Annons
Branschaktuellt Företagande Redovisning

Beslut om förlängt omställningsstöd

Coronakrisen fortsätter att utmana näringslivet och i spåren av detta har nu beslut fattats om omställningsstöd för perioden augusti 2020 - februari 2021.
Text: Caroline Giannias Kaib
Annons

Grundstrukturen i förordningen följer de tidigare reglerna för omställningsstöd, men det införs ett nytt sätt att beräkna stödets storlek. En sammanfattning av de nu beslutade reglerna är enligt följande:

Stödperiod augusti-oktober 2020

 • Referensperiod är samma månader för 2019
 • Nettoomsättningen ska understiga 60 % av referensperioden, dvs 40 % minskning

Stödperiod november-december 2020

 • Referensperiod är samma månader för 2019
 • Nettoomsättningen ska understiga 70 % av referensperioden, dvs 30 % minskning

Stödperiod januari-februari 2021

 • Referensperiod är samma månader för 2019
 • Nettoomsättningen ska understiga 70 % av referensperioden, dvs 30 % minskning

Gemensamt gäller bland annat att

 • nedgången i omsättning ska kunna hänföras till problem orsakade av corona
 • minsta stöd som kan sökas är 5 000 kr
 • nettoomsättningen i räkenskapsåret som avslutas före 1 maj 2020 ska vara minst 250 000 kr
 • företaget får inte ha erhållit annat stöd som avser samma fasta kostnader (se nedan)
 • företaget får inte vara på obestånd eller ha skatteskulder hos Kronofogdemyndigheten när ansökan prövas
 • ansökan ska ha inkommit till Skatteverket via digitalt formulär senast 30 april 2021

Hur påverkar utdelningar rätten till stöd?

Frågan om utdelning eller någon annan form av återbetalning till aktieägarna har varit oklar under lång period, men i förordningen som nu har beslutats framgår att rätten till stöd förutsätter att man varken har beslutat om att lämna utdelning eller om att verkställa tidigare beslut om utdelning eller annan form av återbetalning. Den karensperiod som förhindrar att kunna få stöd är från april 2020 till oktober 2021. En utdelning i maj 2020 innebär med andra ord att företaget inte kan söka stöd för perioden januari – februari 2021.
Regelverket är i detta avseende felaktigt utformat enligt Srf konsulterna och många andra, men nu har man lämnat ett tydligt svar på vad som gäller. I sammanhanget bör noteras att förbudet avseende värdeöverföringar även fortsättningsvis gäller det sökande företags moderbolag också.

Kravet på yttrande från revisor

För att få omställningsstöd med mer än 100 000 kr är kravet fortsatt att ett undertecknat yttrande från en revisor följer med ansökan. Eftersom beräkningsgrunden för stödet är annorlunda är det även en liten förändring i vad revisorn ska yttra sig över. Skatteverket kan kräva ett yttrande från revisor även för stöd som är lägre än 100 000 kr, men det formella kravet att lämna vid ansökan finns inte för de stöden.

Ombildning till AB

Nybildade aktiebolag som har tagit över verksamheten från en enskild näringsverksamhet som tidigare har bedrivits av aktieägaren kan få omställningsstöd. Då baseras ansökan på en jämförelse mellan aktiebolagets omsättning för de olika perioderna och omsättningen för den enskilda näringsverksamheten för referensperioden.

Det kan noteras att om det nybildade aktiebolaget tar över verksamhet från ett handelsbolag är det inte möjligt att få stöd. Regeringen har tagit till sig av kritiken vad avser handelsbolags möjlighet att få omsättningsstöd och aviserat att de ska kunna få det. Men vad gäller möjlighet att få omställningsstöd om ett handelsbolag ombildas till ett aktiebolag är dörren fortsatt stängd.

Fasta kostnader och nettoomsättning

En grund för beräkningen av stödets storlek är företagets fasta kostnader. Vad som avses med fasta kostnader är baserat på en given uppräkning. Där ingår inte företagets kostnader för att uppfylla lagstadgade krav på att upprätta sin bokföring och redovisning av skatter etc, dvs kostnader för att anlita en redovisningskonsult. Detta framstår som anmärkningsvärt, eftersom t ex kostnader för tvätt av textilier och städning ingår i uppräkningen.

Vid beräkningen av nettoomsättningen och de fasta kostnaderna som utgör underlag för stöd ska redovisningen utformas enligt samma principer som när företaget avslutar sitt räkenskapsår. Det innebär ett stort merarbete för de företag som tillämpar kontantprincipen under löpande år, eftersom redovisningen måste räknas om för alla perioder som stödet ansöks för.

Redovisningen

Att förordningen nu är fastställd innebär att företag som har för avsikt att söka stöd under vissa förutsättningar kan redovisa stöden i årsbokslut och årsredovisningar som upprättas nu. Det följer av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Förutsättningar enligt rådet är att företaget med rimlig säkerhet

 • kommer att uppfylla villkoren för stödet
 • kommer att erhålla stödet
 • kan beräkna dess storlek

Srf konsulternas coronasida hittar du bland annat en FAQ kopplat till redovisningen av stöden.

Vad händer framåt?

Coronakrisen har tyvärr inte börjat avta utan fortsätter att utmana och vi vet redan att förslag har lämnats på ytterligare förlängning av stödperioden till mars-april 2021. Det innebär att arbetet med ansökningar kommer att fortsätta vara en stor arbetsuppgift även framgent. Eftersom även kommande stöd med stor sannolikhet kommer att utformas enligt samma struktur som ovan så lär det dröja innan det blir aktuellt med utdelningar.

Aktuella artiklar
Annons