Framtidsutsikter

Srf konsulterna verkar brett tillsammans med många viktiga aktörer inom lönebranschen och har etablerat sig som lönebranschens främsta företrädare. Srf konsulternas nätverk uttrycker fortsatt mycket stor efterfrågan på personer med rätt lönekompetens inom många regioner. Industri 4.0 sätter fokus på samspelet mellan människor, organisation och teknik som utvecklas med exempelvis automatisering och digitalisering. Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen som presenterades i Yrkeskompassen 2019-07-02 råder det balans i löneyrket gällande efterfrågan på kompetens. Srf konsulternas uppfattning är att den bilden inte stämmer med de möjligheter som arbetsgivare har när det gäller att rekrytera rätt personer med rätt kompetens. Srf konsulterna anser att fortbildning och vidareutveckling av verksamma inom yrkesområdet måste prioriteras för att säkra såväl dagens som framtida kompetens. Det är en utmaning att rekrytera i lönebranschen. Det finns stort behov av personer med lönekompetens och YH-utbildningarna är väldigt viktiga för återväxten. Det är inte ovanligt att företag anställer personer som har potential att lära sig lön eftersom det helt enkelt är för svårt att få tag på personer som har rätt kompetens från början. Utöver grundutbildning inom lön anser Srf konsulterna att det krävs större möjligheter till fortbildning och livslångt lärande. Även personer med lång yrkeserfarenhet och utbildning som idag har arbete i lönebranschen behöver möta framtida krav och behov. Detta genom korta yrkesinriktade kvalificerade utbildningar, som går att kombinera med ett pågående yrkesutövande.

Förankring i näringslivet

Att kunna hantera lönesystem har varit en förutsättning för löneprocessen under många år, men den pågående förändring kopplat till Industri 4.0 som sker kräver en djupare och/eller bredare kompetens. Nya roller utvecklas och teknikens möjligheter, behovet av att kunna hantera mycket information och vikten av att kunna analysera data kommer att bli ännu viktigare. Det som efterfrågas alltmer är det konsultativa, proaktiva arbetssättet. För att kunna arbeta på ett konsultativt sätt krävs att man har förståelse för den verksamhet och de villkor som gäller. Att vara proaktiv handlar om att analysera och planera för vad som kan eller kommer att hända. Dock kan det vara svårt att som nyexaminerad, utan den erfarenhet som krävs, arbeta konsultativt och rådgivande utan handledning. Såväl rådgivning som digitalisering är områden där utveckling pågår, områden där många fortfarande är i ett utforskande stadium, och inte ens de mest erfarna inom lön vet vad som förväntas. Srf konsulterna ser att det krävs en god förankring i näringslivet kring YH-utbildningar, framförallt gällande att få den praktiska erfarenhet som lärande i arbete (LIA) medför.

Efterfrågan på lönekompetens

Srf konsulterna, landets ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning, har gjort en lyckad inriktning på lön. Sedan 2014 har cirka 400 personer genomgått auktorisation inom lön och intresset är fortsatt stort. Enligt Srf konsulternas egen undersökning är det ett fortsatt stort behov bland företagen och även ett upplevt behov för branschen att rekrytera på längre sikt, fem år. Sverige har idag ett antal regioner där stora lönecenter finns etablerade och där efterfrågan på lönekompetens är särskilt stor. Många företag upplever även ett behov av förändring inom den befintliga personalstyrkan med anledning av den utveckling som sker i branschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som ger en bra grund för ett framtida arbete inom lön. Srf konsulterna samarbetar med löneområdets YH-skolor för att säkra framtida krav och utbildningsplaner valideras för att säkra studenternas möjlighet till auktorisation. Srf konsulterna sätter riktlinjer som YH-skolorna med sin lokala förankring hos näringslivet anpassar för att ge möjlighet att skapa rätt utbildning. Det är mycket viktigt för Sveriges företag att dessa utbildare fortsätter att tillhandahålla en grundutbildning som säkerställer rätt lönekompetens i samhället. Elever med examen från YH-utbildning är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring, vilket medför att de snabbt blir en resurs i företaget. En utmaning med utvecklingen är att de enklare arbetsuppgifterna försvinner allt mer, vilket medför att det kan bli svårare att få bra praktik under utbildningstiden. Under senare år har fler YH-utbildningar beviljats än tidigare och det är viktigt att kvaliteten upprätthålls.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna lönekonsulter att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult. Möjligheten har funnits sedan 2014 och är idag en eftertraktad yrkestitel. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön (300 YH- poäng) uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. En mycket viktig del i auktorisationen är vidareutveckling, vilket kravet på fortbildning bidrar till. Yrkesrollen Auktoriserad Lönekonsult ingår även i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

Företagarens val

De kommande stora förändringarna i löneprocessen gällande rapportering och utbyte av information innebär att det blir ännu viktigare att kvalitetssäkra lönen och göra rätt ifrån början. Att anlita ett företag med Auktoriserade Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning att vara det självklara valet för de företag som väljer att outsourca sin lönehantering. Auktorisationen är också viktig för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt, för att kunna rekrytera och ge möjlighet till karriärvägar och professionell utveckling. Att kunna förlita sig på att lönehanteringen sköts korrekt, gynnar företagets affär och lönsamhet.

Utvecklingen har lett till att löneadministratören allt mer omvandlas till lönekonsult, från en stor andel administration med inslag av rådgivning till ett mer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, nya teknikmöjligheter såsom robotisering och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Lönekonsulten förväntas idag arbeta processinriktat och skapa mervärde åt företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags viktigaste resurs, de anställda. Lön innefattar många komplexa hanteringar som kan ha stor inverkan för arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället. Detta kräver att de som hanterar dessa frågor har rätt kompetens. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla en god tillväxt av kompetenta lönekonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att stärka sin yrkesroll som Auktoriserad Lönekonsult.

 

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Zennie Sjölund
Branschansvarig Lön