Srf konsulternas stadgar

Tystnadsplikten för dig som är auktoriserad konsult och medlem hos Srf konsulterna har sin grund i Srf konsulternas stadgar. I paragraf nio står det att en aktiv medlem är skyldig att ansvarsfullt och under tystnadsplikt utföra sina uppdrag. Kravet i stadgarna utvecklas i Srf konsulternas etiska regler. Dessa hittar du på på vår webbplats srfkonsulter.se under ”Om Srf konsulterna”.

Skriver du eller din byrå uppdragsavtal med dina uppdragsgivare är tystnadsplikten en del av det avtalet.

Undantag

Uppdragsavtalet hänvisar till Srfs allmänna villkor. Av dessa villkor framgår bland annat att arbetet ska utföras i enlighet med fastställda etiska regler. Kravet på tystnadsplikt framhålls särskilt i de allmänna villkorens punkt åtta. Där finns även några viktiga undantag från tystnadsplikten. Din tystnadsplikt gäller inte för de uppgifter som byrån enligt avtal, lagstiftning, myndighetsbeslut, eller på grund av professionella skyldigheter som följer av medlemskapet i Srf konsulterna är tvungen att lämna till annan än uppdragstagaren.

SALK och Reko

Tystnadsplikten finns numera även som en del i SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter och i Reko, Svensk standard för redovisningstjänster.

I SALK och Reko 130 påminns du om att tystnadsplikten även gäller i dina kontakter med Skatteverket. Upptäcker du felaktigheter ska du inte informera Skatteverket om dessa. I stället ska du informera uppdragsgivaren och verka för att denne rättar felet samt informerar Skatteverket om det krävs.

Uppdragsavtal

I ditt förhållande till uppdragsgivaren regleras tystnadsplikten i de allmänna villkoren som hör till uppdragsavtalet.

Genom uppdragsavtalet bestäms vem som är uppdragsgivare. För att inte bryta mot reglerna om tystnadsplikt bör du endast kommunicera företagets uppgifter med den du slutit avtal med. I aktiebolag är det ofta styrelsen som är uppdragsgivare, men det kan även vara ekonomichef eller verkställande direktör.

För att inte komma i konflikt med reglerna om tystnadsplikt måste du alltid fråga uppdragsgivaren innan du lämnar några uppgifter till någon annan. Ett alternativ är att du redan i uppdragsbrevet bestämmer vilka personer du har rätt att kommunicera företagets uppgifter med.

Förundersökning

Tystnadsplikten för Auktoriserade Löne- och Redovisningskonsulter gäller även i samband med förundersökning i brottmål. Det innebär att du inte i samband med förhör kan lämna ut uppgifter om din uppdragsgivare till polisen eller till personal hos Skattebrottsenheten eller Ekobrottsmyndigheten. I sådana fall bör du hänvisa till din tystnadsplikt om inte uppdragsgivaren uttryckligen godkänner att du medverkar i förundersökningen.

Polis och åklagare kan dock få tillgång till uppgifter genom att använda tvångsmedel i form av beslag eller husrannsakan. De kan även begära hos domstol att vittnesförhör hålls med dig under ed eller att en handling eller föremål tillhandahålls under förundersökningen. Sådana åtgärder omfattas inte av tystnadsplikten.

Uppgiftslämnande enligt lag

Du som är redovisningskonsult omfattas av penningtvättslagen. Det innebär att du ska granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana där det kan finnas misstanke eller skälig grund att misstänka att de utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om misstanken kvarstår efter närmare analys ska du så fort som möjligt lämna uppgifter om alla omständigheter till Finanspolisen. Ett sådant uppgiftslämnande är ett tillåtet avsteg från tystnadsplikten.

Kvalitetskontroll

Som ett led i auktorisationen genomförs eller kommer det att genomföras kvalitetsbesök av särskilt utsedda kvalitetsrådgivare. Vid ett sådant besök görs bland annat en kontroll av utfört arbete. Självklart har kvalitetsrådgivarna tystnadsplikt. Men för att du inte ska åsidosätta din tystnadsplikt måste du i avtalet med din uppdragsgivare eller på annat sätt ha fått ett godkännande att lämna ut sådana uppgifter som är nödvändiga för att kvalitetskontrollen ska kunna genomföras.

Sanktioner

Den sanktion som i första hand blir aktuell vid brott mot tystnadsplikten är att uppdragsgivaren avslutar ditt uppdrag. Du kan dessutom bli av med din auktorisation som konsult eftersom tystnadsplikten är den del av Srf konsulternas etiska regler.

Men ett brott mot tystnadsplikten kan även resultera i att du eller din byrå får betala skadestånd. Hur stort skadestånd det kan bli fråga om är bland annat beroende av hur stor skada som uppstått för uppdragsgivaren.

Utöver skadestånd kan även regler om trolöshet mot huvudman i 10 kapitlet 5 § brottsbalken bli aktuella, där straffet normalt är böter eller fängelse i högst två år. Men då måste du ha karaktären av förtroendeman i förhållande till uppdragsgivaren. Bestämmelsen aktualiseras därför inte generellt. Men tar du ett stort ansvar för uppdragsgivarens ekonomifunktion kan du bli att betrakta som förtroendeman.

För att kunna dömas för trolöshet mot huvudman ska du dessutom uppsåtligen ha brutit mot tystnadsplikten och åklagaren eller, vid enskilt åtal, din uppdragsgivare måste visa att detta lett till ekonomisk skada. Det kan vara svårt.