Annons
Branschaktuellt

Ändringsbudget #6

Många av de beslutade åtgärderna som har införts under pandemin närmar sig slutdatum. I den senaste ändringsbudgeten föreslås mer medel och en förlängning av flera av de åtgärderna till och med den 30 juni.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Sedan ett år tillbaka finns olika stöd för företag som drabbas ekonomiskt och nu aviseras ett flertal förlängningar. I ändringsbudgeten finns förslag om medel som ska finansiera fortsatt omställningsstöd, omsättningsstöd och även ett nytt evenemangsstöd. Det senare ska användas för utgifter för stöd till evenemang som planerats genomföras under perioden juli–december 2021 men som till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19 inte har kunnat genomföras eller har begränsats i stor utsträckning.

Från den 1 maj föreslås det bli gällande med en förlängning av ersättning av karensavdrag för anställda och till egenföretagare de första 14 karensdagarna. Det innebär att anställda fortsättningsvis kan få ersättning från Försäkringskassan den första dagen i sjukperioden. Ersättningens storlek beror på lönen och kan kompensera hela eller delar av karensavdraget som arbetsgivaren gör För egenföretagare med karensdagar eller karenstid i sjukperiodens början kan ansöka om ersättning för karensdagarna eller karenstiden. Försäkringskassan betalar ut ersättning för karens för upp till 14 dagar. Maxbeloppet som utbetalas från Försäkringskassan är 810 kr före skatt

För de anställda som blir sjuka finns det sedan tidigare ett undantag från krav på läkarintyg. När det gäller läkarintygsfri tid är det en tillfällig förändring i lagen som möjliggör för regeringen att besluta i regelverket utifrån hur situationen utvecklas. Under sjuklöneperioden, när arbetsgivaren betalar ut sjuklön, behövs fram till och med den 30 juni inte något läkarintyg. Det gäller även gentemot Försäkringskassan som inte kräver läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden vid ansökan om sjukpenning, mot i vanliga fall dag 15. För egenföretagare gäller också dag 22.

Vissa grupper är mer utsatta än andra. För att minska att riskgrupper och vissa anhöriga ska utsättas för smitta så finns det möjlighet till ersättning från Försäkringskassan så att de kan stanna hemma. Föräldrar kan få viss tillfällig föräldrapenning för vård av nyligen allvarligt sjuka barn som löper risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Ersättning kan även utges om en förälder inte kan arbeta om barnets förskola eller skola är helt eller delvis stängd på grund av smittorisken. Även detta gäller fram till och med 30 juni enligt förslaget i ändringsbudgeten. Det är även uttalat att regeringen avser att förlänga denna åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

Regeringen har på grund av att pandemin anses vara en extraordinär händelse i fredstid, kunnat meddela föreskrifter som avviker från bestämmelserna om arbetsgivarens rätt till ersättning för sjuklönekostnader. Det har genom detta införts särskilda bestämmelser som innebär att staten ersätter arbetsgivarna för sjuklönekostnader över den normala nivån. En skillnad är dessutom att ersättningen utbetalas månatligen i stället för en gång om året. Denna åtgärd föreslås också förlängas till den 30 juni 2021. En åtgärd som redan är beslutad att gälla till 30 juni är att förlänga bestämmelsen om att det ska vara möjligt att göra undantag från prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering dag 180 och 365. Detta avser regering en att enligt förslaget i en kommande vårändringsbudget ytterligare förlänga den till 31 december 2021.

I den extra ändringsbudgeten föreslås fortsatt skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen i exempelvis garage. Att det är vid arbetsplatsen är avgörande så att arbetet utförs hemifrån så blir eventuell fri parkering vid bostaden skattepliktig. Skattefriheten gäller förmåner som lämnas under perioden 1 januari–31 december 2021. Det medför en retroaktivitet som behöver hanteras i en omprövning om det har registrerats förmån tidigare under året.

Arbetsgivare har även under 2021 en möjlighet att ge en skattefri gåva till anställda, en gåva som också är undantagen arbetsgivaravgifter. En förutsättning är att det är gåvor som ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda och att det inte är pengar. Förra året var beloppet 1 000 kronor och detta år blir taket för skattefrihet 2000 kronor. Och det behöver inte vara en gåva vid ett tillfälle utan det är det sammantagna värdet om 2 000 kronor inklusive moms per anställd. Om värdet av gåvorna överstiger 2 000 kronor ska överskjutande del tas upp till beskattning. På samma sätt som under 2021 kan detta kombineras med andra jubileumsgåvor. Skattefriheten gäller gåvor som lämnas under perioden 1 januari–31 december 2021, även om gåvan skulle utnyttjas vid ett senare tillfälle Detta innebär att en anställd både kan få en julgåva och en eller flera gåvor utan att förmånsbeskattas.

Skatteverket kan idag, efter företag har gjort en ansökan, bevilja tillfälliga anstånd med inbetalning av dels arbetsgivares sammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis, och som gäller för redovisningsperioder som infaller under januari–december 2020. Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbets­givaravgifter kan därmed beviljas för högst sex redovisningsperioder. Nu föreslås att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare en månad det vill säga för högst sju redovisningsperioder samt en möjlighet att välja att månaden januari 2021 läggs till. Möjligheter att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar. Dessutom vill regeringen sänka den så kallade anståndsavgiften från 0,2 procent till 0,1 procent på det beviljade anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats. Sänkningen till 0,1 procent föreslås gälla anstånd som har beviljats efter den 5 februari 2021.

Ändringsbudgeten är på Riksdagens agenda för beslut den 21 april och utöver det – håll koll på 30 juni! Det är även slutdatum för ansökan om stöd för korttidsarbete.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons