1. Anser ni att revisionsplikt bör återinföras för alla företag, oavsett storlek, ägarförhållande och bransch? Varför? Varför inte?

”Nej, vi ser positivt på att tusentals mindre företag undantagits från revisionsplikten, inte minst med hänsyn till de kostnader som revision medför.”

2. En revisor gör sin granskning när bolagets verksamhetsår är över. En Auktoriserad Redovisningskonsult, med samma plikt att anmäla brott mot exempelvis penningtvättslagen, jobbar löpande med bolaget och verkar för ett sunt företagande i realtid. Hur ser ni på att ge Auktoriserade konsulter en starkare ställning för att förenkla för företagen? Exempelvis avseende intyg för pandemistöd.

”Det är positivt, givet att man under sådana omständigheter kan minska kostnaderna för den icke auktoriserade revisorn. Det gäller exempelvis avseende intyg för pandemistöd.”

3. Vilka förenklingar i regelverket för företag (exempelvis i bokföringslagen) och i hanteringen av företagens rutiner gentemot myndigheterna (exempelvis digitalisering) vill ni verka för? Hur?

”Kristdemokraterna vill införa en garanti så att företag endast ska behöva lämna en och samma uppgift en gång till myndigheterna.”

4. Hållbarhetsredovisning är redan obligatoriskt för större företag. Hur ser ni på att göra det obligatoriskt även för små och medelstora företag (1 till 250 anställda)? Exempelvis enligt en gemensam nordisk standard, NSRS.

”Vi ställer oss negativa till det. Vi har exempelvis ett förslag om särskilt entreprenörskapskonto med syfte att förenkla för entreprenörer. Ett sådant konto har, bland annat, inget krav på att upprätta årsredovisning.”

5. När det gäller transaktioner mellan företag och löneutbetalning till anställda, vad är viktigast i arbetet med den nya betalningsinfrastrukturen P27? Att affärsbankerna ställer om till den nya standarden samtidigt? Att vi snabbt får en svensk e-krona, utgiven av Riksbanken? Något annat?

”Vi har inte tagit ställning i denna fråga.”

Läs också: Srf konsulternas valenkät: Partiernas svar på våra branschfrågor