Syftet är att samverka och påverka

Srf konsulterna deltar under Almedalsveckan fram till den 7 juli för att träffa beslutsfattare, näringslivsrepresentanter och branschens aktörer. Närvaron handlar om att framföra branschens synpunkter på det rådande företagsklimatet och lyfta fram rådgivning inom lön – och redovisning i näringslivet. Fokus ligger på frågor som framför allt berör hanteringen av penningtvättslagen, digitalisering, skattelagstiftning, hållbarhet och lönsamt företagande.

– Vi åker dit för att lyssna, lära, se hur själva evenemanget är uppbyggt och ta ställning inför en mer påtaglig närvaro nästa år. Vi ska också aktivt se till att verkligen sprida budskapet om det stora jobb våra medlemmar gör för landets företagare till många nya intressenter, i linje med Kännedomsprojektet. Det är helt klart prioriterat, sa Frans Blom, i en tidigare intervju.

Seminarier med Företagarna, Tietoevry och Google

I de flesta fall går de fem representanterna från Srf konsulterna på olika programpunkter och redogör sedan för varandra vad som tagits upp.

Frans Blom och Roland Sigbladh startade gårdagen med seminariet ”Småföretagen står för 26 procent av skatteintäkterna i Västmanlands län – hur mår länets småföretag?” med Företagarna och Swedbank – som igår presenterade ”Småföretagarbarometern 2022”.

– Vi förde fram frågor om revisionspliktens eventuella återinförande, svårigheten småföretag står inför gällande återbetalning av uppskov med skatt under pandemin och hur småföretag påverkas av krisen i Ukraina. Spännande och intressanta frågor som vi får vara med och lyfta, berättar Frans.

Senare deltog Roland Sigbladh på seminariet ”Hur får vi långsiktigt hållbara och lönsamma företag i hela Sverige?” – även det arrangerat av Företagarna. Lennart Ekdahl ledde debatten där riksdagspolitiker och representanter från bland annat Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Almi medverkade.

– Mycket bra samtal i högt tempo om vad som bör göras både på kort och lång sikt för att skapa bra förutsättningar för småföretagen, säger Roland.

Under eftermiddagen närvarade Lali Fjellström på Tietoevry’s seminarium ”Hur kan samhället bli mer hållbart genom öppna och delade data?”.

– De medverkande förde intressanta och relevanta samtal om hur digitalisering och datahantering är viktiga hållbarhetsfrågor, berättar Lali.

Det finska IT-konsultbolaget Tietoevry belyste frågan om att världsbanken har identifierat tillgången till öppen och delad data som en viktig framgångsfaktor för att klara de globala målen för hållbar utveckling. Trots att Sverige har höga ambitioner att nå målen för hållbarhet och digitalisering finns mycket mer att jobba på, menar Tietoevry.

Samtidigt befann sig Zennie Sjölund på det kanske mest välbesökta seminariet, nämligen Googles ”Den förändrade mediekonsumtionen – vad är vägen framåt?”. Vad behöver vi göra enskilt och tillsammans för att hantera utmaningarna och ta vara på möjligheterna med digitaliseringen? Medverkande var bland andra Margaux Dietz, YouTube-kreatör och entreprenör, Michelle Kadir, Sverigechef på YouTube och Carl Heath, Senior forskare vid RISE.

– Det var starka medieprofiler på plats som diskuterade vilka möjligheter och utmaningar våra förändrade vanor bjuder på – för samtalsklimatet, nyhetsförmedlingen och för demokratin, rapporterar Zennie.

Hållbarhet och näringsliv

Hållbarhet och näringsliv är två återkommande och viktiga ämnen på de seminarier och föreläsningar som Srf konsulterna lägger fokus på. Senare under tisdagseftermiddagen besökte Lali Fjellström Dagens Industris arena, där panelen bestående av Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet vid Chalmers tekniska högskola och Tove Blomgren, creative director vid SALLY, EY Doberman pratade om ”Hållbart näringsliv, var står Sverige idag – levererar den svenska politiken?”. De menar att näringslivet är redo att ställa om till ett hållbart näringsliv, men vad krävs från politiken för att göra det möjligt? Och vad är viktigast nu om Sverige ska ligga i framkant och accelerera omställningstakten?

– Vi behöver mod, kreativitet och visioner, orka förändring även när det är lite jobbigt, sa Tove Blomgren under seminariet.

Dagens Industri arrangerade även seminariet ”EU:s nya reformpaket – så påverkar det svenskt näringsliv”, med fokus på hållbarhet och näringsliv. Zennie Sjölund fanns där som åhörare och berättar om diskussioner om bland annat CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, som kommer ge effekt på alla företag på sikt. Det handlar om att få företag att mobilisera kapital i en hållbar riktning, gällande exempelvis pensionsavsättningar. Något som blir allt viktigare. I panelen medverkade Johanna Gestlöf Lundgren, hållbarhetschef vid SPP, Malin Lindfors Speace, grundare av Ethos international och Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele 2.

Arbetslivskriminalitet

Avslutningsvis rapporterade Zennie Sjölund från LO’s seminarium ”Död, fusk och svek – Arbetslivskriminalitet i Sverige”, som bjöd på intressanta diskussioner kring vit, svart och grå ekonomi. Hur ska man komma tillrätta med arbetslivskriminaliteten?

– Det ska vara lätt att göra rätt, och mer fokus på de goda exemplen. Samverkan är vägen framåt, säger Zennie efter att ha deltagit på seminariet.

I panelen deltog Susanna Gideonsson, ordförande LO, Mikael Damberg, Finansminister, Staffan Isling, VD Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Ola Pettersson, ordförande Delegationen mot arbetslivskriminalitet, Tomas Andersson, kommissarie och chef Polisoperativa enheten i Umeå, Pia Bergman, expert ekonomisk brottslighet Skatteverket samt Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör Arbetsmiljöverket.