Annons
Branschaktuellt Företagande Redovisning Skatt

Kundförlust och aviserad fortsatt generös syn på kundförlust

Under 2020 har Skatteverket haft en generösare syn på när kundförlust har fått anses konstaterad. Nu när vi har gått in i 2021, vad gäller då?
Text: Leif Hagström
Annons

Srf konsulterna har frågat Skatteverket om tiden kommer att förlängas då tiden för den generösare synen har löpt ut. Vi har nu fått ett ja till svar. Detta eftersom coronapandemin fortsätter.

Den mer generösa syn som Skatteverket haft under tiden 1 februari – 31 december 2020 gällande när kundförlust har fått anses konstaterad är mot bakgrund av coronapandemin. Kundförlust har förelegat om samtliga följande förutsättningar har varit uppfyllda:

  • Köparen är en beskattningsbar person.
  • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 och den 31 december 2020.
  • Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Säljaren har då fått sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust.

Om en förlust uppkommer på säljarens fordran som avser ersättning för en vara eller tjänst (kundförlust) får säljaren minska beskattningsunderlaget med beloppet av förlusten. Bestämmelserna förutsätter inte att säljaren ställer ut en kreditnota för att få minska sitt beskattningsunderlag.

För att beskattningsunderlaget ska få sättas ned på grund av en kundförlust krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att fås för en fordran. Det kan bero på att kunden saknar betalningsförmåga eller, i undantagsfall, att fordringen av andra skäl i praktiken är omöjlig att driva in. En nedsättning av priset i efterhand är inte en kundförlust och det är heller inte fråga om en kundförlust därför att fordringen är tvistig, till exempel på grund av att säljaren och köparen är oense om betalningens storlek.

Det är säljaren som ska göra sannolikt att det är fråga om en konstaterad kundförlust. Bedömningen av om en kundförlust är konstaterad ska göras för varje specifik kundfordran.

Som huvudregel ska säljaren kunna göra sannolikt att kunden saknar möjlighet att betala sin skuld. Så är normalt fallet bland annat om köparen försätts i konkurs. Så kan också vara fallet om säljaren har överlämnat sin fordran till Kronofogden som därefter har upprättat en utredningsrapport av vilken det framgår att köparen saknar tillgångar till full betalning av skulden. Att köparen har andra och större skulder hos Kronofogden som inte har betalats behöver inte betyda att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld till säljaren. Det krävs även i sådana fall att tillgångsundersökningen resulterar i en utredningsrapport som visar att köparen saknar tillgångar till full betalning av skulden.

I undantagsfall kan en kundförlust även föreligga även om säljaren inte har kunnat göra sannolikt att köparen saknar möjlighet att betala men fordran ändå i praktiken är omöjlig att driva in. Detta kan främst bli aktuellt när det gäller kundfordringar av mindre värde. Obetalda fordringar som understiger 1 000 kronor bör få behandlas som kundförluster även om säljaren inte har kunnat visa att köparen saknar möjlighet att betala. Det krävs dock att det har gått minst åtta månader sedan fordran förföll till betalning samt att både en betalningspåminnelse och ett inkassokrav har skickats ut. Det kan också finnas fall där det är mycket svårt eller nästan omöjligt för säljaren att göra sannolikt att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld. Ett exempel är om köparen inte är bosatt eller etablerad i Sverige och saknar tillgångar här. Om fordringsbeloppet då understiger kostnader som skäligen kan beräknas uppkomma för säljaren vid fortsatta indrivningsåtgärder i utlandet kan fordran ses som i praktiken omöjlig att driva in.

Om säljare och köpare är i intressegemenskap får den utgående skatten bara sättas ner om säljaren kan visa att köparen saknar betalningsförmåga. I sådana fall har säljaren normalt tillgång till uppgifter och dokumentation om köparens ekonomiska ställning. Det ska därför ställas höga krav på den bevisning som säljaren ska prestera för att göra sannolikt att betalning inte kommer att fås.

Läs mer i Rättslig vägledning >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons