Regeringen anser att skatten på arbetsinkomster och pension bör sänkas. Syftet med detta är att förstärka drivkrafterna till arbete och därför riktas skattesänkningen mot det ordinarie jobbskatteavdraget. Skattesänkningen är tänkt att rikta sig till heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. För att förstärkningen av jobbskatteavdraget inte ska leda till en skatteklyfta mellan yngre med arbetsinkomster och äldre med pensionsinkomster bör även det förhöjda grundavdraget förstärkas i motsvarande mån. En sådan förstärkning innebär en bred skattesänkning för äldre eftersom den gynnar såväl pensionärer som personer som har fyllt 66 år och fortsätter att arbeta. Samtidigt föreslås uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas för beskattningsåret 2024. Det innebär att fler inkomsttagare kommer att betala inkomstskatt med 20 procent på inkomster över 598 500 kronor. En kompensation bör ges till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag, och ikraftträdandet av den höjda åldersgränsen till 67 år bör senareläggas.

Regeringen väljer att slopa den nedsättning av arbetsgivaravgifter som gällt för personer som fyllt 15 men inte 18 år. Andra förändringar kopplade till arbetsgivaravgifter är lagtekniska justeringar av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU-avdraget) och av den generella nedsättningen av egenavgifterna. För att underlätta för arbetsgivare som omfattas av expertskatt föreslår regeringen att utvidga tidsgränsen från fem till sju år.

Ett antal skatter föreslås sänkas; skatten på bensin och diesel, energiskatten på el för infångning av koldioxid, skatten på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk, skatten på naturgrus och skatten på avfall höjs och BNP-indexeringen slopas. Vägavgiften inom eurovinjettsamarbetet för tung lastbilstrafik bör differentieras utifrån koldioxidutsläppsklass, höjas och utvidgas. Fordonsskatten bör sänkas för dieseldrivna lastbilar som blir vägavgiftspliktiga till följd av utvidgningen av vägavgiften. Regeringen vill även se en justering av skatten på tobak och nikotin. En skatten föreslås avskaffas, den på plastkassar. En skattehöjning aviseras också, skatten på spel bör enligt regeringen höjas.

Andra skattenyheter som är föreslagna är ett tillfälligt höjt tak för rotavdraget och att jämförelseräntan vid ränteförmån höjs. Vissa gränsbelopp vid beskattningen av fastighetsrelaterade inkomster föreslås också att höjas. Beskattningen av inlösenaktier ändras i vissa fall och det bör enligt regeringen införas en tilläggsskatt för företag i stora koncerner.

Ett område som det föreslås flera förändringar inom är moms. Förslaget är att omsättningsgränsen för mervärdesskatt bör höjas och att nya mervärdesskatteregler för små företag bör införas. Sedan föreslås även ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk.