Annons
Annons

Experterna svarar

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Redovisningspake kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Beräkning av semesterlön
Vi är oense med facket om hur semesterlönen ska beräknas. Vi är dock inte bundna av kollektivavtalet med facket. Vi har räknat semesterlön enligt lag, det vill säga bibehållen månadslön och semestertillägg med 0,43% av månadslönen per dag.

Facket säger att ersättningen per dag ska vara månadslönen dividerat med 21 samt semestertillägg. Vad gäller egentligen och vad är rätt?
Det som gäller för företag som saknar kollektivavtal är semesterlagens regler. Handlar det om att beräkna semesterlönen finns två regler enligt lag. Antingen tillämpar man sammalöneregeln eller procentregeln. Om de anställda har fast månadslön och inte rörliga lönedelar som överstiger 10% av den sammanlagda lönen så kan man tillämpa sammalöneregeln som innebär att man behåller sin fasta lön (månadslönen) samt att man därutöver får ett semesterdagstillägg om 0,43% på månadslönen. Så ni gör helt rätt!
Byta till restvärde?
Ett K2-aktiebolag har inte beaktat restvärde vid beräkning av avskrivningar på sina lastbilar. Kan företaget ändra sig och börja tillämpa restvärdeavskrivning?
Regeln om restvärdeavskrivning finns i punkt 10.25 i K2. I den anges att metoden med restvärde ska tillämpas på samtliga delposter av samma slag. I kommentartexten till punkt 10.25 i K2 förtydligar BFN vad det innebär, där anges:  ”Övergår ett företag till att minska anskaffningsvärdet med ett beräknat restvärde när det avskrivningsbara beloppet fastställs ska den nya metoden enligt punkt 2.3 endast tillämpas framåt i tiden och på nya transaktioner. Det innebär att om företaget ändrar metod och inför restvärde vid beräkning av avskrivningsunderlaget för lastbilar får inte värderingen av befintliga lastbilar ändras men däremot ska den nya metoden tillämpas för alla nyinköpta lastbilar.”

Företaget kan därmed inte ändra till restvärdeavskrivning på tidigare inköpta lastbilar men däremot kan det ändra metod för alla nyinköpta.

Företaget ska i redovisningsprinciperna ange att restvärdeavskrivning tillämpas.
Förbjudet lån vid bokslutet
Ett K2-aktiebolag har ett förbjudet lån av betydande belopp på bokslutsdagen. När årsredovisningen upprättas och skrivs under så är det förbjudna lånet/fordran på aktieägaren återställt. Vad ska anges årsredovisningen?
I bokslutet ska det förbjudna lånet redovisas som en fordran i posten Lån till delägare eller närstående, se punkt 4.11. Bolaget ska dessutom lämna upplysningar om fordran enligt 5 kap. 18 § ÅRL. Att lånet efter balansdagen är återbetalt kan vara lämpligt att ange i noten om väsentliga händelser efter årets slut enligt 5 kap. 22 § ÅRL.
Hur ska miljöbilspremie redovisas?
Ett K2-aktiebolag har anskaffat en bil och fått miljöbilspremie från Transportstyrelsen. Hur ska den redovisas?
Eftersom det är en bil som företaget köpt (inte leasar) ska stödet minska anskaffningskostnaden för bilen, se punkt 9.14.
Hur ska en ägarlägenhet redovisas?
Ska erhållna korttidsstöd Ett K2-aktiebolag har under räkenskapsåret anskaffat två ägarlägenheter. På vilken rad i årsredovisningen ska de redovisas? Ska avskrivning göras?
En ägarlägenhetsfastighet är en fastighet enligt 1 kap. 1a § jordabalken. Det är en tredimensionell fastighet, som är avsedd att rymma endast en enda bostadslägenhet. Enskilda lägenheter kan alltså innehas med direkt äganderätt och lägenheterna utgör tredimensionella fastigheter av särskilt slag, ägarlägenhetsfastigheter. En ägarlägenhet är med andra ord en fastighet och tas i balansräkningen upp under rubriken byggnad och mark.

I redovisningen gäller som utgångspunkt att anläggningstillgångar ska skrivas av över den bedömda nyttjandeperioden. I K2 finns förenklingsmöjligheten i punkt 10.31 att nyttjandeperioden för bland annat byggnad får bestämmas till vad som följer av Skatteverkets allmänna råd.
Annons
Månadens Mest Lästa
Inga resultat.