Annons
Juridik

Avdrag för ökade levnads­kostnader vid tillfällig anställning och dubbel bosättning sänks

Reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader innehåller många detaljer och det är lätt att göra fel. Vi tar upp ett fall från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 390-21, som på ett tydligt sätt visar hur reglerna skiljer sig åt mellan tillfällig anställning och dubbel bo­sättning. Utgångspunkten är en visstidsanställning som övergår i en tillsvidare­anställning. Förhoppningsvis kan det underlätta för fler att göra rätt i liknande situationer. 
Annons

Fallet

En läkare bosatt i Kroatien fick en visstidsanställning under perioden 8 januari – 15 augusti på ett sjukhus i Göteborg. Därefter övergick anställningen i en tillsvidareanställning.

Läkaren flyttade till Sverige, hyrde en bostad på 100 kvadratmeter för 12 000 kr i månaden där hon bodde med sina tre barn och behöll sin bostad i Kroatien.

Frågan i målet gäller avdragsrätten för ökade levnadskostnader för tillfälligt arbete och dubbel bosättning samt för övriga utgifter, och det är kvinnan som ska göra sannolikt att hon har rätt till yrkade avdrag.

Avdrag för ökade levnadskostnader ska bedömas enligt reglerna om tillfälligt arbete för perioden som visstidsanställd och enligt reglerna om dubbel bosättning för perioden för tillsvidareanställningen.

Ökade levnadskostnader för logi vid tillfälligt arbete

En person som har sitt arbete på en annan ort än där bostaden finns kan få avdrag för ökade levnadskostnader enligt 12 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999: 1229), IL, om följande förutsättningar är uppfyllda:

  1. arbetet avser en kortare tid (en riktlinje för kortare tid är två år),
  2. arbetet är inte kortvarigt men tidsbegränsat till sin natur, eller kräver en fast anknytning till bostadsorten (exempelvis riksdagsledamot),
  3. arbetet bedrivs på flera olika platser, eller
  4. det finns någon annan anledning som gör att det inte är skäligt att flytta till arbetsorten.

Avdrag för logi medges med den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten, och om denna inte kan visas med schablon. Det är bara utgiften för personens eget boende som kan dras av, även om familjen har följt med till den tillfälliga bostadsorten. Avdrag medges således inte för den merkostnad som uppkommer för att familjen följer med. Om exempelvis bostaden är väsentligt större än vad som rimligen kan krävas för personens eget behov ska en proportionering av boendekostnaden göras. En riktlinje för proportioneringen är enligt Skatteverket att avdrag medges med 50 procent om hela familjen följer med och med 75 procent om bara make, maka eller sambo följer med.

Kammarrätten om avdragsrätten för tillfälligt arbete

Domstolen finner att bostaden som har hyrts är väsentligt större än vad som hade krävts för en persons behov. Avdrag kan inte medges för den merkostnad som uppstår för att familjen, det vill säga de tre barnen, flyttat med till den nya bostadsorten. En nedsättning till hälften av den faktiska kostnaden anses skälig.

Kvinnan invänder att det inte funnits något alternativ till det aktuella boendet, men det framgår inte i målet att ett mindre och billigare boende inte funnits som alternativ.

Ökade levnadskostnader för logi vid dubbel bosättning

En person som på grund av sitt arbete flyttar till en ny bostadsort och behåller bostaden på den tidigare bostadsorten för sig själv eller sin familj kan medges avdrag för dubbel bosättning enligt 12 kap. 19 § IL.

Avdraget för logi medges med den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten, och kan den inte visas medges inget avdrag alls. Hyr man ut bostaden på den gamla bostadsorten kan dock någon ökad utgift för logi inte anses ha uppkommit. Som längst kan man få avdrag under två år. Dessutom kan de som inte är ensamstående få avdrag under ytterligare tre år om den dubbla bosättningen beror på partnerns förvärvsverksamhet på den gamla bostadsorten.

Om familjen flyttar med till den nya arbetsorten anses den nya familjebostaden vara där. I sådana fall anses den ökade levnadskostnaden som det medges avdrag för vara kostnaden för bostaden på den tidigare bostadsorten.

Kammarrätten om avdragsrätten för dubbel bosättning

Kvinnan och hennes tre barn folkbokförde sig i Göteborg den 8 januari och det finns inget som tyder på att familjen varit bosatt på den tidigare bostadsorten. Den nya bostadsorten anses därmed vara Göteborg och avdrag för ökade levnadskostnader medges för bostaden i Kroatien. Att kvinnan är ensamstående medför ingen annan bedömning.

Skatteverket har medgivit ett avdrag för logikostnader i Kroatien för perioden 16 augusti – 31 december med 5 000 kronor. Då hon inte har kunnat visa att hennes kostnader för bostaden på den tidigare bostadsorten har varit högre finns inga skäl att ändra beloppet.

Ökade levnadskostnader för måltider och småutgifter

Avdraget för ökade levnadskostnader för måltider och småutgifter på arbetsorten är detsamma oavsett om det är fråga om tillfälligt arbete eller dubbel bosättning. I båda fallen medges avdrag bara för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. Tanken är att det normalt är under den första månaden som man har ökade levnadskostnader av det här slaget. För tid därefter anses man ha motsvarande utgifter på arbetsorten som i sin fasta bostad.

Avdraget medges antingen med den faktiska utgiftsökningen eller med ett schablonbelopp. Om man samtidigt får kostförmån minskas avdraget med kostförmånen.

Kammarrätten om avdragsrätten för måltider och småutgifter

Domstolen finner att det varit korrekt av Skatteverket att enbart medge avdrag för måltider och småutgifter under den allra första månaden på arbetsorten, det vill säga för perioden 8 januari – 7 februari. Att anställningen förändras innebär inte att avdrag ska medges även för augusti månad.

Avdrag för övriga utgifter

Skatteverket har medgivit avdrag för kostnader för läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. Utöver det yrkas avdrag för resekostnader för en kurs i svenska som varit nödvändig för anställningen i Sverige.

Förutom att kostnaderna för utbildningen avser ett tidigare beskattningsår har utbildningen kvalificerat henne till en anställning och har inte genomgåtts i fortbildningssyfte. Utbildningen är inte heller att jämställa med fullgörande av tjänst, bland annat då hon inte fått någon lön utan istället tagit ett lån. Kostnaderna för utbildningen är därmed inte avdragsgilla utan hon får det avdrag som Skatteverket har medgivit.

Hemresor

Kvinnan yrkade även avdrag för sina hemresor med 15 000 kronor, vilket medgavs av Skatteverket. Frågan om hem­resor kom därför inte upp i rätten.

Reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader innehåller många detaljer och det är lätt att göra fel. Vi tar upp ett fall från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 390-21, som på ett tydligt sätt visar hur reglerna skiljer sig åt mellan tillfällig anställning och dubbel bo­sättning. Utgångspunkten är en visstidsanställning som övergår i en tillsvidare­anställning. Förhoppningsvis kan det underlätta för fler att göra rätt i liknande situationer.

Aktuella artiklar
Annons