Enligt uttalandet ska bolaget utgå från ett kundaccept- och realisationsperspektiv och inte ett volymperspektiv. Ett godkännande av uppdragsgivaren innebär alltid att dispositionen över arbetet övergått på kunden. Även om kunden inte har godkänt arbetet kan ur ett realisationsperspektiv intäktsredovisning ske om arbetet överlämnats till kunden och denne kan disponera över arbete på avsett sätt samtidigt som det är sannolikt att arbetet kommer att godkännas.

Uttalandet kan exemplifieras med att ett företag som skriver en rapport på fast pris och tillämpar alternativregeln inte ska intäktsredovisa arbetet om inget är överlämnat till kunden. Detta gäller även om bolaget bedömer att arbetet i sig är i princip slutfört. Om rapporten däremot är överlämnad till kunden ska intäktsredovisning göras om kunden godkänt arbetet eller om det är sannolikt att arbetet kommer att godkännas.