BAS-föreningen (BAS) ser över kontoplanen för att skapa en ny kontoplan som är enklare, modernare och anpassad till de krav som ställs på affärsredovisning på kontonivå i dag. De första förslagen är ute på remiss.

Srf konsulternas redovisningsexperter Claes Eriksson och Maria Albanese berättade under webinariet om syftet med förändringarna och deltagarna fick svara på nio frågor om förslagen. Vissa frågor var på en mer övergripande nivå och andra var mer inriktade på detaljer.

Inledningsvis ställdes frågan hur detaljerad BAS-kontoplanen ska vara. Över 60 procent svarade att dagens detaljeringsnivå är bra. 22 procent ansåg att antalet konton skulle vara färre.

Därefter ställdes ett antal mer detaljerade frågor kring vilka konton man använder och vilka som behöver vara kvar. Bland svaren framkom att det särskilda kontot för kapitalförsäkringar används flitigt, liksom de detaljerade kontona som finns för lokalkostnader och fastighetskostnader. Att BAS föreslår att dessa konton ska tas bort beror på att de inte passar in i de kriterier BAS har satt upp för varför ett konto ska finnas. Men ett kriterium som är svårt att bedöma är vilka konton som ska finnas av internredovisningsskäl. Här är synpunkter från Srf konsulternas medlemmar givetvis extra viktigt för BAS att ta till sig.

Svaren kommer att ingå som underlag till det remissvar som Srf konsulterna ska lämna i slutet av oktober. Tack alla ni som bidrog med synpunkter!