Under hösten drar Datainspektionen igång flera större granskningsprojekt och syftet är bland annat att skapa vägledning gällande de nya dataskyddsreglerna. Ett av projekten fokuserar på samtycke som rättslig grund för att samla in och använda personuppgifter.

– Samtycke är speciellt eftersom det måste lämnas frivilligt, det får heller inte får finnas för stor ojämlikhet mellan den registrerade personen och den personuppgiftsansvarige, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin. Samtycken ska också kunna återkallas, vilket ställer stora krav på verksamhetsutövarna att ha strukturer och rutiner för detta. Vi har sett att samtycken ibland samlas in trots att behandlingen kan motiveras på annan grund. Här behövs vägledning.

Ett annat granskningsprojekt ska klargöra gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.
– Många av dagens IT-lösningar bygger på att ett biträde sköter driften åt den som är ansvarig för de personuppgifter som hanteras. Det finns flera frågor som rör gränsdragningen mellan dessa roller som är viktiga att utreda, säger Lena Lindgren Schelin.

Utöver de planerade granskningarna kommer Datainspektionen med stor sannolikhet inleda även andra granskningar. Det kan handla om inkomna klagomål eller att man på annat sätt funnit brister som bedöms så allvarliga att en granskning bör genomföras.

Källa: Datainspektionen