Annons
Redovisning

Skattereduktion för installation av batterier får grönt ljus

Skatteverket har nu ändrat på ett tidigare ställningstagande och godkänner att batterier som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el ger rätt till skattereduktion även om batteriet delvis används för stödtjänster eller elprisarbitrage. Detta innebär utökade möjligheter till skattereduktion jämfört med tidigare ställningstagande.
Text: Therése Allard
Annons

Förutsättningar för att få skattereduktion för grön teknik

En fysisk person kan få skattereduktion vid installation av grön teknik. Skattereduktionen infördes 2021 och ersatte då bidraget som fysiska personer tidigare har kunnat ansöka om hos länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Avsikten med skattereduktionen för grön teknik är att bidra till ökad produktion av förnybar el och minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. Skattereduktionen ska stimulera hushållens installation av bland annat solceller och även möjliggöra för hushållen att lagra den egenproducerade elen för att kunna tillgodose det egna elbehovet vid ett annat tillfälle.

Det finns tre olika arbeten som ger rätt till skattereduktion:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem.
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batteri).
  • Installation av laddningspunkt till elfordon.

Det är skattereduktionen vid installation av system för lagring av egenproducerad el, batteri, som diskussionen i branschen har handlat om. Just ett av villkoren för att få skattereduktionen har varit aktuellt.

Skattereduktion för batterier – detta gäller

För att få skattereduktion för installation av batterier gäller att de ska vara kopplade till en sådan anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Installationen av batteriet ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället. Den ska även öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet (67 kap. 38 § inkomstskattelagen).

För att skattereduktion för installation av batterier ska kunna medges krävs alltså att en anläggning för egenproduktion av förnybar el, till exempel en solcellsanläggning, redan är installerad på fastigheten eller att installation av sådan anläggning sker i samband med installationen av batterierna.

En tillbakablick

Under slutet av 2023 och början av 2024 gav Skatteverket ut två ställningstagande för att förtydliga de olika kraven enligt lagtexten. Det senare ställningstagandet minskade utrymmet för att få skattereduktion vid installation av batterier. Skatteverket angav att för att skattereduktion ska kunna medges krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el för hushållets användning vid ett senare tillfälle.

Ny ändrad syn

Skatterättsnämnden har i två beslut prövat frågan om skattereduktion för installation av grön teknik kan medges för batterier som förutom att användas till att lagra egenproducerad el även används för annan inkomstbringande verksamhet. Nämnden kom fram till att förutsättningarna för skattereduktion är uppfyllda så snart ett batteri – som laddats med egenproducerad el – vid produktionsöverskott – till någon del utnyttjas för fastighetens elbehov vid produktionsunderskott. Detta gäller även om batteriet till viss del utnyttjas för en så kallad stödtjänst.

Efter dessa två avgörande backar nu Skatteverket i sin tidigare syn. I det nya ställningstagandet anger Skatteverket att för att skattereduktion ska kunna medges för installation av batteri krävs att de installerade batterierna helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el.

 En förutsättning för att skattereduktion ska kunna medges är att batterier som är kopplade till en anläggning för egenproduktion av förnybar el bidrar till att lagra den egenproducerade elenergin för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och därmed öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används.

Om ett batteri installeras för att lagra egenproducerad el för senare användning för fastighetens elbehov har andelen förnybar energi som används inom fastigheten ökat jämfört om något batteri inte installerats. Lagstiftarens avsikt är att stimulera hushållens egenproduktion av förnybar el och även underlätta för hushållen att spara den egenproducerade elen för att tillgodose det egna elbehovet vid ett annat tillfälle. Skatteverket anser därför att installation av batteri som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el ger rätt till skattereduktion även om batteriet till viss del utnyttjas för stödtjänster eller elprisarbitrage. Det innebär att batterierna som till viss del utnyttjas till stödtjänster eller elprisarbitrage inte påverkarrätten till skattereduktion.

Läs mer

Skattereduktion för grön teknik – installation av batteri som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el │ Skatteverkets ställningstagande

Grön teknik, installation │ Skatteverkets rättsliga vägledning

Grönt avdrag för batterier │ Skatteverket

 

Tidigare artikel i Konsulten

Skattereduktion för installation av batterier

Aktuella artiklar
Annons