Utredningen som tillsattes i december 2021 börjar nu under våren sitt faktiska arbete.

22 december 2022 redovisar man sina synpunkter på obligatorisk digital inlämning av årsredovisning.

22 juni 2023 ska övriga delar redovisas. Bland annat den som gäller frågan om ett återinförande av revisionsplikten för alla bolag för att motverka brottsligheten via bolag.

– De gamla lägesbeskrivningar av problemen som gjorts av Ekobrottsmyndigheten och Riksrevisionen, och som återfinns i utredningens direktiv, fick hård kritik för bristande underlag och felaktig metodik redan när de gjordes. Då nämndes även kontanthantering i olika branscher, exempelvis taxi och restaurang, som exempel på risker som skulle kunna kräva revision.

– Teknikutvecklingen sedan dess har gjort den frågan helt inaktuell. Utvecklingen har medfört att dessa rapporter, om något, är än mer inaktuella och kritiserade i dag.

Plikt att anmäla

Srf konsulterna har länge argumenterat för att gränsvärdena för revision för mikroföretag bör höjas, för att förenkla företagens administrativa börda.

– Strävan från alla parter måste hela tiden vara att förenkla ett sunt företagande, med bibehållen eller skärpt kontroll gentemot lagens bokstav. Här kan vi till utredaren lyfta fram att en Auktoriserad Redovisningskonsult har samma skyldighet att exempelvis anmäla misstänkta brott mot penningtvättslagen som en revisor. Våra Auktoriserade Redovisningskonsulter står dessutom under en kvalitetskontroll på motsvarande sätt som en revisor via sin branschorganisation, konstaterar Mikael Carlson.

Ingen rekommendation

I direktiven till utredningen framgår att den i första hand ska utreda fördelar och nackdelar med olika lösningar. Den ska alltså inte nå en rekommendation utan i stället beskriva vad som talar för och emot ett återinförande av revisionsplikten.

– Den färdiga utredningen blir i praktiken en lista med argument för på ena sidan, och en med argument mot på andra sidan, fast sannolikt lite mer vägledande formulerat. Sedan får politiken formulera en proposition med ett lagförslag som ska behandlas av Riksdagen, säger Mikael Carlson och fortsätter:

– Det betyder att en eventuell lagändring i frågan sker tidigast 2025. Hur vi än vrider och vänder på frågan inom utredningen är detta inget som stoppar den här typen av brottslighet genom bolag idag.

Srf konsulternas grupp

Srf konsulterna har skapat en intern grupp bestående av Roland Sigbladh (förbundsdirektör), Maria Albanese (redovisningsexpert), Lali Fjellström (branschansvarig redovisning) och Mikael Carlson som bereder organisationens synpunkter gentemot utredningen. Gruppen välkomnar också medlemmarnas inspel i processen. Nyligen slutfördes en medlemsenkät angående frågan om digital inlämning av årsredovisning, vars resultat redovisas i maj.

– Vi är, som alltid, mycket positiva till inspel från medlemmarna. Det gäller även frågan om ett eventuellt återinförande av revisionsplikten. Den som har någon åsikt i frågan får gärna mejla mig direkt, avslutar Mikael Carlson som nås på mikael.carlson@srfkonsult.se