Under mötet den 2 oktober enades EU-länderna om en ändring i mervärdesskattedirektivet gällande elektroniska publikationer. Beslutet betyder att medlemsstaterna kan tillämpa samma skattesatser på elektroniska publikationer som på tryckta böcker och tidningar. I Sverige skulle detta innebära att regeringen har möjlighet att sänka momssatsen på elektroniska publikationer till sex procent från dagens 25.

– Det här är en seger som vi arbetat länge för. Beslutet i dag om samma goda momsvillkor för att publicera i tryck och digitalt handlar om medias grundförutsättningar och är därför en principiell demokratisk fråga, sa Magdalena Andersson, som var Sveriges representant, i samband med mötet.

Under mötet fattades också beslut om justering för mervärdesskatten vid handel mellan företag över landsgränser. Detta ska så klart förenkla varuhandeln men även motverka bedrägerier.

EU-kommissionen informerade även om ett förslag som bland annat skulle ge Europeiska bankmyndigheten, EBA, ökade befogenheter inom bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta efter att ett flertal banker under de senaste åren uppvisat brister i att rätta sig efter det regelverk som finns idag.