Vad som gäller för tidigare avdragen ingående moms när ett billeasingkontrakt avslutas, på ett eller annat sätt, är en ständigt återkommande fråga i Srf konsulternas frågeservice. Att det är en vanlig fråga är något som också framförts från flera andra håll. För att underlätta hanteringen har Srf konsulterna tagit fram en onlinekurs, Billeasing – redovisning och beskattning.

När ett leasingkontrakt tecknas betalar leasingtagaren i regel en del av de framtida leasingavgifterna i förskott, vilket redovisas som förutbetalda avgifter. En fråga som det funnits viss osäkerhet om är vad som gäller för momsdelen av dessa förutbetalda leasingavgifter när ett kontrakt överlåts innan avtalet upphört. Låt oss fortsättningsvis utgå ifrån ett exempel.

Ett illustrerande exempel

En leasingtagare av en personbil har betalat 36 000 kr plus moms 9 000 kr i förskott för ett leasingkontrakt på 36 månader. Av momsbeloppet får leasingtagaren dra halva beloppet (4 500 kr). Resterande belopp av förskottsfakturan 40 500 kr redovisas som en förutbetald kostnad (i kontoklass 17 enligt baskontoplanen). Varje månad bokas 1 125 kr (40 500 kr/36 mån) om från tillgångsposten förutbetalda kostnader till ett kostnadskonto, till exempel konto 5615 Leasing av personbilar.

Efter två år vill leasingtagaren överlåta kontraktet till ett systerbolag, eftersom den anställde som använder bilen numera har sin anställning i detta bolag. Vid denna tidpunkt uppgår de förutbetalda kostnaderna i balansräkningen till 13 500 kr (12 mån x 1 125 kr). Den fråga som diskuterats är om leasingtagaren måste betala tillbaka den ingående moms som dragits av på de förutbetalda kostnader som redovisas som tillgång vid kontraktstidpunkten. Frågan är helt enkelt om de förutbetalda kostnader som inte kostnadsförts utgör ersättning för leasingavgifter även om tjänsten inte utnyttjas.

Vad anser Skatteverket?

I ett ställningstagande 2021-01-27, Pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut, framför Skatteverket att den ersättning som betalas på grund av att ett avtal sägs upp är en del av ersättningen för de tjänster som köparen har getts möjlighet att dra nytta av. Hyrestagaren har därmed rätt till avdrag för den moms som betalas efter uppsägningen eller som betalats i förskott, trots att tjänsten inte länge utnyttjas. Frågan är om samma synsätt gäller vid överlåtelse av ett kontrakt?

I onlinekursen är bedömningen att förutbetalda avgifter bör utgöra ersättning för en tjänst och att någon återbetalning av moms inte blir aktuell. Eftersom det fanns en osäkerhet har frågan ställts till Skatteverket. I ett svar skriver Skatteverket att överlåtaren inte behöver betala tillbaka den ingående moms som dragits av på förutbetalda kostnader om kontraktet överlåts. Det innebär alltså att samma synsätt gäller om leasingavtalet sägs upp som om det överlåts. Den tolkning som är gjord i onlinekursen överensstämmer alltså med Skatteverkets uppfattning.

Måste överlåtelsen ske på marknadsmässiga villkor?

Det finns anledning att poängtera att en överlåtelse alltid ska ske på marknadsmässiga villkor. I annat fall kan uttagsbeskattning ske om överlåtelsen sker utan ersättning, eller så kan det bli aktuellt med omvärdering av beskattningsunderlaget om priset understiger marknadsvärdet.

Det är särskilt viktigt är att transaktionerna sker på marknadsmässiga villkor i de fall förvärvaren av kontraktet saknar avdragsrätt. I annat fall kommer förvärvaren i princip att medges avdrag för moms på förutbetalda kostnader trots att avdragsrätt saknas. Om både överlåtaren och förvärvaren är fullt ut skattskyldiga för moms kommer de grundläggande principerna för momsbeskattningen däremot inte att åsidosättas om ersättningen inte är marknadsmässig. Trots det bör överlåtelsen ske på marknadsmässiga villkor för att undvika onödiga diskussioner. Vid inkomstbeskattningen ska dessutom transaktionerna ske på marknadsmässiga villkor för att undvika uttagsbeskattning, såvida inte reglerna om underprisöverlåtelser är tillämpliga.

Hur beräknas marknadsvärdet på kontraktet?

Värdet av kontraktet består av två delar. Först och främst måste hänsyn tas till värdet av förutbetalda kostnader, eftersom detta förskott kommer att minska framtida leasingavgifter för den som förvärvat kontraktet. Värdet bör rimligen uppgå till det bokförda värdet av tillgången.

Därutöver kan det finnas ett övervärde på kontraktet som grundar sig på att (de preliminära) leasingavgifterna kan vara för högt beräknade i förhållande till det fastställda restvärdet på bilen. Är bilens marknadsvärde högre än restvärdet innebär det att preliminära leasingavgifter motsvarande skillnaden betalas tillbaka. Det är pengar som kommer förvärvaren av kontraktet tillgodo när kontraktstiden har gått ut och som därför bör ingå i värderingen av kontraktet.

Hur stort övervärdet på kontraktet kan vara är emellertid svårt att beräkna, eftersom marknadsvärdet på en bil av naturliga skäl är svårt att fastställa. Beräkningen kompliceras ytterligare av att restvärdet måste räknas om till den tidpunkt som kontraktet överlåts.

Hur redovisas överlåtelsen i exemplet?

Överlåtelsen av kontraktet bör redovisas som en försäljning av en immateriell tillgång. Det är en omsättning som är skattepliktig för vilken moms ska tas ut med 25 procent. Anskaffningsvärdet på den avyttrade immateriella tillgången uppgår till de periodiserade upplupna kostnaderna vid försäljningstidpunkten, vilken enligt exemplet ovan uppgår till 13 500 kr.

Ersättningen för kontraktet bestäms till dels upplupna kostnader 13 500 kr, dels till ett eventuellt övervärde på kontraktet. Då det bör finnas ett visst övervärde som är svårt att beräkna fastställs det utifrån försiktiga grunder till 6 500 kr. Överlåtelsen sker därför för 20 000 kr exkl. moms 4 000 kr och bokförs enligt nedan.

Debet 151 x Kundfordringar: 24 000 kr

Kredit 172 x Förutbetalda leasingavgifter: 13 5000 kr

Kredit 261 x Utgående moms: 4 000 kr

Kredit 397 x Vinst avyttrade tillgångar: 6 500 kr

Det kan noteras att den som förvärvat kontraktet inte omfattas av det avdragsförbud som gäller vid förvärv av bilar. Det beror på att det inte är en bil som förvärvas utan en immateriell tillgång. Är förvärvaren skattskyldig för moms medges alltså avdrag med hela momsbeloppet 4 000 kr.

Avslutande kommentarer

I och med Skatteverkets svar hoppas vi att det inte kvarstår några rena sakfrågor koppade till leasing av personbilar. Det innebär dock inte att frågan alltid är enkel att besvara. Inte sällan uppkommer rena bedömningsfrågor i det enskilda fallet. Vidare kvarstår problemet med att de underlag som leasingbolagen tillhandahåller ofta är närmast omöjliga att förstå då olika transaktioner (avslut och tecknade av nytt avtal) sammanblandas i en enda faktura eller avräkning. Jag kan nog tycka att det är dags för leasingbolagen att bättra sig på denna punkt.