Enkäten ska besvaras senast den 12 maj. Bakgrunden är att länsstyrelsen fått möjlighet att börja använda sig av periodisk rapportering. Föreskrifterna som styr det är klara tidigast 1 januari 2024. Det betyder att länsstyrelserna därefter kan begära in rapporter från bland annat redovisningsbyråer för att få en bild av byråernas verksamheter och hur deras PTL-arbete bedrivs. Syftet med den periodiska rapporteringen är att länsstyrelserna ska kunna bedriva ett mer riskbaserat tillsynsarbete.

– Vi har länge efterfrågat en möjlighet att få mer information om verksamhetsutövarna vi ska ha tillsyn över, för att kunna göra vår tillsyn där de största riskerna finns. Den periodiska rapporteringen blir en informationskälla som kompletterar informationen från andra källor, som finansiella uppgifter och uppgifter om bolagsföreträdare från officiella register. Genom det får vi helt enkelt ett mer komplett beslutsunderlag när vi bestämmer om vi ska genomföra en tillsyn eller inte, säger Gustav Malmberg, Förvaltningshandläggare vid Rättsenheten, Länsstyrelsen Skåne, som arbetar med enkäten/piloten.

Input till länsstyrelserna

Den framtida periodiska rapporteringen ger förhoppningsvis konsulterna möjlighet att visa att de har kontroll på byråns och kundernas verksamheter, samt den dokumentation som krävs enligt PTL.

– Ett riskbaserat tillsynsarbete skulle därmed kunna göra det mindre troligt att tillsyn inleds mot de byråer där riskerna vid en sammanvägning av inrapporterade uppgifter och annan inhämtad information inte bedöms som särskilt höga. Eftersom formen för den periodiska rapporteringen påverkas av utfallet av enkäten är det viktigt att vara med och svara på den, säger Camilla Boije.

Påverkar informationen

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stockholm och Skåne har tillsammans ansvar för tillsynen av redovisningsbranschen i Sverige när det gäller byråernas efterlevnad av penningtvättsregelverket. Det rör sig om cirka 11 000 byråer, uppskattar Gustav Malmberg. Från enskilda firmor till koncerner. Av praktiska skäl går den anonyma enkäten/piloten ut till 120 av dem, med en omsättning på två miljoner kronor eller mer.

– Ju fler svar vi får in, desto bättre underlag har vi inför vårt fortsatta arbete. Samtidigt ska detta vara hanterbart för de svarande företagen och för oss i vårt analysarbete. Vi tror att detta blir en bra kompromiss. Vi vill också använda svaren till att utveckla vår information och kommunikation. Ger många byråer märkliga eller oklara svar på en fråga kanske den frågan är märkligt eller oklart formulerad, exemplifierar Gustav Malmberg.

Enkäten innehåller 27 frågor och en önskan om synpunkter på enkäten. Den ska besvaras senast 12 maj. När den periodiska rapporteringen blir verklighet någon gång under 2024, troligen, kommer formuläret inte att vara lika omfattande.