Annons
Branschaktuellt Företagande Redovisning

Viktigt för att överklaga avslag på stödansökan

I dessa covid-19-tider har riksdagen beslutat om många stöd till företagen. Det är till exempel stöd för korttidsarbete, omställningsstöd och omsättningsstöd. Det är inte alla sökande som får bifall till sina ansökningar. En del får avslag eller krav på återbetalning. Vi på Srf konsulterna har märkt av att det är fler än vanligt som vill ha information om överklagande.
Text: Leif Hagström
Annons

I samband med att ansökan görs är det viktigt att du som redovisningskonsult har som rutin att dokumentera. Dokumentation, till exempel en kvittens på att ansökan har kommit in i rätt tid, kan utgöra bevisning vid ett senare överklagande om myndigheten hävdar att ansökan kom in för sent. Det har gått snabbt även för myndigheterna och inte alltid blivit som tänkt. Det har medfört att myndigheterna ibland har haft skäl att justera och uppdatera information på sina webbplatser. Är det viktig information kan det – som ytterligare ett exempel – finnas skäl att skriva ut eller på annat sätt bevara hur informationen såg ut vid ansökningstillfället.

När myndighetens avslags- eller återbetalningsbeslut kommer dig tillhanda är det viktigt att snarast möjligt ta del av beslutets information om hur man överklagar. Många gånger är det bara tre veckors överklagandetid. Då gäller det att agera snabbt. Om man inte överklagar inom den tiden vinner beslutet laga kraft, det vill säga därefter kan man normalt inte få beslutet ändrat. Har man tidsbrist kan man överklaga och i samband med det be att få återkomma med skälen för överklagandet senare – gärna med angivande av ett rimligt datum.

Om man överklagar kommer förvaltningsrätten avgöra saken. Därefter kan man överklaga till kammarrätten och som sista instans kan man överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Till Högsta förvaltningsdomstolen krävs dock prövningstillstånd för att få saken prövad och det är svårt att få. Som regel stannar därför avgörandet av saken med kammarrättens dom, om man väljer att överklaga förvaltningsrättens dom.

Ibland har man möjlighet att välja mellan att överklaga till förvaltningsrätten eller att begära omprövning av myndighetens beslut. Det ska framgå av information i beslutet hur man klagar på beslutet. Om man begär omprövning i stället för att överklaga kommer myndigheten att ompröva sitt först fattade beslut, det vill säga i så fall sker ingen prövning i förvaltningsrätten. Många gånger kan det vara klokt att välja omprövning, bland annat eftersom avgörandet då som regel sker betydligt fortare än om man överklagar. Dessutom har man ändå möjlighet att vid förnyat avslag överklaga myndighetens omprövningsbeslut. En begäran om omprövning ger myndigheten möjlighet att tydligare motivera sitt avslags-/återbetalningsbeslut. Ett bra motiverat beslut minskar förstås sannolikheten för överklagande. Ur statens synvinkel är det således resurseffektivt att så tidigt som möjligt ge en bra motivering. Man kan bara överklaga en gång, det vill säga man kan inte överklaga och samtidigt begära omprövning utan man måste välja. Man kan inte heller överklaga samma avgörande flera gånger till samma instans. När tiden för överklagande har löpt ut har avgörandet vunnit laga kraft. Det innebär att avgörandet – med undantag för sällsynt förekommande fall – inte kan ändras och det även om andra som har överklagat har fått ändring.

Tre handfasta råd:

  • Var noga med dokumentationen när kunden söker stöd.
  • Om kunden får avslag eller beslut om återbetalning, fundera snarast på om det finns skäl att begära omprövning (om möjligt) eller överklaga.
  • Begär ändring i rätt tid. Avstå inte på grund av att ni inte hinner formulera allt. Återkom i så fall med motivering senare.
Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons