Annons
Branschaktuellt

Att skatteplanera med periodiseringsfond kräver noggranna överväganden

Med anledning av coronavirusets effekter har regeringen föreslagit en utökad möjlighet att göra avdrag för periodiseringsfond från 30 till 100 procent för beskattningsåret 2019. Den föreslagna lagändringen är tänkt att gälla för fysiska personer och för ett resultat upp till 1 mkr.
Text: Mats Brockert
Annons

Genom den tillfälliga lagändringen får näringsidkare en möjlighet att begära tillbaka hela eller kanske en del av inbetald preliminärskatt för 2019. Det är dock tveksamt om det är en bra lösning att göra en maximal avsättning till periodiseringsfond för 2019. Det finns all anledning att först fundera på vad konsekvenserna kan bli.

Skattemässig resultatutjämning över flera år

Den största fördelen med reglerna om periodiseringsfond är att de möjliggör en utjämning av resultatet över år. En resultatutjämning är särskilt effektiv när det uppkommer ett överskott ett år och underskott ett senare år. Men det kan även vara effektivt om resultatet varierar kraftigt mellan åren utan att det uppkommit ett underskott. En skattevinst kan nämligen också uppnås genom att resultatet fördelas mellan åren på så sätt att den beskattningsbara inkomsten kommer under brytpunkten för statlig inkomstskatt. För år före 2020 kan skattevinster också uppnås genom att inkomsten kommer under brytpunkten för värnskatt.

Ett problem med skatteplanering via periodiseringsfond skulle kunna vara att det är svårt att se in i framtiden och bedöma vad resultatet kommer att bli ett senare år. Men genom möjligheten till omprövning har det ingen betydelse. Har avsättning till periodiseringsfond inte gjorts för tidigare år och det för aktuellt år har uppkommit ett lågt resultat eller underskott kan en omprövning göras för sex beskattningsår tillbaka. Den enskilde kan alltså ompröva och begära avsättning till periodiseringsfond för tidigare beskattningsår för att därefter lösa upp fonderna ett senare beskattningsår. Jag tycker det är viktigt att vara medveten om denna möjlighet till omprövning. Framförallt för att ingen ska känna sig stressad över att behöva fatta ett beslut om omprövning redan idag.

Flera omständigheter att beakta

Ett alternativ med den nu föreslagna förändringen av reglerna för periodiseringsfond är att begära omprövning av preliminär skatt för 2019. Det måste ske senast sex månader efter beskattningsårets utgång. Har omprövning inte begärts av preliminär skatt kan omprövning i stället begäras av slutlig skatt genom att lämna in en ny deklaration för beskattningsåret 2019. Den slutliga skatten för 2019 beslutats senast i december 2020. Viktigast av allt är emellertid att det också finns en möjlighet att begära omprövning av tidigare beskattningsår. En begäran om omprövning ska ha kommit in före utgången av sjätte året efter inkomståret. Visar det sig under 2021 att resultatet för 2020 blev lågt eller framför allt om det uppkom ett underskott kan omprövning begäras för 2015-2019.

Regeringen har i samband med förslaget till ändring av reglerna för periodiseringsfond också föreslagit att egenavgifterna för 2020 ska sättas ned upp till ett avgiftsunderlag på 100 000 kr. Det ökar naturligtvis intresset för att göra avsättning till periodiseringsfond 2019, för att återföra dessa 2020 när avgifterna är lägre. Som tidigare nämnts bör man dock beakta brytpunkten för statlig skatt. Att flytta hela överskottet från 2019 till 2020 kan därför vara en mindre bra ide´. Därför bör det utredas om det finns möjlighet och om det kan vara mer ekonomiskt lönsamt att göra en resultatutjämning över flera år. Utöver att göra en avsättning för 2019 bör det kontrolleras om det är lämpligt att göra en större avsättning till periodiseringsfond ett tidigare år genom omprövning. För den som har ett skatteprogram bör det vara fullt möjligt att utan allt för stor arbetsinsats kunna simulera och beräkna hur stort avdrag för periodiseringsfonder som företagaren bör göra för respektive år för att uppnå den bästa skatteeffekten.

För en optimal skatteplanering med periodiseringsfond måste man också beakta bestämmelserna om räntefördelning och expansionsfond. En avsättning till periodiseringsfond minskar kapitalunderlaget vilket kan leda till att näringsidkaren inte kan göra positiv räntefördelning. Det kan i värsta fall också medföra att företagaren drabbas av negativ räntefördelning. Det gäller om kapitalunderlaget blir negativt med ett belopp överstigande 50 000 kr. Med detta sagt kan det kännas tryggt att veta att även reglerna om räntefördelning och expansionsfond kan omprövas för sex år tillbaka. Eventuella misstag kan alltså åtgärdas långt efter att deklarationen har lämnats.

Avslutningsvis finns det anledning att poängtera vikten av att förstå vad det innebär att utnyttja reglerna om periodiseringsfond. Eftersom det inte finns något krav på att det avsatta beloppet kvarstår i företaget kan den enskilde spendera pengarna för privat konsumtion och därför hamna i en svår ekonomisk situation när skatten väl ska betalas. Den som arbetar som konsult har därför ett stort ansvar att noga förklara för sin kund vad det kommer att innebära om avdrag görs för periodiseringsfond.

Periodiseringsfond i aktiebolag

När det gäller skatteplanering med periodiseringsfond kan det noteras att det för ett aktiebolag inte är möjligt att begära omprövning av tidigare år för att göra ytterligare avsättning till periodiseringsfond. Det beror på att det för juridiska personer, till skillnad mot fysiska personer, finns ett krav i inkomstskattelagen på avsättning i räkenskaperna för att avdrag ska medges och enligt praxis är det inte möjligt att ändra resultatet genom omprövning om det krävs att bokslutet ändras. Enligt praxis är det däremot möjligt att återföra en periodiseringsfond utan motsvarande upplösning i räkenskaperna. Det innebär att det är möjligt att ompröva ett tidigare år och skattemässigt lösa upp en periodiseringsfond. I räkenskaperna återförs den obeskattade reserven det senare år då omprövning begärs.

Läs mer på skatteverket.se >>

Aktuella artiklar
Annons