Annons
Branschaktuellt Företagande Lön Redovisning

Avslag på stöd för korttidsarbete? Överklaga!

Under den nu pågående pandemin beslutar Tillväxtverket om stöd till en enskild arbetsgivare för korttidsarbete. En förutsättning för stöd är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter (5 a § andra stycket 1 lagen [2013:948] om korttidsarbete).

Utdelningar och koncernbidrag kan påverka rätten till stöd.

Det finns – i skrivande stund – två stödperioder, dels mars-december 2020, dels december 2020-juni 2021.
Annons

Korttidsstöd mars-december 2020

Tillväxtverket har tolkat kravet på att arbetsgivaren ska ha allvarliga ekonomiska svårigheter som att utdelning inte kan lämnas. Tillväxtverket granskar alla utdelningar under en period som omfattar stödperioden samt två månader före och sex månader efter densamma. Tillväxtverket granskar beslut om och utbetalningar av utdelningar.

Tillväxtverket ska inte bara beakta utdelningen. De ska även göra en individuell prövning av om utdelningen kan anses medföra att arbetsgivaren inte har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. I praktiken är sådana individuella prövningar, enligt vår erfarenhet, sällsynta. Det finns i vart fall två rättsfall där Tillväxtverket har underlåtit att göra individuella prövningar och förlorat i domstolen, se mål 6378-21 och mål 6768-21. Rättsfallen visar tydligt att avslag på stödet inte enbart kan baseras på att arbetsgivaren har tagit utdelning.

Överklaga
Har du ett fall som liknar de fall som framgår av domarna vill vi uppmana dig att överklaga. Det kostar inte mer än tiden du lägger ned på överklagandet. Dessutom borde det vara enkelt att som skäl för överklagandet kort och gott hänvisa till de båda bifogade rättsfallen och anföra att omständigheterna i princip är likadana. Srf konsulterna har tagit fram en mall som kan användas vid överklagande. Du hittar mallen på vår coronasida under rubrikerna Verktyg och hjälpmedel.

Tiden för att överklaga är dock kort, endast tre veckor från delgivning. Kontrollera därför först när beslutet delgavs sökanden och räkna sedan tre veckor från den tidpunkten. Överklagandet ges in till Tillväxtverket, som efter att bland annat ha prövat om överklagandet har kommit in i rätt tid därefter sänder överklagandet till förvaltningsrätten. Detaljerad information om hur man överklagar ska finnas i Tillväxtverkets beslut.

Koncernbidrag
Även vad gäller koncernbidrag har Tillväxtverket gjort en tolkning av 5 a §. Tillväxtverket kommer granska alla lämnade koncernbidrag i bokslut sex månader efter att stödperioden avslutats. Granskningen avser således inte när bidraget beslutades, utan i vilket bokslut det redovisas.

Koncernbidrag som neutraliseras med motsvarande tillskott påverkar inte rätten till stöd. Exempelvis kan ett dotterbolag ge koncernbidrag till sitt moderbolag samtidigt som moderbolaget ger dotterbolaget motsvarande aktieägartillskott utan att detta påverkar dotterbolagets rätt till stöd.

Som nämnts granskar Tillväxtverket alla koncernbidrag. Oavsett om det är fråga om koncernbidrag till dotterbolag eller moderbolag vill vi avråda från att lämna koncernbidrag eftersom det kan påverka rätten till stöd.

Korttidsstöd december 2020-juni 2021

För stödperioden december 2020-juni 2021 har bestämmelserna ändrats. Det är nu tydligt i lagen att Tillväxtverket endast behöver beakta om det har beslutats om eller betalats ut utdelning under en period som omfattar stödperioden samt två månader före och sex månader efter densamma. Tillväxtverket kan däremot inte hävda att företagen inte har rätt till stödet på grund av att de lämnar koncernbidrag. Det är tillåtet för denna stödperiod.

Moderbolag
Till skillnad mot stödperioden mars-december 2020 omfattar utdelningsspärren även moderbolag. Om dotterbolaget får stöd och moderbolaget delar ut pengar blir konsekvensen att dotterbolaget mister stöder.

Sammanfattning av reglerna

Vad gäller stödperioden mars-december 2020. Redovisa inga koncernbidrag i årsredovisningar med bokslutsdag inom sex månader efter det att stödperioden har avslutats. Fatta inga beslut om utdelningar och betala inte ut några utdelningar förrän tidigast sex månader efter det att stödperioden har avslutats. Om koncernbidrag ändå har redovisats eller utdelning ändå har skett under den period som enligt Tillväxtverket är förbjuden och Tillväxtverket därför har fattat beslut om att neka stödet, överväg att överklaga. Om du överklagar, överklaga i rätt tid – dvs. inom tre veckor från delgivning.

Vad gäller stödperioden december-juni 2021. Fatta inga beslut om utdelningar och betala inte ut några utdelningar två månader före stödperioden fram till och med sex månader efter det att stödperioden har avslutats.

Lite hjälp
Det kan vara besvärligt att veta när man kan ta utdelning och lämna koncernbidrag utan att riskera ett erhållet stöd. Srf konsulterna har tagit fram en cirka 10 minuter lång film som beskriver reglerna och en mall som kan användas som stöd. Du hittar dessa överst under rubriken Verktyg och hjälpmedel på vår coronasida.

Myndigheten har inte alltid rätt (en lärdom)

Det är lätt att ta för givet att myndigheter har rätt. Som framgår har emellertid Tillväxtverket enligt förvaltningsrätten gjort felaktiga tolkningar av lagtexten. Det kan därför, lika som i nu ifrågavarande fall, många gånger finnas skäl att överklaga myndigheternas beslut. Tänk på att överklagandetiden kan vara så kort som tre veckor. Att skicka in ett överklagande kostar inget och behöver inte vara tidskrävande. Du ska naturligtvis inte överklaga om det är uppenbart att myndigheten har rätt, men om du är det minsta osäker har du via ett överklagande en chans att få rätt samtidigt som det ju inte kan bli sämre. Använd gärna vår överklagandemall som du hittar på vår coronasida under Verktyg och hjälpmedel.

Text: Claes Eriksson, redovisningsexpert Srf konsulterna och Leif Hagström, skattejurist Srf konsulterna

Aktuella artiklar
Annons