Annons
Redovisning

Bolag och brott: ”Vi tar tillfället och höjer vår status”

– Det finns en riksdagsmajoritet för Srf konsulternas förslag för att stoppa näringslivskriminalitet utan att återinföra allmän revisionsplikt, vilket är väldigt positivt. Den viktigaste rollen har självklart myndigheterna, men vi tar vårt ansvar och gör det mesta av möjligheten att nu höja våra yrkens status, säger vd och Förbundsdirektör Lena Lind.

– Fördelar och nackdelar med statlig auktorisation har diskuterats sedan 1980-talet. Politikerna inser äntligen att auktoriserade konsulter kan göra skillnad. Förbundets roll är självklart att verka för att medlemmarnas och branschens långsiktiga intressen tillvaratas, säger Frans Blom, Förbundsordförande.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Förra veckan publicerades utfallet av Konsultens omfattande enkät med riksdagspartierna. Där framgår bland annat att det finns en majoritet för Srf konsulternas förslag med riktad revision för bolag i riskbranscher och intygskrav för bolag som söker bidrag från staten (om näringslivet ska ges mer uppgifter i sammanhanget).

– Det finns egentligen inte något motsatsförhållande mellan revisorer och redovisningskonsulter. De har bara olika uppdrag och kompetens och båda yrkesrollerna bidrar med nytta. Däremot finns det många åtgärder som är mer effektiva i arbetet mot brottslighet än att återinföra revision för de minsta bolagen. Åtgärder som dessutom går snabbare att genomföra, konstaterar Lena Lind.

Statlig auktorisation?

Noterbart i enkäten är också det massiva stöd politikerna visar för Svenska Bankföreningens förslag till statlig auktorisation av redovisningskonsulter. Det lanserade de 6 februari 2024. Som ett sätt att hindra att bolag används för brottslig verksamhet.

– Bankföreningens framställan till regeringen har absolut bidragit till ökad kännedom om våra yrkesroller hos många politiker. Som deras enkätsvar visar inser de att det finns långt bättre alternativ än allmän revisionsplikt för att stävja kriminalitet i näringslivet och att auktoriserade konsulter har en viktig roll, säger Lena Lind och fortsätter:

– Det vi nu verkar för genom möten med politiker och näringslivsorganisationer är att alla myndigheter ska ha ett mer riskbaserat arbetssätt i grunden. Med en samverkan kring analyser och registeruppgifter som gör det svårare för de kriminella, utan att krångla till det i onödan för företagen. Myndigheterna är generellt positiva till nya arbetsmetoder, men bland annat integritetslagstiftningen gör att förändringen tar tid. Med det sagt har exempelvis länsstyrelsen och Bolagsverket redan börjat anamma ett riskbaserat arbetssätt där det är möjligt.

– Vi menar även att Skatteverkets kontrollfunktioner bör stärkas, vilket dessvärre inte behandlas i utredningen Bolag och brott. I ett brottsbekämpande syfte är det också betydligt mer effektivt än att återinföra allmän revisionsplikt.

Srf konsulterna

I dagens möten med politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare framhåller Lena Lind och teamet från Srf konsulterna också det som redan finns på plats: auktoriserade konsulter med krav på fortlöpande kompetensutveckling och arbetsmetoder utifrån regelefterlevnad, standards och praxis samt en regelbunden kvalitetsuppföljning av det utförda arbetet.

– Hade näringslivet tidigare insett betydelsen av att använda auktoriserade konsulter och premiera det vid exempelvis upphandlingar och kreditansökningar hade kriminaliteten inte kunnat äta sig så långt in i näringslivet som vi ser i dag. När intresset för vår roll nu ökar understryker vi allt vi redan har på plats och att det är verktyg som borde användas i större utsträckning. Självklart framför vi även andra förslag på hur vi som bransch kan bidra framåt, säger Lena Lind.

Långsiktigt

Frans Blom konstaterar att frågorna som lyfts i utredningen Bolag och brott har ”högsta prioritet” även för förbundsstyrelsen.

Efter en diskussion om statlig auktorisation som böljat fram och åter sedan 1980-talet (se exempelvis motion 1984/1985: 1432 eller kommittédirektiv 1987:37) är politikerna nu mycket positiva till detta efter Bankföreningens framställan, som beskrevs ovan. Hur resonerar förbundsstyrelsen?

– Vi ska inte spekulera för mycket innan vi ser skarpa förslag. När förslagen blir mer konkreta kommer organisationen, med Lena Lind i spetsen, att arbeta för att de ska bli effektiva, rimliga och långsiktiga sett ur vår bransch och våra medlemmars perspektiv. Vi sitter definitivt inte på läktaren utan är i allra högsta grad delaktiga i det som händer på planen just nu, säger Frans Blom.

Förändring kommer

Oavsett vilka nya lagar och justerade lagar som kommer efter Bolag och brott, remissrundan och påverkansarbetet från bland andra Srf konsulterna så påverkas redovisningskonsulter och lönekonsulter redan av den pågående utvecklingen mot allt skarpare krav på regelefterlevnad (compliance). Många av de nya lagar och regler som införs eller skärps har beröringspunkter med Bolag och brott. Penningtvättslagstiftningen, GDPR och kommande krav på hållbarhetsredovisning är bara tre exempel som ger stora och små byråer en ny vardag. Det medför utvecklat medlemsstöd, nya utbildningar och tillhandahållande av annan rådgivning från Srf konsulterna.

– Kraven på oss och våra medlemmar ökar. När vi nu får gehör för det viktiga arbete medlemmarna utför redovisar vi alla våra argument för varför företag ska använda en auktoriserad konsult. Samtidigt drar vi vårt strå till stacken för att minska näringslivskriminalitet genom konstruktiva förslag på lösningar. På köpet får vi en betydligt starkare ställning i näringslivet, avslutar Lena Lind.

– Vår enkät visar att det vi hör från näringslivet och myndigheterna även är vad politikerna tycker; de vill hitta nya lösningar för att stoppa näringslivskriminalitet. Tidigare har de fastnat vid revisionen och revisorernas roll. Nu ser de rollen auktoriserade konsulter kan spela, självfallet använder vi oss av den öppningen för att stärka våra positioner på marknaden, säger Lena Lind, vd och Förbundsdirektör för Srf konsulterna.
– Jag är helt övertygad om att revisionspliktens återinförande är ett hot mot vår bransch och svenska företag. Utredaren bakom Bolag och brott konstaterar själv att företagens kostnader skulle öka med tio miljarder kronor årligen. Genom auktoriserade konsulter finns andra alternativ som ger bättre effekt för samhället och inte ökar kostnaderna för företagen, konstaterar Frans Blom, Förbundsordförande för Srf konsulterna.

Vidare läsning

Srf konsulternas stora riksdagsenkät-tidningenkonsulten.se

Bolag och brott-regeringen.se

Srf konsulternas remissvar-artikel-tidningenkonsulten.se

Srf konsulternas remissvar-srfkonsult.se

Övriga remisser-regeringen.se

Historik-riksdagen.se

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons