Annons
Branschaktuellt Redovisning

Konsultens råd i orostider: Var proaktiv och agera i tid

Många företag är i dag ekonomiskt pressade och kämpar för överlevnad. Då måste redovisningskonsulterna ta en mer aktiv roll och agera proaktivt. Det menar Per Lindblom som är auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult på Allians Revision och Redovisning AB, samt lärare på några av Srf konsulternas utbildningar. Här berättar han hur du som konsult kan bli ännu mer proaktiv och hjälpa dina kunder i oroliga tider.
Text: Therese Slettengren
Annons

Höga räntor, inflation och minskad köpkraft är några av de bakomliggande orsakerna till att många företag i dag har det ekonomiskt tufft och kämpar med att betala fakturor, skatter och andra avgifter för att inte hamna i ett läge där konkurs är enda utvägen.

Måste agera proaktivt

Detta är en ny situation för många företagare som tidigare inte behövt oroa sig för ekonomiska problem.

I detta nya, hårt pressade ekonomiska läge blir det svårare än någonsin, men också viktigare än någonsin, att ha regelbunden uppföljning av företagets verksamhet.

– Här måste vi som redovisningskonsulter ta vårt ansvar och vara extra uppmärksamma på om leverantörsfakturor inte betalas i tid, eller om kunden får svårt att betala skatter och andra avgifter. Om vi bara levererar en standardrapport en gång om året riskerar vi att missa sådana faktorer. För att ge kunderna ett så bra beslutsunderlag som möjligt måste vi vara mer proaktiva och kontinuerligt leverera periodiserade resultat- och balansrapporter med väl värderad tillgångsmassa, säger Per Lindblom.

Upplysningsskyldighet

Som redovisningskonsult finns det dessutom en skyldighet att skriftligen upplysa kunden när de måste upprätta kontrollbalansräkning, samt vad det innebär och vilken betydelse det har. Styrelsen har också en skyldighet enligt aktiebolagslagen (8:4) att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.

– För att styrelsen ska kunna fullgöra denna skyldighet har ju även vi redovisningskonsulter ett ansvar att uppmärksamma våra kunder på oväntade händelser.

Fortsatt drift

Styrelsen ska också kunna visa intressenterna att det finns förutsättningar för fortsatt drift och att det inte föreligger nedskrivningsbehov av företagets tillgångar. Om det uppkommer en risk för fortsatt drift måste detta kommenteras i såväl årsredovisning som i revisionsberättelse.

– Här kan vi konsulter också vara ett stöd och en hjälp i att tidigt upptäckta faktorer som senare kan leda till att verksamheten inte kan drivas vidare, konstaterar Per.

Är tillgångarna rätt värderade?

I osäkra ekonomiska tider är det alltså viktigt att vara extra uppmärksam på värdet av kundens tillgångar och om det finns behov av nedskrivningar.

Per betonar att nedskrivningsbehov kan uppstå både utifrån händelser i omvärlden och händelser i bolaget. En räntehöjning från Riksbanken kan till exempel ge en indikation på att tillgångarna behöver skrivas ned. Räntefaktorn kan slå hårt även om tidigare prövning inte visade något nedskrivningsbehov.

– Det blir än viktigare att jämföra utfallet innevarande räkenskapsår med eventuell nedskrivningsprövning föregående år eller tidigare budgetar och prognoser för att se att planen följs. Som konsult måste man vara beredd att ifrågasätta värdet av kundfordringar och andra tillgångar och diskutera möjliga nedskrivningar med kunden. Om tillgångarna är för högt värderade är det viktigt att genast agera direkt, inte bara i samband med bokslutet. Då kan det vara för sent.

Enligt Per är det framför allt värdet på fastigheter, IT-plattformar och immateriella rättigheter, samt aktier i dotterbolag, intressebolag och övriga onoterade aktier, samt fordringar på dessa bolag som redovisningskonsulterna bör vara aktsam på.

Men det finns så klart andra viktiga tillgångar att hålla koll på. Här är några:

Börsnoterade aktier

Bolag som har väsentliga värden i börsnoterade aktier kan behöva skrivas ned. Be att få ett aktuellt värdebesked.

Kundfordringar

Bedöm löpande värdet av kundfordringar och säkerställ, att de betalas i tid. Tre betalningspåminnelser är sannolikt en nedskrivningsindikation.

Lager

Innehåller lagret trögrörliga varor? Undersök om de behöver prissänkas så mycket att nettoförsäljningsvärdet understiger anskaffningsvärdet eller om nedskrivning måste göras på grund av övertalighet.

Projekt

Var observant på pågående projekt i till exempel byggbolag. En försening kan ge ansträngd likviditet, eller kostnadsökningar. Lägre vinst kan innebära att fasta kostnader inte kan täckas, eller ge förlust. Har projektets beställare betalningsförmåga så att projektet kan slutföras?

Bli en superhjälte

Avslutningsvis betonar Per Lindblom att rollen som redovisningskonsult blir allt viktigare, speciellt i orostider.

– Genom att tänka kvalitet, leta efter ”problemposter”, vara proaktiva och finnas nära våra kunder som coacher och bollplank kan vi hjälpa dem till ett långsiktigt, hållbart, livskraftigt och sunt företagande. Det är då vi blir superhjältar – på riktigt!

Råd för bättre likviditet – tipsa dina kunder:

• Fakturera oftare – 20 dagar netto.

• Driv in sena betalare – skicka påminnelser snabbare och gå igenom kravrutiner.

• Fakturera den första i månaden i stället för den sista – ger en månads kredit med momsen.

• Förhandla om förlängd kredittid på inkommande fakturor – minst 30 dagar.

• Sänk amorteringstakten.

• Minska lagret genom att rea ut trögrörliga varor, köp inte ”nice to have” artiklar.

• Förhandla med hyresvärden – kan du skjuta på hyran?

• Hyr i stället för att köpa.

• Sälj utrustning som sällan används.


 

Hur sunt är företaget?

Gör gärna Srf konsulterna ekonomiska Stresstest (inloggning krävs). Här kan du simulera olika utfall för att se hur bolagets ekonomi påverkas.


 

Per Lindblom håller också utbildningar för Srf konsulterna. Hans aktuella kurser hittar du här:

Bokslut K2 fördjupning – Redovisning 4

Årsredovisning K2 – Redovisning 5 >>

Intäktsredovisning K2/K3 >>

Årsredovisning K3 – Redovisning 5+ >>

Fastigheter – redovisning, skatt och moms >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons