Annons
Branschaktuellt Redovisning Skatt

Äntligen ny momslag!

1 juli 2023 får vi en ny momslag som är ordentligt anpassad till momsdirektivet. Anpassningen underlättar tolkningen av lagen, bland annat genom att EU-domstolens domar därmed blir lättare att förstå.
Text: Leif Hagström
Annons

Bakgrund

I Sverige infördes moms 1969. Sverige blev EU-medlem 1995. Därmed blev Sverige en del av det EU-gemensamma momssystemet. Momsen är nämligen – som du säkert redan vet – EU-harmoniserad, dvs. i princip samma momsbestämmelser gäller inom hela EU. Tekniken för detta är att de momsdirektiv som beslutas i EU ska implementeras i respektive medlemsland. Med tiden och särskilt efter Sveriges EU-inträde har momslagen blivit mycket svåröverskådlig och svårtillämpad. Ja, det har med tiden blivit så illa att regelverket är närmast ogenomträngligt för gemene man.

Glädjande med ny momslag

Mot denna bakgrund är det glädjande att vi den 1 juli 2023 får en ny momslag som är ordentligt anpassad till momsdirektivets systematik och terminologi. Anpassningen till direktivet underlättar tolkningen av lagen, bland annat genom att EU-domstolens domar därmed blir lättare att förstå. I den nya lagen moderniseras även språket. Exempelvis försvinner ordet omsättning. Det byts ut mot leverans av vara mot ersättning respektive tillhandahållande av tjänst mot ersättning. Att det blir lättare att tolka lagen innebär dock inte att lagen blir lätt att tillämpa. De nuvarande ca 370 paragraferna i den nuvarande lagen kommer bli ca 760 i den nya lagen så det kommer även fortsättningsvis finnas en hel del att sätta sig in i.

Några större materiella ändringar får vi inte i och med den nya lagen. Jag vill dock påminna om att uppdatera fakturornas lagtexthänvisningar för undantagna omsättningar i de fall du hänvisar till den svenska momslagen.

Fler ändringar kommer

Trots att vi nu får en ny momslag kommer vi kunna se fram emot ändringar i lagen så småningom. Så det gäller att hålla sig uppdaterad. Till exempel finns redan nu följande ändringsförslag.

1. Vår svenska momslag har underkänts när det gäller jämkning vid överlåtelse av fastighet (HFD 2021 not 26, Sögård Fastigheter).  Av domen framgår att en fastighetsköpare, under vissa förutsättningar, inte kan åläggas att jämka den tidigare ägarens avdrag. Mot den bakgrunden finns ett ändringsförslag som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

2. Vad gäller frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler finns ett förslag om att frivillig skattskyldighet ska bli möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet.

Tidigare artiklar

Ny momslag 1 juli 2023

Aktuella artiklar
Annons