I uppdraget ingår bland annat att

  • redovisa de för- och nack­delar som finns med nuvarande undantag från revisions­plikten för små aktie­bolag respek­tive en åter­införd revisions­plikt för sådana bolag, samt föreslå de författ­nings­ändringar som skulle krävas vid ett eventuellt åter­införande
  • utreda om Bolags­verkets kontrol­lerande roll kan stärkas i ett brotts­före­byggande syfte
  • överväga hur en skyldighet att ge in digitala års­redo­visningar bör utformas och om tids­fristen för att ge in års­redovis­ningar bör kortas
  • bedöma om bolags­kap­ningar bör krimi­naliseras

Johan Danelius, justitieråd i Högsta dom­stolen blir särskild utredare. Uppdraget ska, i den del som avser årsredo­visningar i elektro­niskt format, redo­visas senast den 22 december 2022. Övriga delar ska redo­visas senast den 22 juni 2023.

Srf konsulternas Mikael Carlson kommer att ingå som expert i utredningen.