Redovisningsbranschen fick ovanligt höga totalbetyget/index 76,1 vid undersökningen 2021. Det högsta betyget i landet. 100 är max. Delbetyget för hållbarhet var 64,5. Ett gott medelbetyg.

SKI frågade ett antal byråkunder hur de upplevde deras byrås arbete med hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

– Vi jobbar alltså med en perceptionsskala. Det betyder att byrån inte enbart behöver göra rätt åtgärder för att förbättra sin hållbarhet. Man måste kunna kommunicera ut det goda man gör också, göra det känt bland sina kunder. Inte vara blyg – tvärtom, säger Love Westin och fortsätter:

– Tänker man ur ett affärsperspektiv måste det också vara viktigt att kunna förklara detta för sina kunder, för att få deras förtroende att exempelvis redovisa deras hållbarhetsarbete. Och det på ett sätt som går smidigt att kommunicera. Att leva som man lär är alltid bra för kundnöjdheten, det visar sig även här.

Smidig hållbarhetsredovisning

Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning vid Srf konsulterna, var delaktig i utformningen av NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard), den nya standarden för hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag. Hon ser att NSRS kan vara en mycket viktig pusselbit sammanhanget.

– Slutsatserna och resultaten man når genom att använda NSRS är i högsta grad mätbara, tydliga och därmed också kommunicerbara. Det är inte förvånande att SKI i sina mätningar noterar att hållbarhet är allt viktigare för kunderna i vår bransch. Vi ser samma utveckling. Om vi nu börjar göra detta brett i vår bransch är steget till att även göra det för våra kunder kort. Och då får vi en ny affär, med mycket rådgivning, som dessutom bidrar till en större samhällsnytta, konstaterar Lali Fjellström.

Större trend

Love Westin och hans kollegor på SKI, Svenskt kvalitetsindex, lutar sig inte bara mot undersökningen av redovisningsbranschens kunder när det gäller vikten av hållbarhetsarbete, och att kommunicera ut det. Den trenden ser de i alla SKI:s undersökningar 2021 och 2022.

– Vi kan vända och vrida på siffrorna men faktum kvarstår: det finns en koppling mellan kundnöjdhet totalt sett och kundens nöjdhet med leverantörens hållbarhetsarbete. Sedan finns det skillnader. För energibolag finns det exempelvis en stark koppling. Samma sak för aktörer som erbjuder produkter kopplade till hållbarhet.

Blir viktigare

De etablerade parametrarna för att mäta kundnöjdhet har länge varit image, produktkvalitet, service och prisvärde. De senaste fynden leder till att SKI jobbar vidare med faktorn hållbarhet i kommande enkäter. Bland annat för att reda ut vilket hållbarhetsområde som är viktigast för vilka kunder: socialt, ekonomiskt eller miljömässigt? Alla? Någon kombination?

– Men det handlar inte bara om kunderna, det handlar även om förmågan att vara, och märkas, som en hållbar arbetsgivare. Företag som tar klimat och samhällsansvar på allvar har redan lättare att attrahera ny arbetskraft än andra. Vi planerar att undersöka sambandet mellan medarbetarnas nöjdhet och företagets hållbarhetsarbete för att komma ännu längre även i den frågan.