Annons
Branschaktuellt Redovisning

Avgörande från Skatterättsnämnden om beskattning av elstöd

Under 2023 fick både privatpersoner och företag elstöd som kompensation för de höga elpriserna. Fysiska person som även driver näringsverksamhet fick elstöd enligt förordningen om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022. De fick dessutom stöd för den el som förbrukats i näringsverksamheten. Anledningen till det är att personen bara har en elmätare som är gemensam för det privata hushållet och näringsverksamheten. Skatterättsnämnden har nu svarat på hur beskattningen av elstödet i en sådan situation ska ske.
Text: Therése Allard
Annons

Elstödet ska beskattas i näringsverksamheten

Skatterättsnämnden har i ett avgörande i oktober 2023 ansett att som ska beskattas är den del av stödet som avsåg förbrukning av el i den enskilda näringsverksamheten.

Skatterättsnämnden motiverar det med att en viss del av det utbetalade elstödet avser avdragsgilla utgifter i den enskilda näringsverksamheten. Denna del av stödet hade inte betalats ut om inte motsvarande el hade förbrukats i verksamheten. Stödet måste därför anses ha en sådan koppling till näringsverksamheten att det utgör en sådan inkomst som enligt 13 kap. 1 § och 15 kap. 1 § inkomstskattelagen ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Elstödet ska därför tas upp som intäkt i näringsverksamheten till den del stödet belöper på el förbrukad i verksamheten.

Inget näringsbidrag

I ett förhandsbesked har den sökande, i det här fallet en enskild näringsidkare, möjlighet att ställa frågor som man vill ha svar på. Den första frågan som sökande i det aktuella fallet ville ha svar på var om det utbetalda stödet var ett näringsbidrag enligt 29 kapitlet inkomstskattelagen. För att ett stöd ska anses vara ett näringsbidrag krävs det enligt 29 kap. 2 § inkomstskattelagen bland annat att stödet lämnats av staten till en näringsidkare för näringsverksamheten.

Skatterättsnämnden anser inte att det utbetalda stödet vara ett näringsbidrag. Motiveringen till det är att det elstöd som personen hade erhållit har lämnats till honom i egenskap av fysisk person och utan något krav på att den elförbrukning som stödet grundar sig på har använts för konsumentändamål. Stödet betalades vid den aktuella tiden ut till samtliga fysiska personer som förbrukat el i Sveriges två sydligaste elområden under en viss angiven period och som hade ett elavtal med ett nätföretag den 17 november 2022. Enligt nämnden uppfattning ryms inte det aktuella elstödet inom vad som enligt lagtextens ordalydelse utgör ett näringsbidrag.

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva frågan

Förhandsbeskedet är överklagad och det innebär att Högsta förvaltningsdomstolen ska överpröva det beslut som Skatterättsnämnden har tagit. Men genom avgörandet har vi en indikation på hur stödet i dessa fall ska beskattas. Att det ska beskattas har tidigare uttalats av Skatteverket och Srf konsulterna har i artikeln Hur ska elstödet fördelas? informerat om detta.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons