Srf konsulternas regelbundna möten med företrädare för de tre länsstyrelser som bland annat granskar redovisningsbranschen i Sverige fortsätter. Det senaste hölls strax före sommaren. Camilla Boije beskriver en ömsesidig vilja att utforma granskningarna så att de blir så träffsäkra och lämpligt utformade som möjligt.

–Länsstyrelserna redogjorde för sina processer avseende tillsynsärendena Där kan vi understryka att det står byrån fritt att kontakta länsstyrelsen när tillsynsärendet pågår. Man kan ställa frågor, kontrollera var i processen ärendet befinner sig och skicka in kompletteringar för att klargöra hur byrån arbetar för att uppfylla kraven i penningtvättslagen. Det kan till exempel vara en uppdaterad allmän riskbedömning. De möjligheterna är det inte många byråer som har blivit upplysta om, konstaterar Camilla Boije.

Mötena med länsstyrelsen kompletteras bland annat med en utbildning för länsstyrelsernas handläggare där de exempelvis kommer att informeras om vad en Auktoriserad Redovisningskonsult gör, att Srf konsulterna och FAR har standarder som medlemmarna följer och de administrativa risker man ser hos både byrån och i de olika kunduppdragen.

Utbildningar

Det är fullt möjligt att gå en av Srf konsulternas utbildningar i penningtvättslagstiftning, PTL, under ärendets gång och därefter komplettera sitt underlag till länsstyrelsen, baserat på de nya kunskaper och verktyg man fått. De tre olika PTL- utbildningar som erbjuds i dag, se nedan, har det senaste året haft hundratals deltagare. Och efterfrågan ökar.

– I sammanhanget kan vi också påminna om det utskick till byråledarna som vi gjorde i mars, där vi tipsade om en kostnadsfri crash course ”Har du som byråledare koll på penningtvättslagen?” som finns tillgänglig i kursportföljen till och med sista december i år för dig som är byråledare. Den är en bra bas att stå på och en temperaturmätare på byråns PTL-arbete, menar Camilla Boije.

Ny checklista

Trots att det är ett lagkrav att redovisningsbyråer registrerar sig i registret mot penningtvätt hos Bolagsverket är det inte alla som gör det. Det visas bland annat under länsstyrelsernas granskningar.

– Vi uppdaterar regelbundet vårt PTL-material och har nu gjort en ny, överskådlig checklista för efterlevnad av penningtvättslagen, den hittas på Mina sidor. Med reservation för att ingen checklista kan vara heltäckande så är den ett bra verktyg för att kunna följa de administrativa kraven och säkerställa att man inte missar något grundläggande. Vi försöker hela tiden stödja våra medlemmar att förstå och följa penningtvättslagen krav för att bidra till kampen mot ekonomisk brottslighet, säger Camilla Boije.

Riskbaserad tillsyn

Tanken är att tillsynen ska bli mer riskbaserad, alltså att länsstyrelserna kan rikta sin tillsyn mot de verksamhetsutövare där de ser högst risk för att verksamheterna kan utnyttjas för penningtvätt. Ambitionen är också att länsstyrelsernas beslut ska utformas och formuleras mer vägledande.

– Länsstyrelsen uppdaterar också informationen på sin hemsida och sina föreskrifter för att få in mer vägledning i dem. De använder sig bland annat av de konkreta frågor vi formulerade till dem i november 2022 och är öppna för att ha oss som bollplank i det arbetet. Den tydligheten har vi efterfrågat länge och det är glädjande att de möter oss där och att vi nu har en löpande dialog kring PTL-tillsynen, säger Lena Lind, Förbundsdirektör och VD för Srf konsulterna.

Länsstyrelsen arbetar även med en förstudie i syfte att utforma en periodisk rapportering. De löpande svaren från byråerna, sannolikt en gång om året, blir ytterligare en informationskälla för länsstyrelserna för att kunna göra ett riskbaserat urval av sin tillsyn.