Jo, förslaget skickades ut på remiss under hösten och remissinstanserna svarade i januari 2022. Men sedan verkar det ha stannat av. Vi har kontaktat Regeringskansliet för att undersöka om det finns någon närmare tidsplan för den fortsatta hanteringen. Någon sådan har vi inte kunnat få.

Utredningen innehöll inte bara förslag om förändringar av bokföringslagen utan även förslag kring andra lagstiftningsområden. Det verkar som att de olika frågorna som förslagen från utredningen innehöll inte fortsättningsvis kommer att hanteras i ett sammanhang utan i stället kommer att hanteras i delar av de olika departement som ansvarar för respektive lagstiftning. Det är bra och torde göra att frågorna kring bokföringslagen kommer framåt snabbare.

Om förslaget att slopa kravet på arkivering i ursprungligt skick genomförs kommer det innebära en stor tidsbesparing och en lägre administrativ kostnad för företagen. Det kommer också att underlätta arbetet för både Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. I utredningens ursprungliga förslag föreslogs att reglerna skulle kunna träda i kraft 1 juli 2022. Så kommer det naturligtvis inte att bli. Men vi får hoppas att arbetet med förslaget inte stannat av helt utan att frågan tas vidare i en proposition under hösten 2022. Kanske kan ett ikraftträdande 1 januari 2023 då vara möjligt?