Annons
Branschaktuellt Redovisning Skatt

Hur redovisas moms vid hyresbidrag

Text: Mats Brockert
Annons

När ett skattepliktigt företag erhåller ett bidrag kan frågan uppkomma om det är en omsättning. Är det en omsättning ska bidragstagaren redovisa utgående moms på samma sätt som vid ersättning vid försäljning. Bedömningen om det är en omsättning eller inte är direkt kopplad till om det finns ett krav på motprestation. Det vill säga om det föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Denna fråga är inte alltid lätt att besvara.

Vad gäller för hyresbidrag med anledning av corona?

Även om bidraget inte är en direkt ersättning för en vara eller tjänst kan det ändå ingå i den skattepliktiga ersättningen. Det gäller sådana bidrag som har en direkt koppling till priset för varan eller tjänsten och ersättningen har erhållits från tredje part (7 kap. 3 c § ML).

Enligt Skatteverkets vägledning ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att bidraget ska anses kopplat till priset:

  • Bidraget ska utbetalas särskilt till bidragsmottagaren för att denne ska leverera en bestämd vara eller tjänst.
  • Priset på varan eller tjänsten ska i princip fastställas senast vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde och det ska konstateras att ett åtagande att utbetala bidraget som gjorts av bidragsgivaren medför en rätt för bidragsmottagaren att få bidraget när mottagaren i egenskap av säljare har genomfört en skattepliktig transaktion.
  • Köparen av varan eller tjänsten får en fördel till följd av det bidrag som beviljats bidragsmottagaren (det vill säga säljaren). Detta eftersom det är nödvändigt att det pris som ska betalas av köparen fastställs på ett sådant sätt att det minskar i proportion till det bidrag som beviljats säljaren av varan eller tjänsten. Bidraget är därmed en omständighet som kan ligga till grund för att fastställa det pris som säljaren begär.

Dessa förutsättningar anses uppfyllda för sådana hyresbidrag som kan utbetalas med anledning av coronaviruset. Det innebär att utgående moms ska betalas på summan av den ersättning som hyresgästen betalar samt det bidrag som erhållits för hyresgästen, se exempel nedan.

När redovisas momsen på stödet?

Fastighetsägare som ansöker och får statligt stöd i efterhand ska fakturera sin hyresgäst med 25 procent i moms på stödet. Enligt Skatteverket kan fastighetsägaren också fakturera det framtida stödet redan i sin ursprungliga faktura till hyresgästen, till exempel enligt följande

Hyra exkl. mervärdesskatt 8 000 kr
Hyresnedsättning exkl. mervärdesskatt -4 000 kr
Hyra efter hyresnedsättning exkl. mervärdesskatt 4 000 kr
Stöd (bidrag kopplat till priset) exkl. mervärdesskatt 2 000 kr
Beskattningsunderlag 6 000 kr
Mervärdesskatt med skattesats 25 % 1 500 kr
Att betala: 5 500 kr

 

Tillämpas faktureringsmetoden ska utgående och ingående moms redovisas i samband med att en faktura utfärdas eller tas emot. Det gäller även om fakturan betalas med ett stöd. När momsen ska redovisas på stödet beror därmed på när stödet faktureras. Faktureras ett framtida stöd enligt ovan ska alltså momsen redovisas i samband med att fakturan utfärdats.

Tillämpas bokslutsmetoden ska momsen redovisas vid betalningstillfället. I detta fall beror tidpunkten för momsredovisningen när stödet har betalats.

Att tänka på i momsdeklarationen vid hyresstöd

I bokföringen redovisas erhållna stöd inte som nettoomsättning. Det redovisas i stället under posten Övriga rörelseintäkter i huvudkontot 398x Erhållna offentliga stöd m.m. Det är troligt att det inte finns någon koppling för en maskinell ifyllnad av momsdeklarationen från detta konto till den omsättning (försäljning) som ska redovisas i momsdeklarationen i ruta 08.

Det innebär i så fall att det kan krävas en manuell handpåläggning för att momsdeklarationen ska bli korrekt ifylld. Det är emellertid möjligt att lägga upp särskilda konton för att möjliggöra en maskinell ifyllnad av momsdeklarationen. Dessa särskilda konton ska inte påverka företagets resultat och ställning. De har endast till syfte att aktuella belopp ska kunna hämtas från bokföringen till momsdeklarationen. Till exempel kan följande egna konton skapas, varav konto 3498 kopplas till ruta 08 i momsdeklarationen.

3498 Beskattningsunderlag ruta 08

3499 Korrektivkonto beskattningsunderlag

Exemplet ovan från Skatteverkets vägledning skulle kunna bokföras hos fastighetsägare enligt följande för att möjliggöra en automatisk ifyllnad av momsdeklarationen.

Debet 19xx Bank 5 500 kr
Debet 1689 Övr kortfristiga fordringar 2 000 kr
Kredit 261x Utg. Moms 1 500 kr
Kredit 3911 Hyresintäkter 4 000 kr
Kredit 3985 Erhållna statliga bidrag 2 000 kr
Kredit 3498 Beskattningsunderlag ruta 08 2 000 kr
Debet 3499 Korrektivkonto beskattningsunderlag 2 000 kr

Länkar

Faktureringsskyldighet >>

Bidrag som påverkar beskattningsunderlaget >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons