Jag tror till exempel att det är fler än jag som har funderat och upprörts över hur ett nyligen köpt företag, till exempel en frisörsalong, med en årlig omsättning under en miljon kronor har lyckats få ut miljoner i momspengar. Hur har det ens varit möjligt för kriminella att lura till sig miljarder av medborgarnas skattepengar genom uppenbara momsbedrägerier? Man kan fundera på om det beror på bristande kunskap eller om Skatteverkets fokus har legat på att granska andra grupper i samhället. På senare tid har jag informerats om att Skatteverket verkar ha riktat sina kontrollinsatser mot ideella föreningar som hjälper de människor som har det svårast i samhället. Med rena falsarierna och egenpåhittad rättstillämpning har flera dessa för samhället viktiga föreningar drabbats. Denna kontrollinsats är en något som jag kommer att bevaka och återkomma till.

Leende berättade han hur de tävlade i att påföra skattetillägg

På ett samverkansmöte mellan Skatteverket och ett femtontal olika näringslivsorganisationer hamnade jag vid fikabordet med en ung man som just slutat på Skatteverket och börjat på en av de större redovisningsbyråerna. Skrattande berättade han hur man hade tävlat om vem som kunde påföra flest skattetillägg. Jag tror han förstod ganska snart att jag och övriga närvarande vid bordet inte delade hans entusiasm. Jag har ofta funderat om han är kvar i näringslivet och om han tycker det är lika roligt i dag.

Givetvis finns det ingen anledning att tro att det är något som generellt förekommer inom verket. Men att det finns en osund kultur där skattetillägg påförs utan hänsyn till gällande rätt är det däremot ingen tvekan om. Det har jag visat genom otaliga artiklar och problematiken styrks återigen genom ett alvarligt fall som jag nyligen fick kännedom om. 

Skattetillägg genom ett bedrägligt förfarande eller okunnig personal?

Kortfattat hade en blankett K5 för försäljning av privatbostadsfastighet fyllts i felaktigt. Kapitalvinsten och begärt uppskov hade redovisats korrekt men i blanketten hade vissa belopp fyllts i på fel rad. Det som är särskilt intressant med beslutet att ta ut skattetillägg, trots att ingen skatt undanhållits, är hur Skatteverkets beslut fokuserade på helt ointressanta omständigheter samtidigt som de frågor som faktisk var avgörande för bedömningen utelämnades. Till exempel innehåller beslutet en ansenlig mängd text om vad som gäller för anskaffningsvärde, reparationer och underhåll. Beslutet innehåller all denna information trots att den skattskyldige efter förfrågan förklarat att beloppen redovisats på fel rad och trots att de begärda avdragen inte var ifrågasatta. Varför beslutet innehöll all denna ointressanta text kan vi ju bara spekulera i. Tyvärr kan vi inte utesluta att det är ett sätt att lura läsaren att fokusera på fel frågor och därigenom få bedräglig tyngd i ett beslut som i övrigt saknar stöd i lag, förarbeten och praxis.

Utredningsskyldigheten

I beslutet lämnas också information om Skatteverkets utredningsskyldighet som bland annat inträder om det finns uppgifter som är motstridiga eller oförenliga. Vidare anges det i beslutet att den felaktiga uppgiften inte framgår av avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket. Jag antar att Skatteverket menar att uppgifter om värdehöjande reparationer inte är en avstämningsuppgift. Men eftersom uppgifterna hade fyllts i på fel rader hade också en felaktig uppgift lämnats om återfört uppskovsbelopp, vilket är en avstämningsuppgift. Det framgår av Skatteverkets rättsliga vägledning och borde därför rimligen vara känt av handläggaren. Att det lämnats motstridiga uppgifter är därför klart. Skatteverkets motivering i detta avseende är därför obegriplig. Möjligen kan det vara så att hela beslutet består av standardtexter som förts in utan tanke på om de har någon betydelse för bedömningen eller vad de faktiskt innehåller.

Kvittning

Det kanske allvarligaste är dock att beslutet inte behandlar frågan om kvittning. Vid kvittning mellan olika uppgifter som avser samma sakfråga ska skattetillägg inte tas ut. Avser de inte samma sakfråga kan skattetillägg tas ut, men då ska frågan om befrielse prövas. Enligt praxis ska full befrielse medges om de olika frågorna har ett nära samband med varandra och de inte föranlett någon skattevinst (HFD 2005 ref. 7). I detta fall råder det ingen tvekan om att de felaktiga uppgifterna omfattas av kvittning och att skattetillägget även på denna grund var felaktig.

Min fundering är om det är frågan om ett bedrägligt förfarande eller om det är ett beslut fattat av en handläggare som inte fått utbildning i de mest grundläggande reglerna om skattetillägg? Min gissning är att problemet bottnar i otillräcklig utbildning som i sin tur lett till en osund intern kultur. För hur kan man ens komma på tanken att påföra skattetillägg när inte en enda krona undanhållits i skatt? Det är väl knappast en tanke som en vanlig medborgare skulle tänka.

Att ersätta utbildning med teamarbete kan få allvarliga konsekvenser för samhället

Kritiken mot att Skatteverkets utbildning inte är tillräcklig har varit stark och massiv. Som svar på kritiken har Skatteverkets ledning framfört att det inte finns anledning till oro eftersom man valt att arbeta i team. Jag vet inte om man skratta eller gråta. Tänk dig att du kommer till en läkare som säger att vi inte är färdigutbildade läkare här, men du kan vara lugn för vi arbetar i team.  Lika lite som vi vill gå till ett gäng låtsasläkare i team vill vi bli granskade av ett team av låtsashandläggare. Vid min granskning av skattedomar har jag ofta funderat över hur Skatteverket har kunnat fatta så häpnadsväckande och rent felaktiga beslut. Men med vetskapen om att Skatteverket tror att man kan ersätta nödvändig utbildning med teamarbete är jag inte längre förvånad.  Man kan ju till exempel fundera på vad det är för fantastiskt teamarbete som kommit fram till att skattetillägg skulle påföras i det här aktuella fallet. För det krävs nog en hel del fantasi och kreativitet för att skriva ett beslut som till huvudsaklig del innehåller helt ointressant information samtidigt som avgörande omständigheter utelämnas.

Kreativitet och fantasi

Ett problem är att kreativitet och fantasi inte räcker för att komma åt det verkliga och alvarliga skattefusket. För det krävs det gedigen utbildning och kunskap. Och ändrar inte Skatteverket uppfattning får vi nog även fortsättningsvis se hur de kriminella och de verkliga skattefuskarna kommer undan, medan vanliga medborgare som försöker göra rätt drabbas. Frågan är också hur Skatteverket ska kunna attrahera duktiga medarbetare inom beskattningsområdet när utbildningen sker genom arbete i okontrollerade team. Nu är vi inte alla lika, men när jag en gång i tiden sökte mig till Skatteverket var det knappats lönen som lockade. Det var naturligtvis den uppskattade och värdefulla utbildning som erbjuds alla handläggare, men som numera är ett minne blott.