Annons
Företagande Lön Redovisning

Regler för tjänsteställe utreds

Regeringen tillsätter en utredning som bland annat ska analysera hur reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadskostnader kan moderniseras.
– Många av dagens regler inkomstskattelagen är designade för en mycket mer statisk tid, när arbete från hemmet eller en annan plats var mycket ovanligare än det är i dag. Vi välkomnar den här genomlysningen och en följande modernisering av regelverket, säger Pia Blank Thörnroos, jurist och skatteexpert på Skatteverket.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Nuvarande regler kan spåras tillbaka till den stora skattereformen 1991, innan internet fanns. Arbeta, det gjorde man på jobbet. Punkt. Regeringen konstaterar nu att olika former av distansarbete blir allt vanligare och att de nuvarande reglerna är ”…utformade utifrån att de flesta som arbetar gör det i arbetsgivarens lokaler. Dessa skatteregler kan dessutom upplevas som svårtillämpade.”

– Tjänsteställe kopplat till resor från och till arbetet är en stor fråga för många. Det bör finnas modernare sätt att hantera de anställdas resor än att knyta regelverket till just tjänstestället. Vi har efterfrågat den här översynen, konstaterar Pia Blank Thörnroos.

Kontor i bostaden

Med dagens regler kan det bli så att den som huvudsakligen jobbar hemma från sitt kontor kan betraktas ha sitt tjänsteställe där. Och om chefen då beordrar denne att komma in till kontoret för möten två gånger i veckan kan de resorna betraktas som skattefria tjänsteresor. Eller?

– Så skulle man kunna resonera och det visar hur tiden har sprungit ifrån denna lagstiftning. Eller ta de olika buden eller plattformsarbete som exempel. Är varje leverans av mat eller paket en tjänsteresa? Om det inte finns någon arbetsplats för mig där jag är anställd, utan jag jobbar hemma eller från ett kontorshotell, vilket blir mitt tjänsteställe då? Och vad är en tjänsteresa i sammanhanget? En lösning kan vara att man som anställd kan ha flera tjänsteställen, med en avsiktsregel. Det föreställer jag mig att utredaren tittar närmare på.

Förutsägbarhet

Regeringen anger i sitt utredningsdirektiv att man vill öka förutsägbarheten och göra skattereglerna enklare för arbetsgivare, företag och anställda. Förutom Skatteverket har även organisationen Svenskt Näringsliv efterfrågat en modernisering av detta regelverk, de betonar delen gällande reglerna för tjänsteresor och ersättningen för det.

– I och med att reglerna om tjänsteställe också kommer in i kollektivavtalen så påverkas väldigt många av deras utformning. Alla parter på arbetsmarknaden tjänar på att man har klara regler för vad som gäller när ett avtal ingås. Vi hoppas och tror att utredningen leder fram till det, avslutar Pia Blank Thörnroos.

– Att inkomstskattelagen är otidsenlig och därför orsakar oklarheter har varit uppenbart en längre tid, pandemin satte det i blixtbelysning, säger Pia Blank Thörnroos jurist och skatteexpert på Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson

Utredningens uppdrag, i korthet:

  • Analysera hur bestämmelserna för fastställande av tjänsteställets placering i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet kan ändras för att göras mer tydliga och förutsägbara.
  •  Granska reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa, tillfälligt arbete på annan ort och dubbel bosättning för att säkerställa att reglerna är ändamålsenligt utformade.
  • Bedöma om de tidsgränser och beloppsnivåer som gäller för avdrag för ökade levnadskostnader bör ändras för att bli tydligare.
  • Utredningen ska slutredovisas senast 15 januari 2025.

Dir. 2023:75 Moderniserade skatteregler för ett flexibelt arbetsliv – tjänsteställets placering och avdrag för ökade levnadskostnader

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons