Annons

Handelsbolag med fysiska delägare

Tilläggsupplysningar i koncern
Jag har en kund där dotterbolagen redovisar enligt K2 men koncernen totalt kommer upp i beloppsgränserna för större koncern. Ska moderbolaget lämna alla tilläggsupplysningar och uppgifter i förvaltningsberättelse som gäller enligt årsredovisningslagen och K3? Till exempel har de ingen leasing i moderbolaget men i ett dotterföretag, ska det då upplysas om minimileasingavgifter?
Koncernredovisningen måste upprättas enligt K3. Ett företag som är moderföretag i en större koncern måste också tillämpa K3.

I koncernens förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar ska hänsyn tas till förekomster i dotterföretagen också. De ingår ju i koncernredovisningen. Utgångspunkten blir därför att upplysning om minimileasing avgifter ska lämnas i koncernredovisningen. Är upplysningarna oväsentliga kan man överväga att inte ta med dem.
Förbjudet lån som har beskattats
En kund har ett förbjudet lån i sitt aktiebolag och beloppet är beskattat via dennes privata inkomstdeklaration i tjänst. Men hur bokför jag detta i aktiebolaget? Jag har ett saldo på konto 1685 som jag anser ska bort, men hur?
Att lånet beskattas hos privatpersonen medför inte med automatik att det ska bokas bort i aktiebolaget. Som utgångspunkt ligger lånet kvar trots att det har beskattats hos privatpersonen.

Bolaget kan däremot välja att efterskänka lånet utan ytterligare skattekonsekvenser för privatpersonen. Det blir en icke avdragsgill kostnad i bolaget. Bolaget ska inte betala några sociala avgifter.

Om bolaget väljer att efterskänka lånet ser jag det som en nedskrivning av en finansiell fordran. Bortbokning av kortfristiga fordringar på konto 1685 sker enligt BAS mot konto 6380.
Redovisningsmetod enligt bokföringslagen
Jag har en tandläkarpraktik med blandad verksamhet och total omsättning på cirka åtta miljoner kronor. Den momspliktiga delen uppgår endast till cirka 20 tusen kronor per år varför de kommer att ansöka om årsmoms. Min fråga gäller redovisning enligt fakturametoden eller bokslutsmetoden. Eftersom att de deklarerar momsen årsvis kan de, enligt Skatteverket, ur momssynpunkt välja fritt. Men vad anger bokföringslagen för en momsfri verksamhet vad gäller redovisning enligt boksluts- eller fakturametoden?
Bokföringslagen gör ingen skillnad på om företagen är momspliktiga eller inte. Möjligheten att bokföra enligt kontantmetoden regleras i 5 kap. 2 § tredje stycket bokföringslagen (1999:1078):

”Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.”

Eftersom den totala omsättningen i ditt fall överstiger tre Mkr är det inte tillåtet att använda sig av kontantmetoden i redovisningen.
God redovisningssed − byggnader i en bostadsrättsförening
Kan det vara god redovisningssed att tillämpa progressiv avskrivning på byggnaderna i en bostadsrättsförening?
Progressiv avskrivning innebär som avskrivningsmetod att företaget (i detta fall en bostadsrättsförening) gör bedömningen att den ekonomiska nyttan med att använda tillgången kommer att vara större i slutet av nyttjandeperioden än i början. Då man i denna bedömning inte får ta in faktorer som förändringar i penningvärde eller efterfrågan så torde det innebära att för en förening som har full nyttjandegrad (alla lägenheter/radhus uthyrda) så kan det aldrig vara god redovisningssed att tillämpa progressiv avskrivning.
Annons
Annons
Månadens Mest Lästa