Annons

Gammalt Rot-avdrag

Gammalt Rot-avdrag
Jag ska upprätta deklaration för en kund, som sålt sitt hus. Hon har fått Rot-avdrag under 2005, och har ingen uppgift om antal kronor. Skatteverket har inte kvar uppgiften. På leverantörens faktura finns ingen uppgift om bidragsdelen. Hur gör man?
Erhållet Rot-avdrag påverkar inte vinstberäkningen. Det är endast skattereduktion för Rot-arbete utfört den 8 december 2008 eller senare som avdrag inte får göras för den delen av förbättringsutgiften som motsvaras av skattereduktionen.
Friskvård som betalas med autogiro
Hos en större kund är det vanligt att de anställda betalar sina motionskort med autogiro varje månad. Vilket underlag är det korrekta att begära in när de begär att få friskvårdspeng?
Arbetsgivaren bör se till att få en kopia på den anställdes kontrakt med motionsanläggningen. Detta för att kunna bedöma att aktiviteten ifråga verkligen är av enklare slag och inte är för dyr.

Arbetsgivaren bör dessutom se till att få in ett underlag för varje utbetalning av motionsbidraget, som visar att den anställde faktiskt har haft en kostnad för motionen. Utbetalningen kan annars anses utgöra kontant lön.

Tänk på att arbetsgivaren inte kan räkna med att få något avdrag för den ingående momsen på sina utbetalningar till de anställda. Anledningen är att han lämnar en kostnadsersättning till de anställda för deras egna utgifter för motionen och friskvården.
Förseningsersättning och moms
Ett företag ska fakturera en kund och i samband med detta ta ut en förseningsersättning på 450 kronor. Ska det vara moms på denna ersättning?
Nej, förseningsersättningen ska faktureras utan moms. Sådan ersättning utgör ingen omsättning av en vara eller tjänst utan anses ha skadestånds- eller sanktionskaraktär gentemot kunden. Enligt Skatteverket gäller detta synsätt hela kedjan av åtgärder från betalningspåminnelse till rättegångskostnader och oavsett om företaget själv verkställer åtgärder för att få betalt eller om det anlitar ombud.
Stöld av pengar
Ett företag har utsatts för en stöld av pengar. Är det stulna beloppet avdragsgillt och hur påverkar stölden företagets momsredovisning?
Förlust av pengar som företaget erhållit för sålda varor eller tjänster påverkar inte den moms som ska redovisas för omsättningen.

Inkomstskattemässigt kan dock företagare under vissa förutsättningar få avdrag vid stöld av pengar, 16 kap. 20 § inkomstskattelagen.

För avdrag krävs att företaget kan visa att förlusten uppkommit genom brott mot företaget och att det avser tillgångar i näringsverksamhet. Detta innebär att företaget bland annat ska ha gjort polisanmälan snarast efter det att brottet upptäckts. Dessutom krävs i regel någon form av kassaregistrering som visar hur stor summa som har förlorats.

Avdrag får inte göras med större belopp än vad som motsvarar sedvanligt innehav av pengar i verksamheten. När det gäller detaljhandeln torde ett sedvanligt innehav motsvaras av en dagskassa.
I andra verksamheter kan det vara fråga om belopp som behövs för dagens löpande utgifter. Denna begränsning gäller dock inte undantagslöst. Det kan finnas särskilda skäl till att innehavet av pengar varit större än en normal dagskassa och då får hela det förlorade beloppet dras av.
Underskrift av dödsboets deklaration
Min far avled under 2014. Kan min mor skriva under den inkomstdeklaration som dödsboet ska lämna i år?
Dödsboets deklaration ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare, det vill säga din mor som efterlevande maka och din fars övriga arvingar som normalt är barnen. Det räcker dock att en dödsbodelägare skriver under om denne har fått fullmakt från de andra delägarna.
Moms på presentkort
Ett kundföretag tänker börja sälja presentkort. När ska moms redovisas för sådan försäljning?
Det finns två typer av presentkort. Presentkort som anger exakt vilken sorts vara eller tjänst som fås i utbyte, vem som är leverantör av varan eller tjänsten och i vilket land omsättningen sker i utbyte mot presentkortet kallas enfunktionsvoucher. För sådant presentkort ska säljaren redovisa moms redan när kortet säljs. Det gäller till exempel lunchkupong som endast kan lösas in av den restaurang som säljer kupongen.

Presentkort som inte uppfyller dessa krav kallas flerfunktionsvoucher. För sådant presentkort ska moms i stället redovisas i samband med att varan levereras eller tjänsten tillhandahålls oavsett om betalning erhållits tidigare.
Skadade glasögon
Om en anställds glasögon går sönder i arbetet, kan företaget ersätta dessa utan att det uppstår någon förmån?
Det beror på vem som orsakat skadan på glasögonen.

Skatteverket har i ett ställningstagande 2008-12-11 skrivit att ersättning som en arbetsgivare betalar till en anställd är skattefri om den kompenserar den anställde för skada på personlig egendom till följd av skadegörelse eller olyckshändelse som förorsakats av annan än den anställde. Kravet är att skadan skett under den anställdes yrkesutövning. Skattefriheten motiveras med att det inte innebär någon förmån för den anställde att i en sådan situation få förstörd eller skadad egendom ersatt. Ersättningen gör enbart att den anställde hålls skadeslös.

Skatteverket framhåller samtidigt att ersättning för skador på personlig egendom som den anställde vållat själv primärt ska ses som skattepliktig lön.
Kostnadsersättning till styrelseledamot
Kan man betala ut ersättning till en ledamot i en bolagsstyrelse för hans direkta utlägg avseende till exempel flygbiljetter till och från styrelsemöten?
Ja, en styrelseledamot anses ha bostaden som tjänsteställe. Det innebär att det går bra att betala ut ersättning för direkta utlägg för resor till styrelsemöten utan förmånsbeskattning eftersom det är fråga om tjänsteresor.
Annons
Annons
Månadens Mest Lästa