Annons
Företagande Redovisning

Viktiga justeringar i deklarationen för aktiebolag för att undvika skattetillägg

Senast den 1 augusti ska inkomstdeklarationerna för aktiebolag som har bokslut september-december 2022 vara inlämnade till Skatteverket. Här har vi sammanställt några tips att ta med sig när det gäller inkomstdeklarationen för aktiebolag.
Text: Therése Allard
Annons

Glöm inte de skattemässiga justeringarna

Utgångspunkten är att redovisningen som är upprättad enligt god redovisningssed kan ligga till grund för beskattningen när det gäller beskattningstidpunkten. I de delar där redovisningsreglerna inte stämmer överens med skattereglerna, eller uttryckt på ett annat sätt inom områden där det finns särskilda skatteregler, behöver det redovisningsmässiga resultatet justeras för att få fram det resultat som ska ligga till grund för beskattningen. Några områden där det finns särskilda skattemässiga regler är representation där det finns en avdragsbegränsning skattemässigt. Även regleringen om näringsbetingade andelar är särskilda skattemässiga regler. Men exemplen är naturligtvis många fler. Det innebär att när det finns särskilda skatteregler behöver man göra en justering i deklarationen. Om en bokförd kostnad inte är avdragsgill ska man redovisa en positiv post under skattemässiga justeringar och på motsatt sätt ska man redovisa en avdragspost om intäkten inte är skattepliktig.

I tider när företagets placeringar i t.ex. aktier har ökat i värde har redovisningen för kapitaltillgångar inte vållat några bekymmer. De senaste åren har placeringar på börsen minskat i värde och det har blivit aktuellt för många företag att göra nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar i redovisningen. Eftersom finansiella anläggningstillgångar är kapitaltillgångar skattemässigt följer den skattemässiga behandlingen kapitalreglerna i inkomstskattelagen och inte god redovisningssed. Det finns alltså särskilda skattemässiga regler. En nedskrivning av en kapitaltillgång är inte skattemässigt avdragsgill. Därför behöver man göra en skattemässig justering i deklarationen. Man behöver lägga tillbaka nedskrivningen som en positiv post under skattemässiga justeringar. Tyvärr ser vi många fall där man har glömt det och om Skatteverket vid en kontroll upptäcker att nedskrivningen på de finansiella anläggningstillgångarna inte är återförd påförs i dessa fall ett skattetillägg.

Gör en sista check och kontrollera att alla skattemässiga justeringar är gjorda. Kontrollera särskilt om företaget har gjort några transaktioner som inte är vanliga i företaget – är de i så fall rätt behandlade?

Lämna upplysningar

Skattetillägg påförs om företaget har lämnat en oriktig uppgift i deklarationen. Ett sätt att uppmärksamma Skatteverket på en omständighet som man som företag känner sig osäker på om det är rätt eller fel är att lämna upplysningar i deklarationen. Genom detta kan man i vissa fall göra så att Skatteverket får en skyldighet att utreda deklarationen. Det kan medföra att något skattetillägg inte påförs. För att utredningsskyldigheten ska inträda är det viktigt att det av upplysningen framgår för vilken fråga det finns en osäkerhet om beskattningen.

Skattereduktion för investeringar i inventarier

För aktiebolag som har ett räkenskapsår som avslutas den 31 december 2022 är det dags att begära skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffats under 2021. En av de viktigaste förutsättningarna är att inventariet ska finnas kvar i företaget den 31 december 2022. De tillgångar som omfattas av rätten till skattereduktion är maskiner och inventarier vars anskaffningsvärde ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag enligt inkomstskattelagen. Värt att tänka på är att som inventarier behandlas även byggnadsinventarier, markinventarier och andra inventarier som en nyttjanderättshavare innehar med nyttjanderätt och fastighetsägaren omedelbart blir ägare till.

I deklarationen ska hela underlaget för skattereduktionen anges oavsett om företaget kan utnyttja hela underlaget vid årets beskattning eller inte. Underlaget för skattereduktionen kan man förenklat säga är anskaffningsutgiften för inköpet eller tillverkningen av tillgången. Om företaget har ett outnyttjat underlag vid beskattningen för beskattningsår 2022 kan det utnyttjas vid beskattningen nästkommande år dvs. för beskattningsåret 2023. Företaget kommer då att fylla i det outnyttjade underlaget i deklarationen som lämnas in under 2024. För företag med brutna räkenskapsår gäller andra tidpunkter.

Tidpunkt för när deklarationen ska vara inne

Inkomstdeklaration 2 för aktiebolag som har bokslut september-december 2022 ska snart vara inne hos Skatteverket. Deklarationerna ska vara inlämnade den 1 augusti. Skatteverket har bestämt att inlämningstidpunkten är en månad efter ordinarie inlämningstidpunkt enligt skatteförfarandelagen. Anledningen till förändringen är att Skatteverket har begränsningar i de digitala tjänster som riktar sig till företag som ska lämna inkomstdeklaration. Det ger en extra månad att färdigställa deklarationerna och kanske en lite lugnare sommar. Den extra månaden gäller oavsett om man lämnar in deklarationen elektroniskt eller på papper, men självklart är den digitala vägen att föredra.

Vill du läsa mer?

Deklarera åt ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller bostadsrättsförening │ Skatteverket

Skattereduktion för inventarieköp under 2021 │ Skatteverkets rättsliga vägledning

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons