Annons

Privatbostad blir näringsfastighet

Privatbostad blir näringsfastighet
Vilket ingångsvärde/avskrivningsunderlag ska användas då en privatbostad blir näringsfastighet i samma ägares hand?
Man får utgå från det pris som betalades vid senaste köp av fastigheten och proportionera fram ett pris för byggnaden med ledning av taxeringsvärdets delvärden vid den tidpunkten.

När en fastighet som tidigare varit privatbostadsfastighet omklassificeras till näringsfastighet ska värdeminskningsavdrag anses ha gjorts under den tid den varit privatbostad. För en byggnad gäller att värdeminskningsavdrag anses har skett med 1,5 procent av anskaffningsvärdet årligen.
Sälja börsaktier till eget AB
En kund som äger börsnoterade aktier med en latent vinst vill överlåta aktieportföljen till sitt fåmansbolag för ett pris motsvarande aktiernas omkostnadsbelopp. Kan kunden göra det utan uttagsbeskattning?
Ja, det blir inte någon annan beskattning än vanlig kapitalvinstbeskattning när din kund säljer sina börsaktier till sitt eget bolag.

Eftersom försäljningen sker till aktiernas omkostnadsbelopp uppstår ingen vinst. Bolaget kan sedan kvitta vinsten vid en framtida försäljning av börsaktierna mot såväl kapitalförluster på delägarrätter som underskott av bolagets näringsverksamhet.
Gränsbelopp – löneunderlag
Bröderna Lars och Ulf ägde hälften var av ett verkstadsföretag med tio anställda när Ulf avled 2016. Ulfs fru Kerstin ärvde hans aktier. Under 2019 har bolaget lämnat utdelning.

Under 2018 tog Lars ut en kontant lön på mer än 600 000 kr, så han uppfyller kraven för att få beräkna ett lönebaserat utrymme på blankett K10. Även Kerstin arbetar i bolaget men under 2018 tog hon ut en låg kontant lön. Kan Kerstin hänvisa till att lönekravet uppfyllts av närstående så att även hon kan beräkna ett lönebaserat utrymme för inkomstår 2019?
Nej, Lars är den avlidne makens bror. Makes syskon ingår inte i den så kallade närståendekretsen. Det innebär att Kerstin inte uppfyller kraven för att få beräkna ett lönebaserat utrymme på blankett K10 för 2019.
Spara underlag till inkomstdeklarationen
Hur länge måste man spara underlag till en inkomstdeklaration som lämnats till Skatteverket?
En inkomstdeklaration kan korrigeras genom omprövning sex år bakåt i tiden. När den tiden har passerats kan man normalt kasta underlaget till deklarationen.

Men det gäller inte för fysiska personer som är delägare i ett handels- eller kommanditbolag. En handelsbolagsdelägare lämnar blankett N3A tillsammans med sin inkomstdeklaration. På den blanketten beräknas en justerad anskaffningsutgift, JAU, som används vid beräkning av vinst eller förlust när delägaren i framtiden säljer sin bolagsandel eller när bolaget avvecklas.

Trots att JAU beräknas varje år så fastställs den inte av Skatteverket. Beräkningen begränsas därför inte av omprövningstiden på sex år. Det innebär att JAU kan rättas bakåt i tiden tillbaka till i slutet av 1980-talet då reglerna om justerad anskaffningsutgift infördes om andelen ägts så länge.

Det är därför viktigt att fysiska personer som är handels- eller kommanditbolagsdelägare sparar historiska underlag till N3A-blanketten så att det i framtiden går att kontrollera hur JAU har beräknats. Skatteverket brukar numera efterfråga sådant underlag när en bolagsandel har sålts eller när bolaget avvecklats.
Ingen dubbel bosättning i enskild firma
Kan jag göra avdrag för dubbel bosättning i min enskilda firma.
Nej, reglerna om avdrag för dubbel bosättning kan endast tillämpas i inkomstslaget tjänst. Du kan därför inte göra något avdrag för dina dubbla boendekostnader i firman.

Däremot kan den som har sin verksamhet i ett aktiebolag och tar ut lön göra avdrag enligt reglerna för dubbel bosättning. Men då krävs att det är arbetet i aktiebolaget som är anledningen till att en bostad anskaffats på en ny bostadsort.
Utdelning efter karenstidens utgång
Jag har förstått att det kan vara skattemässigt fördelaktigt att ha ett fåmansföretag i karens (vilande) under fem år innan det avvecklas. Men vad händer med mitt sparade gränsbelopp när mina aktier efter karenstidens utgång inte längre är kvalificerade?
När en aktie i ett fåmansföretag är kvalificerad beskattas vinst och utdelning som ryms inom årets och tidigare års sparade gränsbelopp med endast 20 procent statlig skatt. När en onoterad aktie inte är kvalificerad beskattas all vinst och utdelning med 25 procent statlig skatt.

Du bör därför se till att ditt bolag under karenstiden lämnar utdelning så att du kan utnyttja så stor del som möjligt av ditt gränsbelopp. När aktien inte längre är kvalificerad har gränsbeloppet spelat ut sin roll.
Styrelsearvode och löneunderlag
Får arvodet till bolagets externa styrelseledamöter ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp i fåmansföretag?
Nej. Förklaringen till det är att en styrelseledamot inte räknas som arbetstagare utan som uppdragstagare.
Återlägga värdeminskningsavdrag
Gjorda värdeminskningsavdrag avseende byggnader ska ju återläggas när man sålt en fastighet. Gäller det även byggnadsinventarier?
Nej, det är endast värdeminskningsavdrag avseende byggnader och markanläggningar, skogsavdrag, substansminskningsavdrag, ersättningsfond samt avdrag för förbättrande reparationer och underhåll under innevarande år och de fem föregående beskattningsåren som ska återläggas när en fastighet har sålts. Det framgår av 26 kapitlet 2 § inkomstskattelagen.
Vidarefakturering av billeasing
Vi har två leasade bilar i vårt moderbolag. Men en av bilarna används endast i vårt dotterbolag. Jag tänker därför vidarefakturera dotterbolaget. Hur blir det med momsen då? Ska full moms vidarefaktureras? Har moderbolaget rätt till avdrag med 100 procent av momsen på leasing eftersom den vidarefaktureras?
Uthyrning av bilar räknas som en ordinär momspliktig verksamhet. Det innebär att full moms ska debiteras på vidarefaktureringen och ingående moms ska dras av utan någon reducering. För dotterbolaget som använder bilen som tjänstebil gäller den vanliga avdragsbegränsningen.
Upplupen semesterlöneskuld
En ägare i ett aktiebolag tar ut lön men har under flera år inte haft möjlighet att ta ut semester. För hur många år bakåt går det att boka upp en semesterlöneskuld för ägaren?
Semesterlagens regler omfattar endast arbetstagare. Den som arbetar i eget aktiebolag och har en företagsledande ställning räknas inte som arbetstagare enligt den lagen.

Det innebär att någon semesterlöneskuld normalt inte ska bokföras i det fall du frågar om. Men en reservering för ett års lagstadgad semester, 25 semesterdagar, torde dock vara möjlig.

Skattemässigt är det klarlagt, när det gäller ägare i fåmansföretag, att något avdrag för avsättning utöver lagstadgad semester inte får göras. Det innebär att sådan avsättning som avsett tidigare år, men som då inte har kunnat utnyttjas, inte får dras av. (RÅ 1968 fi. 966 och RÅ 1977 Aa 164). Motivet till detta är att det går att uppnå en ej avsedd skatteförmån om avdrag skulle få göras för tidigare års avsättning.
Annons
Annons
Månadens Mest Lästa