Bestämmelsen gäller enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och juridiska personer. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarier och den ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Skattereduktion ska medges för inventarier som förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt. I underlaget för skattereduktion ingår dock inte utgifter för inventarier som får dras av omedelbart, försäkringsersättning för inventarier, näringsbidrag för inventarier eller för inventarier vilka annan skattereduktion getts.

Det finns ett krav på viss innehavstid för att förhindra missbruk. Inventarierna ska fortfarande finnas kvar i näringsverksamheten vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum.

För att förhindra missbruk finns det även en begränsning vid förvärv från personer inom samma intressegemenskap och vid vissa fall av finansiell leasing. Skattereduktionen medges inte för 2021 utan ska tillgodoräknas det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum. Ett företag som har kalenderår som räkenskapsår medges alltså skattereduktion för beskattningsåret 2022 för investeringar gjorda under 2021. Kan skattereduktionen helt eller delvis inte kan utnyttjas ska det återstående underlaget tillgodoräknas det följande beskattningsåret.

Den som begär skattereduktion ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen i inkomstdeklarationen.

Hur ska skattereduktionen praktiskt hanteras?

Utöver den tillfälliga lagen om skattereduktion för investeringar 2021 föreslås det en generell ändring i inkomstskattelagens 29 kapitlet, där det klargörs att skattereduktioner skattemässigt inte utgör näringsbidrag. Lagändringen kommer därför till exempel också att gälla skattereduktioner för mikroproduktion av förnybar el.

I propositionen framförs det vidare att en skattereduktion inte är att betrakta som en skattepliktig inkomst, även om den ekonomiska innebörden av transaktionen är att det är fråga om ett bidrag.

Det innebär att ett aktiebolag som får en skattereduktion inte behöver göra något annat än att beakta den när årets skatteskuld beräknas. Det vill säga årets bokförda skatteskuld på konto 2512 eller 2513 ska uppgå till beräknad skatt eller avgift minskad med skattereduktionen.

Fysiska personer bokför inte skatteskulder, varken för inkomstskatt eller fastighetsskatt/avgift, och behöver därför endast begära skattereduktionen i deklarationen.