Annons
Branschaktuellt Redovisning

Nya tillfälliga regler för periodiseringsfond – förskjutning av tidigare års fonder samt vad gäller för PGI och SGI

Riksdagen har, med anledning av covid-19, fattat beslut om utökad möjlighet för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag att göra avdrag för periodiseringsfond.
Text: Mats Brockert
Annons

Lagen är tillfällig och för inkomståret 2019 gäller att avdrag får göras med 100 procent i stället för 30 procent, dock med högst 1 mkr.

Jag har tidigare skrivit om reglerna ur ett skatteplaneringsperspektiv. Det har emellertid kommit en del frågor som jag inte behandlar i denna artikel. En ganska frekvent fråga är vad som gäller för pensionsgrundande inkomst (PGI) och sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Innan jag går in på vad som gäller för PGI och SGI vill jag bara kort behandla en annan intressant fråga som kommit upp.

Ger lagen en möjlighet att skjuta på återföring av tidigare års periodiseringsfonder?

Frågan är om det är möjligt att återföra fonder från 2018 och tidigare för att sedan göra avdrag med 100 procent 2019 utan att justera för årets återföring av periodiseringsfonder. På så sätt skulle det kunna vara möjligt att skjuta på återföring av tidigare års avsättningar. Frågeställningen kan illustreras med följande exempel.

Anta att en enskild näringsidkare har gjort avsättning med periodiseringsfond enligt följande; 200 000 kronor för år 2016, 100 000 kronor för år 2017 och 250 000 kronor för år 2018. För år 2019 uppkommer ett överskott på 440 000 kronor. Kan näringsidkaren återföra periodiseringsfonderna för 2016-2018 och göra avsättning 2019 med 990 000 kronor som i sin helhet ska återföras senast 2025?

Den tillfälliga lagändringen gäller 30 kap. 6 § IL och hur stort belopp som högst får dras av. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts. Det innebär att det inte har införts någon regel som förhindrar att det för periodiseringsfond justerade resultatet även innehåller återföring av tidigare års fonder. Genom att följa NE-blankettens uppbyggnad bör det alltså vara möjligt att göra en avsättning med 990 000 kronor enligt exemplet ovan och på så sätt skjuta på återföringen av 2016-2018 års avsättningar till periodiseringsfond.

Vad gäller för PGI och SGI vid avdrag och återföring av periodiseringsfond?

Avsättning av och återföring av periodiseringsfond påverkar den pensionsgrundande inkomsten. Det är den försäkrades beslut om statlig inkomstskatt som ligger till grund för PGI-beslutet. Den beräknas alltså på samma inkomst som inkomstskatten beräknas på.

Inkomster som är högre än 7,5 inkomstbasbelopp är inte pensionsgrundande. När Skatteverket beräknar PGI ska avdrag göras för debiterad allmän pensionsavgift. Det innebär i praktiken att det är 93 procent av inkomsten upp till taket som är pensionsgrundande.

När den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) beräknas bortses allmänhet från skatterättsliga dispositioner som beror på resultat eller avsättningar från tidigare år. Att avsättningar och återföringar till periodiseringsfond inte ska påverka SGI har också fastställts i en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (RÅ 2010 ref. 64).

Den sjukpenninggrundande inkomsten är resultatet efter avdrag för egenavgifter. Därför räknar Försäkringskassan ut vilka avgifter som skulle ha betalats om det inte hade gjorts något avdrag eller någon återföring från periodiseringsfonder. Det gäller även andra skattemässiga dispositioner som expansionsfonder samt skogs-, skogsskade- eller upphovsmannakonto. En justering ska också göras för inrullat underskott, eftersom inrullat underskott inte ska beaktas vid beräkning av SGI.

Lär mer om pensionsgrundande inkomst >>

Läs mer sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons