Annons
Branschaktuellt Redovisning Skatt

Likviditetsförstärkning genom byte av redovisningsmetod och period för moms – nu lättare med anledning av covid19

Text: Mats Brockert
Annons

Skatteverket har lämnat ett ställningstagande om redovisning av moms som ska göra det lättare att byta från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden (2020-04-03 Redovisning av mervärdesskatt under coronakrisen). Vidare ska det i vissa fall vara lättare att byta till en längre redovisningsperiod.

Byte från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden

Ett sätt att påverka likviditeten positivt kan vara att byta från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden. Tillämpas bokslutsmetoden ska moms betalas och dras av först vid betalning. Undantag gäller vid beskattningsårets utgång då fordringar och skulder ska redovisas trots att det inte har gjorts någon betalning.

För att ett byte från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden ska godkännas krävs att det finns särskilda skäl. Enligt Skatteverket får utbrottet av coronaviruset och effekterna av detta anses utgöra sådana särskilda skäl. Någon ändring i övrigt har inte skett, varför det fortfarande krävs att den sammanlagda omsättningen i landet uppgår till högst tre miljoner kronor för att få tillämpa bokslutsmetoden.

Byte till en längre redovisningsperiod

Företagets likviditet kan också påverkas av redovisningsperiodens längd. Redovisningsperioden avgörs utifrån beskattningsunderlaget och den kan vara en eller tre kalendermånader eller ett kalenderår. Genom att byta till en längre redovisningsperiod skjuts redovisningen av moms framåt. Det är positivt när moms ska betalas men negativt om företaget brukar få tillbaka moms.

Att byta till en längre period kräver att det finns särskilda skäl om företaget tidigare bytt till en kortare period. Det gäller om bytet har gjorts inom 24 månader. Enligt Skatteverket gör den rådande situationen att det anses finnas särskilda skäl att få byta till en längre period även om ett byte till en kortare period har skett inom de senaste 24 månaderna.

Normalt går det inte att byta redovisningsperiod under löpande år, det vill säga den nya redovisningsperioden ska gälla från ingången av ett nytt beskattningsår. Har en momsdeklaration lämnats under beskattningsåret måste företaget alltså vänta till nästa beskattningsår för att börja tillämpa den nya redovisningsperioden. Skatteverket menar dock att även detta krav kan frångås med anledning av den rådande situationen.

Hur det ska gå till att byta period när en deklaration har lämnats under beskattningsåret framgår inte. I ställningstagandet anges endast att det är viktigt att tänka på att ändringen inte får leda till att den deklarationsskyldige får överlappande redovisningsperioder. Utgångspunkten bör därför vara att den skattskyldige begär omprövning av tidigare redovisningsperioder för beskattningsåret i samband med att företaget ansöker om en längre redovisningsperiod. Skatteverket får därefter hantera båda dessa ärendet parallellt.

Ta del av ställningstagandet här >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons