Balansdirektivet är ett minimidirektiv, vilket innebär att medlemsländerna får införa eller behålla bestämmelser som är mer fördelaktiga för arbetstagarna än de som följer av direktivet. Svensk lag uppfyller redan de flesta av minimikraven.

För att svensk lagstiftning ska uppfylla alla krav enligt Balansdirektivet kommer ett antal lagar att påverkas: Socialförsäkringsbalken, Lagen om ledighet för närståendevård, Föräldraledighetslagen, Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om utstationering av arbetstagare samt Offentlighets – och sekretesslagen.

Förändringarna påverkar möjligheten att avstå rätten att få föräldrapenning till den andra föräldern. Föräldrapenningdagar på grundnivå kommer att vara reserverade på samma sätt som föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå, där 90 dagar är vikta för vardera föräldern. Det ska kunna erbjudas flexiblare arbetsformer, för föräldrar med barn upp till 8 år och för de som vårdar närstående. Under perioden med flexibel arbetsform kommer det bli större krav på grund för uppsägning. Det ska inte heller vara möjligt att avvika från de bestämmelser som föreslås för att genomföra balansdirektivet genom enskilda avtal eller kollektivavtal.

Flexibla arbetsformer avser förändringar av arbetsmönstret genom till exempel distansarbete och flexibel arbetstid. En anställd med minst sex månaders anställningstid blir berättigad till flexiblare arbetsformer. Om en förändring av arbetsmönstret gäller för en bestämd tid, ska arbetstagaren ha rätt att återgå till det ursprungliga arbetsmönstret när tiden löper ut. Detta gäller även när arbetstagaren på grund av ändrade omständigheter begär att få återgå till det ursprungliga arbetsmönstret innan tiden har löpt.

Lagändringarna börjar gälla den 2 augusti 2022, med undantag för en följdändring i lagen om ledighet för närståendevård som börjar gälla den 1 oktober 2022.