– Att efterleva Länsstyrelsens krav är inte lätt för byråerna. Srf konsulterna har sedan tidigare tagit fram mallar, utbildningar och information. Byråerna måste förstås vara pålästa och arbeta med sina rutiner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetet försvåras av att informationen från Länsstyrelsen inte är konkret. Det blir ett problem för de som vill göra rätt, konstaterar Lali Fjellström, branschansvarig redovisning vid Srf konsulterna.

Lagen

2017 kom Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, allmänt kallad penningtvättslagen eller PTL. Den omfattar bland annat redovisningsbyråer. Srf konsulterna har gjort en rad åtgärder som ska underlätta för konsulterna att följa penningtvättslagen.

– Så sent som den 2 september hade vi ett webbinar med konkreta råd för hur byrån ska följa lagen om penningtvätt. Vi kommer att upprätta en särskild informationssida om PTL, likt de vi tagit fram kring GDPR, P27 och Hållbarhet. Vi fortsätter att föra en dialog med Länsstyrelsen för att försöka få klarhet i deras tillsynsarbete. Via erbjudanden från våra Srf partners kan byråerna också investera i systemstöd för att uppfylla kraven i PTL. Men det är slutligen byråernas eget ansvar att detta görs och hur det görs.

Hur?

Det är just detta hur som är problemet. Enligt Lali Fjellström skulle det exempelvis vara mycket värdefullt om Länsstyrelsen publicerar bra exempel på hur en byrå ska möta kraven i PTL, samt validerar mallar som kan användas av byråerna.

– Våra medlemsföretag är seriösa, hårt arbetande företagare som vill göra rätt. Vi är en bransch som vill bidra till att penningtvätt och finansiering av terrorism förhindras. Det är dock inte detta som Länsstyrelsen kontrollerar. Tillsynen innebär kontroll av att byråerna har upprättat sin allmänna riskbedömning och rutiner samt innehållet i dessa. I många fall saknas möjlighet att göra kompletteringar vid en tillsyn. Byråerna känner sig inte säkra på om deras upprättade allmänna riskbedömningar och rutiner är tillräckliga.

Vanligaste bristen

Varje byrå ska göra ett noggrant arbete i sin allmänna riskbedömning för att bedöma hur stor risken är att byrån nyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Byrån ska upprätta detaljerade och verksamhetsanpassade rutiner för sitt arbete, med utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen. Denna dokumentation ska uppdateras löpande, dock minst årligen. Därefter ska kundernas verksamhet analyseras och riskbedömas. Det arbetet ska också baseras på byråns allmänna riskbedömning och sambandet ska vara tydligt.

Riskbedömningen per kund ska även den uppdateras löpande. Länsstyrelsens kontroller visar ofta att byråerna har brustit i sina allmänna riskbedömningar, vilket i sin tur leder till att rutiner och kundriskbedömningar inte kan upprättas i enlighet med penningtvättsregelverket.

Rex

Utöver kraven i Rex, som är viktiga för att uppnå god kundkännedom, finns särskilda krav i enlighet med penningtvättslagen som måste beaktas. Det är viktigt att det framgår av rutinerna hur byrån arbetar med den bedömda risken för att utnyttjas för penningtvätt, och inte hänvisa till Rex eftersom Länsstyrelsen inte har vetskap om denna branschstandard.

Hållbarhet

Lali Fjellström konstaterar att det ur ett hållbarhetsperspektiv finns fördelar för byrån att följa PTL. Dit hör att man får en mycket bra kontroll på sina kunder och slipper framtida bekymmer orsakade av oseriösa aktörer.

– Risken för en ekonomisk förlust på grund av samarbete med fel kunder minskar. Byråns sociala hållbarhet stärks också när man slipper stressen från ”fel” sorters kunder, avslutar Lali Fjellström.