Kvalitetsenhetens arbete går nu in i sin högsäsong. I linje med Srf konsulternas förbunds stadgar säkerställs att arbetssättet hos de Auktoriserade Redovisningskonsulterna kvalitetssäkras minst vart sjätte år. För att det ska vara praktiskt möjligt anlitar de en grupp mycket rutinerade konsulter runt om i landet, som dessutom har specialutbildats för uppdraget.

– Redan innan pandemin hade vi arbetat fram nya metoder för digital kvalitetsuppföljning genom Teams-möten. Det går utmärkt att dela skärm för att till exempel visa olika dokument eller hur utfört kundarbete arkiveras. I det digitala mötet bibehålls den höga kvaliteten i uppföljningarna liksom möjligheten att ge råd och stöd till våra medlemmar. Det digitala arbetssättet sparar tid, miljö och resurser eftersom vi begränsar resandet, säger Camilla Boije.

Givande granskning

Camilla Boije var kvalitetsrådgivare hos Srf konsulterna i fem år innan hon tog steget till chefsposten. Hon har själv bakgrund som redovisningskonsult och är, självfallet, auktoriserad och konstaterar:

–De flesta av våra medlemmar är positiva till kvalitetsuppföljningen. Ibland kan vi ändå ana en viss oro inför att behöva visa upp sitt arbete för någon utomstående, men det brukar vända när vi kommer i gång med uppföljningen. De ser att det finns ett värde i att ha kvalitetssäkrade rutiner och att yrkestitelns status säkras genom att de auktoriserade redovisningskonsulternas arbete håller hög kvalitet, menar Camilla Boije.

Personliga möten

När det är möjligt sker kvalitetsuppföljningarna genom ett personligt möte. Gärna i nära anslutning till auktorisationen, så att rätt rutiner sätts från början.

I kvalitetsuppföljningen kontrolleras bland annat att kraven i Rex efterlevs. Frågor som diskuteras är exempelvis:

  • Är uppdragsavtal upprättade med samtliga kunder och innehåller de aktuell information om uppdraget?
  • Överlämnas fullständig räkenskapsinformation till kunderna?
  • Är redovisningsbyrån registrerad i Bolagsverkets register mot penningtvätt?
  • Finns tillräcklig dokumentation över utfört arbete?

Förbättringar

Några områden där arbetet ofta kan förbättras är upprättande av kundernas systemdokumentation och dokumentationskraven enligt Penningtvättslagen.

– Man kan säga att kvalitetsuppföljningen är en blandning av så kallade hygienfaktorer och processer som måste hålla en viss standard. Inför kvalitetsuppföljningen ber vi att få in vissa dokument för att vi ska kunna förbereda uppföljningen på ett bra sätt, berättar Camilla Boije.

– Under samtalet går vi sedan igenom byråns rutiner samt hur arbetet i kunduppdragen utförs. Slutligen går vi igenom om något område behöver kompletteras för att uppfylla kraven i Rex, och efter det erhåller redovisningskonsulten en rapport från kvalitetsuppföljningen.

– Personligen kan jag inte tänka mig ett mer stimulerande uppdrag än att stötta våra medlemmar och branschen på detta sätt, avslutar Camilla Boije.