska man beräkna semesterersättningen enligt procentregeln; lägst 12 procent på intjänad bruttolön. Anställningstiden räknas i kalenderdagar under den avtalade perioden; det har alltså ingen betydelse hur många arbetsdagar som har utförts eller om det är lång tid mellan passen.
Privata kostnader betalda av arbetsgivaren
Arbetsgivaren har hjälpt en anställd genom att betala dennes advokatkostnader i samband med en överklagan. Arvodet till advokaten avser juridiskt biträde avseende ansökan om arbetstillstånd för den anställde. Hur ska denna kostnad hanteras hos arbetsgivaren?
Detta är att anse som privata levnadskostnader för den anställde. Om arbetsgivaren betalar privata levnadskostnader för en anställd uppkommer en skattepliktig förmån för denna. Beloppet ska även ligga till grund för sociala avgifter.
Annons
Annons
Månadens Mest Lästa