Annons
Redovisning

Kommer Bokföringsnämnden att slopa K2?

2006 sjösattes det första K-regelverket. 2008 kom den första versionen av för­enklingsregelverket K2, då enbart för aktiebolag. 2012 lanserades huvudregel­verket och sedan 2014 har det för onoterade aktiebolag varit tvingande att tillämpa ett K-regelverk då årsredovisning upprättas. Hela tiden har för- och nackdelar med såväl regelverk som system diskuterats. Nu är det dags för en utvärdering!
Text: Claes Eriksson
Annons

I vart fall ska K2 och K3 utvärderas. Bokföringsnämnden, BFN, har beslutat att ta det första steget i utvärderingen av K2- och K3-regelverken. BFN har skickat ut en förfrågan som omfattar övergripande frågor om bland annat normgivningens struktur och regelverkens tillämpningsområde.

Srf konsulterna har fått, och kommer givetvis att besvara, denna förfrågan. BFN uppmanar även enskilda företag, redovisnings- och revisionsbyråer, programvaru­leverantörer och andra berörda och intresserade att besvara förfrågan. Även om enkäten i princip består av frågor som kan besvaras med ja eller nej är det inte helt enkelt. Det kan vara viktigt att förstå vad ett svar kan betyda. Svaren kommer att ligga till grund för hur BFN kommer att gå vidare. BFN kan till exempel direkt ta fram förslag på ändringar. Även om eventuella ändringsförslag kommer att remitteras är det såklart bra att så tidigt som möjligt i processen få fram hur man ser på den framtida normeringen. Jag återkommer nedan kring hur Srf konsulterna avser att agera.

I förfrågan finns tre olika avsnitt:

  • Separata fullständiga regelverk
  • Normgivningsteknik
  • Regelverkens förhållande till varandra samt deras tillämpningsområde

Frågorna i det första avsnittet har att göra med om det är en bra metod BFN valt. Ska det över huvud taget finnas separata fullständiga regelverk? Om så ska vara fallet, borde det finnas fler regelverk baserat på olika företagsformers olikheter? Teoretiskt skulle BFN kunna få in svar att det är ett ändamålsenligt sätt att normera, men det skulle behövas ytterligare en eller ett par separata regelverk, till exempel för bostadsrättsföreningar eller ytterligare någon storleksindelning.

I det första avsnittet finns också en fråga kring de brevsvar BFN publicerar. Är det ett lämpligt sätt att ge svar på tolkningsfrågor i regelverken?

I avsnittet om normgivningsteknik handlar frågorna om strukturen i normeringen. Är det lämplig kapitelindelning, är det lämplig disposition med lagtext, allmänt råd, kommentar, etcetera. Men här finns också två specifika frågor om regelverken K2 och K3.

För K2s del handlar den specifika frågan om inriktningen att begränsa antalet valmöjligheter och ligga nära skattelagstiftningen. Inte en helt lätt fråga att besvara då man kan diskutera hur pass begränsat K2 är vad gäller valmöjligheter. Vad gäller till exempel avskrivningar finns i det närmaste ett obegränsat antal val att göra.

För K3 handlar den specifika frågan om det som idag är lämpligt att normeringen har sin utgångspunkt i IFRS for SME. I förlängningen blir frågan då om K3 ska uppdateras om IFRS for SME kommer uppdateras.

Det kan också noteras att avsnittet innehåller en fråga om utvecklingen av ny teknik för att upprätta, sprida och använda finansiell information att normgivningen bör utformas på något annat sätt än i dag. Svaret på detta kan komma att begränsa företagets möjlighet till frivilliga uppgifter i den externa rapporten.

Det sista avsnittet är intressant. Frågorna utgår från ett antagande att K2 och K3 även fortsättningsvis finns. Frågan är hur de bör förhålla sig till varandra. Ska man kunna byta på samma sätt som är möjligt idag? Ska det vara andra gränsvärden för vilka företag som får tillämpa K2?

Vad gör Srf konsulterna? Vi vill bygga vårt svar på hur våra medlemmar uppfattar hur normeringen bör se ut. Vi kommer därför att ta reda på vad ni tycker. Den 26 februari i år genomförde Srf konsulterna ett VIP-webinar dit alla medlemmar med kollegor inom redovisning bjöds in. Under webinaret presenterade vi bakgrunden till de olika avsnitten och deltagarna fick svara på några frågor kopplat till BFNs förfrågan. Syftet med webinaret är att få möjlighet att tänka igenom vilka konsekvenser eventuella förändringar kan få. Oavsett om du deltog på webinaret eller inte har du som är auktoriserad, medlem eller anställd på ett Srf anslutet företag möjlighet att svara på frågorna via den enkät vi skickat ut. I enkäten har du även möjlighet att skriva fritextsvar. Svaren kommer att ligga som underlag till Srf konsulternas svar på BFNs förfrågan. Webinaret är inspelat och skickades ut i samband med enkäten.

Slutligen – var med och delta med dina synpunkter! Det är inte ofta normeringen ses över på det sätt som nu kommer att ske. Senast det gjordes var när K-regelverken kom på plats. Den lösning BFN i slutändan kommer fram till kommer troligen att vara gällande i vart fall de närmaste 15-20 åren. Då kan det ha viss betydelse om BFN kommer fram till att K2 inte ska innehålla en enda valmöjlighet eller att betydligt färre företag ska kunna tillämpa regelverket.

Aktuella artiklar
Annons