Annons
Redovisning

Bruttolöneavdrag för förmånscyklar är mervärdesskattepliktigt

Ett bolag ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Bolaget hade för avsikt att erbjuda samtliga anställda så kallade förmånscyklar mot att de anställdas bruttolön sänktes. Bolaget ville veta om löneavdraget skulle komma att anses som ersättning för tillhandahållande av en tjänst i mervärdesskattehänseende.
Text: Leif Hagström
Annons

Skatterättsnämndens majoritet ansåg att det finns ett direkt samband mellan bolagets tillhandahållande och löneavståendet och att det saknar betydelse om avdraget görs på lönens brutto- eller nettobelopp. Minoriteten ansåg i stället att det av EU-domstolens praxis inte kunde utläsas annat än att ett nettolöneavdrag kan anses utgöra ersättning i mervärdesskattehänseende och att ersättningen således inte utgjorde ersättning i mervärdesskattehänseende. Du finner Skatterättsnämndens förhandsbesked här.

Båda parterna, det vill säga både bolaget och Skatteverket, överklagade förhandsbeskedet. Skatteverket yrkade enligt majoritetens i Skatterättsnämnden uppfattning medan bolaget yrkade enligt minoritetens uppfattning.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu, den 27 maj 2024, meddelat dom. HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. Som skäl har HFD uppgett bland annat följande. Det är fråga om ett specifikt avdrag som den anställde medger för att få förmånen. Ersättningen kan således mätas i pengar och prestationerna är villkorade av varandra. Att avdraget görs på bruttolönen saknar under sådana omständigheter betydelse för den mervärdesskatterättsliga bedömningen. Tillhandahållandet ska därmed anses utgöra ett tillhandahållande av en tjänst mot ersättning som kan bli föremål för mervärdesskatt. Du finner HFD:s dom här.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons